LAWN416 Теория и практика на административното договаряне

Анотация:

В дисциплината „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ” се изучават споразуменията по АПК, договорите за обществена поръчка, концесия, приватизация и други публичноправни съглашения, както и процедурите по тяхното сключване и изпълнение.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Памела Бучкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) задълбочени знания за видовете публичноправни договори

2) умения да анализират клаузите на публичноправните договори

3) способности за правилно провеждане на процесите по сключване, изпълнение и решаване на споровете във връзка с публичноправните договори

4) нагласи за съвременно развитие на публичноправните отношения


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучавали дисциплните Административно право и процес и Административно правосъдие

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа част

„Сравнителноправен преглед на съвременното развитие на теорията на административния договор и административното договаряне”

1. Развитие на теорията на административния договор и административното договаряне в България

2. Развитие на теорията на административния договор и административното договаряне в Русия

3. Развитие на административния договор и административното договаряне във Франция

4. Развитие административния договор и административното договаряне в Германия

Втора част

„Теоретични и практически аспекти на административното договаряне”

5. Специфики на метода на административно договаряне

6. Специфики на правоотношенията при административното договаряне

7. Цели на административното договаряне

8. Административното договаряне и мястото му в системата на административното право

9. Източници на административното договаряне

10. Административното договаряне като вид административна дейност

11. Административното договаряне като административна дейност в обществен интерес

12. Основни характеристики на административния договор

13. Разграничение между административен договор и административен акт

14. Разграничение между административен договор и споразумение по чл. 20 от АПК

15. Разграничение между административен договор и обикновен договор на администрацията

16. Страни по административния договор

17. Обект на административния договор

18. Извънредна клауза в административния договор

19. Правна рамка на административното договаряне

20. Видове административни договори

Литература по темите:

МОНОГРАФИИ

1. Бучкова, П., Административният договор. Материалноправни, процесуалноправни и сравнителноправни аспекти, Фенея, 2012

2. Зиновиева, Д., Дискусионни тези в административното право и процес, Сиела, 2009

3. Стайнов, П., Теорията на административния договор и социалистическото право, С., 1965

4. Сивков, Цв., Споразумението по чл. 20 на Административно-процесуалния кодекс, С., 2006

СТАТИИ

1. Георгиев, Е., Административният договор, Пазар и право, бр.9/1997

2. Голева, П., Договорът в административното право, сп. Административно правосъдие №2/2005

3. Давидовски Борче, Ана Павловска-Данева, Нуждата от административни договори в македонското административно право и практика, сп. Съвременно право, бр. 2/2001

4. Къндева, Е., Държавни договаряния и държавни поръчки в контекста на правото на европейската общност, в Сборник „Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност”, трудове, том I, 1998

5. Марчева, Д., Административноправни аспекти на публично-частното партньорство, Съвременно право, бр.2/2011

6. Матеева, Е., Правни форми за осъществяване на публично-частно партньорство, „Съвременно право” бр.3/2008

7. Русчев, И., Административният и частноправният договор, Пазар и право, №1/2000,

8. Хрусанов, Д., Административният договор в административното право на Република Германия, сп. Съвременно право, бр. 4/2002

Средства за оценяване:

Презентация

Дискусия