LAWN500 Семейно право

Анотация:

Учебната дисциплина ‘Семейно право’ е задължителна за студентите от НБУ. Хорариумът е съобразен с държавните изисквания за специалност ‘право’.Състои се от лекции и упражнения.

Учебната дисциплина обхваща материята на семейното право.Темите следват системата на Семейния кодекс.Материята е разпределена на основата на трите основни юридически факта на семейното право - брак,произход и осиновяване.Изясняват се различните семейноправни отношения - тяхното възникване,съдържание,прекратяване и актуалните проблеми на нормативната уредба.Обхванати са също заместващите семейни грижи и отношения - настойничество и попечителство,които имат комплексен характер - гражданскоправен, административноправен и семейноправен.

Институтите на семейното право се разглеждат последователно в лекционен курс и на семинарни занятия.Последните се провеждат чрез обсъждане и решаване на казуси.Целта е да се проверят и затвърдят знанията от лекциите и самостоятелната подготовка на студентите и те да придобият практически поглед върху съответните въпроси,да добият умения по тълкуването и прилагането на закона.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Цветалина Петкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Подготовка на студентите с действащото законодателство във връзка със семейно-правните отношения. Придобиват знания по основните институти на семейното право, съгласно тематичния план.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да са изучили Обща теория на правото, Римско частно право, История на българската държава и и право, Конституционно право, Гражданско право – обща част и Администрация на правозащитните органи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМА 1. ПОНЯТИЯ,РАЗВИТИЕ И ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙНО ПРАВО. СЕМЕЙНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

1.Понятие за семейно право

2.Законодателно развитие.

3.Източници на семейното право.

4.Принципи на семейното право.

5.Семейни правоотношения

ТЕМА 2.БРАК.СКЛЮЧВАНЕ,ФОРМА И ПРОЦЕДУРА.УСЛОВИЯ И ПРЕЧКИ ЗА БРАК.

1.Понятие за брак

2.Форма на брака.

3.Съгласие за брак.

4.Ред за сключване на брака.

5.Условия за сключване на брак - обща характеристика.Брачно пълнолетие

6.Пречки за брак.

7.Последици от неспазване на условията за встъпване в брак.

ТЕМА 3.ЛИЧНИ И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ.

1.Отношенията между съпрузите - обща характеристика,видове,общи начала на уредбата.

2.Лични отношения.

3.Имуществен брачен режим.Обща характеристика и законодателно развитие.

4.Общи имущества на съпрузите.Характеристика на съпружеска имуществена общност.

5.Лични имущества на съпрузите.

6.Управление и разпореждане с лични и общи имущества.

7.Прекратяване на съпружеската имуществена общност.Прекратяване през време на брака.

ТЕМА 4.ПРОИЗХОД.

1.Понятие за произход.Основни начала и развитие на правната уредба.

2.Произход от майката - установяване и оспорване.

3.Произход от бащата - установяване и оспорване.

4.Припознаване - условия и ред за извършване,оспорване.

5.Последици на установяване на произхода.

6.Родство и сватство.

ТЕМА 5.ОСИНОВЯВАНЕ

1.Същност на осиновяването.

2.Условия за допустимост на осиновяването.

3.Съгласие за осиновяване.Особени случаи.

4.Производство за допускане на осиновяването.

5.Действие на пълното осиновяване.

6.Действие на непълното осиновяване.

7.Прекратяване на осиновяването.Основен ред последици.

ТЕМА 6.ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА.

1.Понятия и основни начала на уреждане.

2.Родителски права и задължения.

3.Ограничаване на родителските права - основания,ред,последици.

4.Лишаване от родителски права - основания,ред,последици.

ТЕМА7.ИЗДРЪЖКА

1.Понятие за издръжката.Същност и особености на задължението за издръжка.

2.Предпоставки за възникване на правото за издръжка

3.Кръг и ред на оправомощените и задължените лица.

4.Изменение,прекратяване и погасяване на издръжката.Изгубване на издръжката поради тежко провинение.

5.Особени случаи на издръжка.

ТЕМА 8.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА.РАЗВОД.

1.Основания за прекратяване на брака.

2.Прекратяване поради смърт,обявена смърт и унищожаване на брака.

3.Развод по исков ред,поради разстройство на брака

4.Развод по взаимно съгласие.

ТЕМА 9.ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БРАКА

1.Общи последици.

2.Лични и имуществени последици при развод за съпрузите.

3.Положение на децата при развод.

ТЕМА 10.НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО

1.Предпоставки за учредяване.

2.Функции на органа по настойничество и попечителство.

3.Задължения на настойника и попечителя.

4.Особени случаи.

5.Прекратяване.

Литература по темите:

I.УЧЕБНИЦИ

1.Меворах,Н.Семейно право,София 1962 г.

2.Ненова,Л.Семейно право на Република България,София,1994 г.

3.Тасев,Хр.Българското наследствено право,София1995 г.

II.МОНОГРАФИИ

1.Венедиков,П.Въпроси на съпружеската имуществена общност,София 1994 г.

2.Венедиков,П.Запазена част в наследството,София 1998 г.

3.Гоцев,В.Имуществени отношения между съпрузите,София 1988 г.

4.Константинов,Д.Произходът на българското семейно право,София 1973 г.

5.Меворах,Н.За недействителния брак,София 1962 г.

6.Ненова,Л.Вината в българското семейно право,София 1983 г.

7.Ненова,Л.Разводът и децата.,София 1995 г.

8.Станева,А.Ограничаване и лишаване от родителски права,София 1990 г.

9.Станева,А.Представителни и попечителски функции на родителите,София 1992 г.

10.Цанкова,Ц.Промените в наследственото право,София 1994 г.

11.Цанкова,Ц.Наследяване по закон,София 1989 г.

12.Цанкова,Ц.Завещанието в българското наследствено право,София 1995 г.

13.Цанкова,Ц.Фактническото съпружеско съжителство и българското семейно право,София 2000 г.