LAWN422 Митническо право

Анотация:

Дисциплината се изучава задължително през четвърти семестър от курса на обучение. Насочена е към запознаване на студентите с принципите, основните понятия и правната уредба на митническото право в Република България в контекста на пълната хармонизация в тази област в рамките на Европейския Съюз. От датата на присъединяване на страната ни към Европейския съюз националните административни органи са длъжни да прилагат директно законодателството на Съюза в областта на митническото право, чрез което са уредени общи процедури и свързаните с тях забрани и ограничения за осъществяване на тази дейност, както и използването на еднакви способи за осъществяването на контрол върху стокооборота в рамките на вътрешния пазар. Целта на дисциплината е да подготви студентите за прякото им участие в дейности по повод прилагането на митническите норми в контролните функции на държавните и други органи, както и в управленските сфери на дейност в държавния и гражданскоправния сектор на обществения живот.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

След изучаването на митническото право студентите ще са придобили знания и умения за работа в контролни и управленски структури.

2) могат:

Да анализират аналитично различни казуси в сферата на митническото право с цел възможност за осигуряване на правно обслужване в публичния или частноправен сектор.


Предварителни изисквания:
Митническото право следва да бъде изучавано от студентите след изучаването на административното право и процес.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Митническото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране.

2. Източници на митническото право. Разграничаване и съотношение на митническото право с останалите правни отрасли.

3. Митнически правни норми. Същност, структура и видове. Особености. Митнически правоотношения

2 1. Митническа граница, митническа територия, митнически съюз. Свободно движение на стоки.

2. Структура и правомощия на митническата администрация. Актове, издавани от митническите органи. Обжалване

3 1. Митническо представителство.

4 1. Понятие и същност на митата. Разграничение от другите публични държавни вземания

2. Видове мита.

5

1. Основни понятия - митническа стойност, митническа ставка. Обща митническа тарифа.

6

1. Митническо задължение- понятие и същност.

2. Възникване, обезпечаване и погасяване на митническото задължение

7 1. Възстановяване и опрощаване на мита

8 1. Произход на стоките. Тарифно класиране. Комбинирана номенклатура на ЕС. Обвързваща тарифна информация

9 1. Деклариране пред митническите органи. Последващ контрол на декларирането по чл.84 и сл. ЗМ

10 1. Одобрен икономически оператор – същност, статут,сертификати, права и задължения.

11 1.Митнически режими- правна характеристика. Видове митнически режими. Поставяне на стоките под митнически режим

12 1. Митнически нарушения и наказания

Литература по темите:

1. Дерменджиев, Ив., Костов, Д., Хрусанов, Д. Административно право на

Република България. Обща част. С., Сиби, 2012 г.

2. Златарев, Е. Митническо право. С., Сиела, 2006 г.

3. Попова, Ж. Право на Европейския съюз. Второ преработено и допълнено

издание. С., Сиела, 2011 г.

4. Симеонов, А. „Източници на митническото право. Правна характеристика на

„митните сборове”. Мита и такси с равностоен ефект. Възникване на

митническото задължение. Длъжник по митническото правоотношение.”. сп.

Бюлетин на асоциацията на прокурорите в България, брой 2/ 2011 г.

5. Симеонов, А. Тарифно класиране и произход на стоките съгласно

митническото законодателство на ЕС. С., Сиби, 2014 г.

6. Стоянов, И. Финансово право. Четвърто преработено и допълнено издание. С.,

Сиела, 2016 г.

7. Томева, М., Ганчева, З., Антов, М. Валутен и митнически контрол. Пето

преработено и допълнено издание. С., 2016 г.

Нормативни актове и международноправни инструменти:

1. Закон за митниците

2. Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9

октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1

от 10 октомври 2013 г.)

3. Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за

допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 (ОВ, L 343/1 от 29 декември 2015

г.)

4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г.

за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за

създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015

г.)

5. Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17декември 2015 г., който

въвежда преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на

Съюза.

6. Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване

на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ, L 324/23 от 10

декември 2009 г.)

Berr, C., Tremeau, H. Le droit douanier communantaire et national. Paris, 1997

Bienvenu, J. J. Droit fiscal. P., 1987

Brownlie, J. Principles of public international law. Oxford, 1973

Bowett, The Law of international institutions (2nd edition) 1970

Carreau D., Juillard P., Flory J. Droit international economique. P., 1990

Dubroff H. The U.S. tax court: an historical analysis. Chicago, 1979

Dupuy F. La loi du marche. P. 1986

HIGMOR, N. J . THE CUSTOMS LAWS. L., 1906

Jacquemart. La nouvelle douane europeenne. P., 1971

Loyer, J. La douane et le commerce exterieur. P., 1977

Lachaume J. F. Droit administrative. P., 1989

Marchessou, Ph. L’interpretation des texts fiscaux. P., 1980

Paterson R. K. Canadian regulation of international trade and investment. Toronto.,

1986

Renoue, J. C. La douane. P., 1989

Vermulst, E.A. Antidumping law and practice in the U.S. and European

Communities. Amsterdam, 1987

Walker A. G. Export practice and documentation. L., 1977

Weber L. L’etat, acteur economique: Analyse economique du role de l’etat. P. 1988