LAWN405 Упражнения по Финансово право

Анотация:

адължителна дисциплина.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Учебната дисциплина e насочена към запознаване на студентите с принципите, основните понятия и правната уредба на финансовото право в Република България.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ

Обучението включва лекционен курс, семинарни занятия и решаване на подготвени и предоставени на студентите от титуляра на основния курс казуси или тестови задачи.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Целите на обучителния курс са разнопосочни - да се подготвят студентите за възможността да участват при практическото приложени ена финансовите норми; да се познават особеностите в контролните функции на държавните и специализираните контролни органи; да се познава поричния поток и особеностите в дейността на държавния и гражданско правния сектор на стопанството.

Основни цели и задачи на семинарните занятия по учебната дисциплина „Финансово право”

Обща характеристика на курс LAWM 501 – упражнения към курс „Финансово право”

Образотелните стандарти за придобиване на юридическа квалификация и правоспособност са нормативно установени в Постановление на Министреския съвет № 75 от 05.04.1996 г. (изм. и доп. с ПМС № 159 от 20.06.2001 г.).

Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Право" на образователната и квалификационна степен „магистър” се извършва чрез изучаване на задължителни дисциплини с обща продължителност не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа.

Задължителна учебна дисциплина е Финансово право.

Изучаването му осигурява фундаментална подготовка, необходима за

придобиване на професионалната квалификация „юрист”, а полагането на изпити по тази учебна дисциплина е задължително за студентите.

Съществено съдържание от изучаваното е в основата на държавния изпит по публичноправни науки.

Студентите в Програма „Право” на НБУ получават не само добра теоретична, но и нужната им практическа подготовка за непосредствено осъществяване на юридически функции.

Обучението в лекционния курс се допълва от семинарните занятия по „Финансово право”, по време на които студентите имат възможност да задават въпроси, да излагат мнения, да вземат становища по конкретни казуси, да изясняват съществуващи неясноти, да затвърждават юридическите си познания.

Основни цели и задачи на семинарните занятия по „Финансово право” –

Задачата е да осигури възможност на студентите да затвърдят познанията си, придобити по време на основния лекционен курс.

Възможността да задават въпроси, да излагат мнения, да коментират хипотези, да излагат становища по конкретни казуси, да участват в разисквания по зададен въпрос или инцидентно да обективират юридическите си познания е полезен модел за обучително развитие.

Целта е чрез овладяване на основен обем от знания самостоятелно да могат да решават конкретни житейски казуси.

Библиографски и информационни източници по „Финансово право” –

Основен източник на норми, в областта на публичните финансови правоотношения е Конституцията. Нейните норми оказват пряко и непосредствено влияние върху предписанията в хипотезите и диспозицията на финансово-правните норми.

Множество органи упражняват контрол във финансовата сфера – Държавна финансова инспекция, Национална агенция за приходите, митническата администрация и други.

Специализираните правни списания дават трибуна на редица автори, тълкуващи взаимовръзките и основните зависимости между норми в различни актове. Теоретичното изложение на особеностите и спецификата на финансово правните норми и институти подпомага студентите и допринася за пълноценното съдържание на семинарните занятия по „Финансово право”.

Механизъм на изложението по време на семинарните занятия –

Теоретичната подготовка и специфичните интереси на студентите определят насочеността при провеждане на всяко конкретно семинарно занятие. В значителна степен основните насоки в дискусията се определят от въпросите на присъстващите.

По време на семинарните занятия по „Финансово право” се акцентира не върху механичното възпроизвеждане на текстове от закона, а преди всичко се цели осъзнаване на основните принципи в конкретните норми и разбиране същината на регламентираните обществени правоотношения.

Директна цел -

Същината на семинарните занятия е преподавания материал да бъде поднесен достъпно и разбираемо. На вниманието на присъстващите студенти се представят примери от всекидневната практика. Илюстрират се специфичните юридически термини. Разясненията се дават опростено, за да могат студентите да ги разберат, въприемат и усмислят.

Индиректна цел –

Натрупването на обем от юридически знания и осигуряване по време на семинарните занятия по „Финансово право” на студентите условия и възможност за самостоятелна изява, укрепва вътрешното им самосъзнание за необходимостта от спазване и съобразяване с действащите финансово-правни норми.

Корелативна цел –

Познанията за метода на равна регламентация, основните източници на финансовото право, особеностите на отчетническата имуществена отговорност, реда за възстановяване на причинените щети, взаимодействието между контролни органи от различен вид и не на последно място ясното съзнание за неблагоприятните последици от възможна неправомерност допринасят за формиране на особен вид корелативно юридическо мислене сред студентите. То се изразява в познаване на многобройните и разнопосочни последици от въздействието на финансово правните норми върху останалите норми на действащото ни право.

Полезност на семинарните занятия по „Финансово право” –

Трябва да се подчертае необходимостта от правна култура в областта на финансовите правоотношения. Последиците от неспазване предписанията на финансово-правните норми имат неблагоприятно обществено отражение. Разходват се незаконосъобразно публични средства, кредитни институции се поставят под особен надзор от централната банка, предприемат се действия за изясняване действителните размери на причинените вреди, ангажира се наказателна, административна или имуществена отговорност на виновните лица.

Здравко Славчев

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Здравко Славчев  
доц. Гинка Симеонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Основни цели и задачи на семинарните занятия по учебната дисциплина „Финансово право”

Обща характеристика на курс LAWM 501 – упражнения към курс „Финансово право”

Образотелните стандарти за придобиване на юридическа квалификация и правоспособност са нормативно установени в Постановление на Министреския съвет № 75 от 05.04.1996 г. (изм. и доп. с ПМС № 159 от 20.06.2001 г.).

Обучението за придобиване на висше образование по специалността "Право" на образователната и квалификационна степен „магистър” се извършва чрез изучаване на задължителни дисциплини с обща продължителност не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа.

Задължителна учебна дисциплина е Финансово право.

Изучаването му осигурява фундаментална подготовка, необходима за

придобиване на професионалната квалификация „юрист”, а полагането на изпити по тази учебна дисциплина е задължително за студентите.

Съществено съдържание от изучаваното е в основата на държавния изпит по публичноправни науки.

Студентите в Програма „Право” на НБУ получават не само добра теоретична, но и нужната им практическа подготовка за непосредствено осъществяване на юридически функции.

Обучението в лекционния курс се допълва от семинарните занятия по „Финансово право”, по време на които студентите имат възможност да задават въпроси, да излагат мнения, да вземат становища по конкретни казуси, да изясняват съществуващи неясноти, да затвърждават юридическите си познания.
Предварителни изисквания:Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.

2. Финансови правни норми. Същност, структура и видове. Особености на финансовите правни норми. Финансов план и финансова правна норма. Тълкуване на финансовите правни норми.

3.Действие на финансовите правни норми по време, по място и по отношение на лицата.Устройство и компетентност на финансовата администрация. Финансови правомощия на органите на държавна власт и държавно управление с обща компетентност. Специализирани финансови органи

4.Финансови правоотношения. Обща характеристика. Същност и структура на финансовите правоотношения. Организационни финансови правоотношения. Възникване и развитие на финансовите правоотношения. Юридически факти

5.Субекти на финансовите правоотношения. Финансова правосубектност. Субектен състав. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между финансовите и административните актове

6.Усложнения в развитието на финансовите правоотношения. Промени във фактическите състави и страните на правоотношението.

7.Санкции, налагани за нарушения на финансовите правни норми. Особености. Видове санкции. Принудителни административни мерки

8.Финансови вземания и финансови задължения. Обща характеристика. Публични вземания. Системи за определяне на размера на публичните вземания. Производство по определяне на размера на публичните вземания.

9. Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на публичните вземания. Видове изпълнение. Срокове при изпълнението. Гаранции за изпълнение. Привилегии

10. Принудително изпълнение на публичните вземания. Органи. Предпоставки. Способи и производство по принудително изпълнение на публичните вземания. Действия по изпълнението. Запор. Публична продан. Защита срещу принудителното изпълнение. Други способи за погасяване на публичните вземания. Финансова амнистия. Опрощаване. Прихващане. Давност и преклузивни срокове

11.Правна уредба на финансовия контрол публичния сектор. Статут и правомощия на контролните органи. Финансови контролни производства

12.Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Разграничаване на имуществената отчетническа отговорност от отговорността по ЗЗД

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

Основи на правото. Борис Ланджев. НБУ, София, 2008, 2009,

2011. 260 стр. ISBN 954-535-338-4.

Ролята на държавния глава в законодателния процес. Екатерина

Михайлова. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954-535-860-9, 280 стр.

Юбилеен сборник на департамент “Право”. 15 години.

Съставители: Румен Владимиров, Евгени Танчев, Владимир

Петров. НБУ, София, 2006. 436 стр. Ц

Юбилеен сборник на департамент “Право”. 20 години.

Съставител: Румен Владимиров, НБУ, София, 2012. 416

стр.

Проблемни аспекти в публичното управление и публичната

администрация. Юбилеен годишник 10/2015. Департамент

“Публична администрация”. НБУ, София, 2015, ISSN 1313-

4760: http://ebox.nbu.bg/pa2015/

дишник на Център по публична администрация. Съвременни

предизвикателства пред публичната администрация.

Съставител: Николай Арабаджийски. НБУ, София, 2009. ISSN

1313-476: http://ebox.nbu.bg/publichna_administraciq/

Публично право. Емилия Къндева, Ивона Спиридонова. НБУ,

София, 2004. 276 стр. ISBN 954-535-156-Х

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. Закон за управление на средствата от Структурните и Инвестиционни фондове на ЕС

Базов източник: Научен електронен архив (НЕА) на НБУ http://eprints.nbu.bg

1. Конституция на Република България;

2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;

3. Административнопроцесуален кодекс;

4. Граждански процесуален кодекс;

5. Закон за Националната агенция за приходите;

6. Закон за административните нарушения и наказания;

7. „Данъчно право. Обща част. Данъчен процес”, трето преработено и допълнено издание; СТОЯНОВ, Иван Г.; „Фенея”, София, 2008, 12-190;

8. „Данъчно-осигурителен процес. Коментар ДОПК и ДОПК”, МИНКОВА, Ганета; ПЕТРОВ, Милен; Сиела, София, 2007, 341;

9. „Unlocking EU Law”, second edition; STOREY, Tony; TURNER, Chris; Hodder Education, London, UK, 2008; 19-558; printed in Malta;

10. Устройствен правилник на Министерството на финансите;

11. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функциониране на Европейския съюз;

12. Договор от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 година;

13. Договор за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз.

14. Интернет-страница на Официален вестник на ЕС http://eur-http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

15. Интернет-страница на Европейския съюз http://europa.eu/

16. Интернет-страница на Министерството на финансите http://www.minfin.bg/

17. Интернет-страница на Народното събрание http://www.parliament.bg

18. Интернет-страница на Националното сдружение на общините в Република България http://www.namrb.org/

19. Интернет-страница на Националната агенция за приходите http://www.nap.bg/

20. Интернет-страница на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_bg.html

21. „Основи на правото”; ЗЛАТАРЕВ, Емил; БОЯНОВ, Георги; ВАСИЛЕВ, Атанас; МУЛЕШКОВА, Ирина; в два тома; издателска къща СИЕЛА, София, 1999;

22. „Данъчно право”, трето допълнено и преработено издание, СТОЯНОВ, Петко; издателство на Българската академия на науките, София, 1994;

23. „Данъчно облагане”, СТОЯНОВ, Велчо; Национален университетски център, Икономика на публичния сектор, Галик, София, 2000;

24.“Защита на финансово-данъчната система от правонарушения”, ВЛАДИМИРОВ, Румен, „Фенея”, София, 2005, 3-2001;

25. “Materials on International & EC Tax Law”, selected and edited by RAAD, van Kees, International Tax Center Leiden, 2001, pp.1617;

26. “Tax Policy Handbook”, edited by SHOME, Parthasarathi, Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Washington D.C., 1995; pp.318;

27.”United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries”, Department of Economic & Social Affairs, United Nations, New York, 2001, p.383;

28. Интернет-страница на Научен електронен архив на НБУ http://www.eprints.nbu.bg/;

29. „Английско-български, българо-английски речник. Одит. Счетоводство. Данъци. Финанси. Право”, КРЪСТЕВА, Добринка, София, Сиела, 2004, стр.806;

30. “Процесът по ЗАНН”, ПАНОВ Лозан; ИЛКОВА Ралица, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-385;

31. „Дискусионни тези в административното право и процес”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 7-346;

32. „Административен процес”, ЛАЗАРОВ Кино; ТОДОРОВ Иван, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 4-495;

33. „Административен процес. Обща част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.308;

34. „Административен процес. Специална част”, ДИМИТРОВ Добри, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, стр.528;

35. Ангелов, А.С. Финансово право. 1970

36. Ангелов, А., Дерменджиев, И., Костадинов, Г. Административно право на НРБългария. С., 1967

37.Дерменджиев, Ив., Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Обща част. С.: Сиби, 2012

38. „Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове”, СТОЯНОВ Евгени, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2009, 2-305;

39. „Лицензионни административни актове”, ЗИНОВИЕВА Дарина, Сиела софт енд паблишинг АД, София, 2007, 6-315;

40. Наказателен кодекс;

41. Наказателно-процесуален кодекс;

42. „Научни основи на съдебната експертиза. Теория, принципи, практика”, ФИЛИПОВ Й.; ФИЛИПОВ Р., ИК „Комливес-ЛМ”, София, 2006, стр.226;

43. „Данъчна система на България”, ГЕШЕВ Стоян; СТОЯНОВ, Иван; Институт по международно право, София, 2010, стр.320;

44. „Юридически факти в данъчното право”, СТОЯНОВ, Иван Г., ИК „Фенея”, София, 2011, стр.112;

45. “Приходна администрация. Събиране на публичните държавни вземания”, АЛЕКСАНДРОВА, Валентина, Издателство „Пропелер”, София, 2011, ІV-221;

46. „Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения”, ВИДОЛОВ, Иван; Фенея, София, стр.256;

47. “Автономия на данъчното право”, КУЧЕВ, Юри; издателство „ЛиСтра”, София, 2002, ІV-220

Средства за оценяване:

1 Т1 Събеседване

2 Т2 Тест

3 Т3 Тест ІІ

4 Т4 Присъствие и участие