LAWN406 Английски език за юристи - II част

Анотация:

Целият Курс „Английски за юристи“ е съставен от четири части – една част за семестър по 40 академични часа и предоставя възможности на студенти с различно ниво на владеене на езика да задълбочат своите познания по юридически английски в различни клонове на правото. Акцентите в текстовете и материалите се подбират в зависимост от етапа на обучение по право, на който се намират студентите. В „Английски език за юристи – II“ фокусът се поставя върху обща правна терминология и терминология на международноправни и публичноправни теми.

Курсът е съставен от четири части – една част за семестър по 40 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

• Работа с учебни текстове при използване на речник.

• Работа с автентични юридически текстове (закони, договори) и дискусия по тях.

• Слушане и дискусия на радиопредавания на английски език , слушане с разбиране на подбрани лекции по право..

• Гледане и дискусия на филми с правна тематика.

• Изготвяне и представяне на презентации на правна тема.

• Самостоятелната работа протича успоредно с аудиторната и включва: четене и превод на текст с речник, домашни работи, заучаване на юридическа лексика и изрази.

Целта на курса е да се изградят у студентите знания по юридически английски език достатъчни за общуване с клиенти и колеги от други страни, както и за работа с документи, написани на английски език. . Наред с това студентите се запознават със спецификата и нюансите на употреба на правните понятия в английския език. За студентите по право е важно да докажат на бъдещите се работодатели, клиенти и академичната юридическа общност, че владеят основните умения, необходими за бъдещото им професионално развитие като пълноправни членове на Европейския Съюз, които нямат езикова бариера и са в състояние да боравят с правни източници на английски език, без да изчакват превода на европейското законодателство на български език (към момента забавянето в превода е няколко месеца).

прочети още
Право

Преподавател(и):

 Ирина Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Получават задълбочени познания по юридически английски език.

Специфични правни термини на юридическия английски език без точни или пълни еквиваленти на български език

2) могат:

• Могат да разбират, анализират и превеждат автентични писмени текстове в съответствие с усвоения учебен материал. В края на обучението по юридически английски език от студентите се очаква да нямат езикова бариера при комуникация на правни теми (устна и писмена).
Предварителни изисквания:
тудентите да имат знания и/или умения:

- Ниво А1 от Общоевропейската езикова рамка

- "Английски за юристи - I"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Втората част на курса Английски език за юристи обхваща аспекти от наказателното и вещното право.

Литература по темите:

1. Английско-български юридически речник – Данов, Хр., ИК „Труд”

2. Българо-английски юридически речник – Балканджиева, Бл., ИК „Софи – Р”

3. Английско-български речник по право, финанси и търговия – Балканджиева, Бл., ИК „Абагар Велико Търново”

4. Английско-български речник по търговско право – Балканджиева, Бл., ИК „Софи –Р”

5. Eurodict Online Dictionary – www. eurodict.com;

6. www.bg.linguee.com; (в контекст)

7. www.glosbe.com (в контекст)

8. The Free Dictionary by Farlex – www.thefreedictionary.com

9. International Legal English – Amy Krois-Lindner and TransLegal

Средства за оценяване:

Формите на текущо оценяване са писмена и устна.

За писмена форма на оценка от студентите се очаква да изготвят есе, или резюме, или превод, или да положат междинен тест върху юридическа лексика по техен избор.

За устна форма на оценка от студентите се очаква да представят устна презентация в рамките на 10-15 минути по тема от наказателното или вещното право.

За редовно присъствие и участие студентите получават оценка, която замества по техен избор писмената или устната форма.