LAWN411 Авторско право

Анотация:

Курсът “Авторско право” формира знания относно основните положения на авторското право като отрасъл на частното право и на авторско-правното законодателство. Преподаването предвижда запознаване с обектите на авторското право : произведенията на литературата, науката и изкуството, както и с правата на техните създатели и носители. Разглеждат се и сродните на авторското права : правата на артистите-изпълнители, на продуцентите на звукозаписи, на филмовите продуценти и правата на радио и телевизионните организации. Отделено е място и на авторските договори – динамиката на авторското право, като се изучават : издателският договор; договорът за публикуване на произведение в периодичния печат; договорът за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения, на компютърни програми и др. Акцентира се на проблемите относно защитата на тези права, като се разглеждат трите форми на отговорност при нарушение на авторските и сродните права : гражданско-правна, административно-наказателна и наказателна. Студентите се запознават и с международно-правната закрила на авторското право и сродните му права, както и с основните международни конвенци – Бернска, Универсална конвенция за авторско право, Римска конвенция за закрила на сродните права. Изучават се и правото на Европейския съюз, договорите на Световната организация за интелектуална собственост и Споразумението TRIPs, досежно тези права. Отделено е място и на някои актуални проблеми на авторското право, свързани с дигитализацията на културното наследство и на „пиратството” в интернет.

Предоставя се възможност, освен теоритичните познания, студентите-юристи да се запознаят с административната и съдебна практика в тази насока.

Чрез изучаване на дисциплината “Авторско право” СЕ ЦЕЛИ студентите да се запознаят с правния режим на обектите на авторското право и сродните му права, с възможностите за използването им, с произтичащите от тях субективни права, както и със способите за защита.

Преподаването на учебната дисциплина и на учебната програма са органически свързани със съдържанието на Закона за авторското право и сродните му права.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- правния режим на обектите на авторското право и сродните му права, както и специалните договори, уредени в Закона за авторското право и сродните му права;

2) могат

- да анализират и прилагат нормативните документи, както и придобиват нагласа за работа в тази област.


Предварителни изисквания:
Студентите да са завършили курса по гражданско, административно и облигационно право.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

“АВТОРСКО ПРАВО”

1. Възникване и развитие на авторскоправната закрила. Развитие и източници на българското авторско право.

2. Поява и развитие на международноправната закрила на авторското право. Бернска конвенция. Обща характеристика.

3. Универсална конвенция за авторско право. Особености на англо-американското и континенталното разбиране за авторско право.

4. Обекти на закрила, според Закона за авторското право и сродните му права.

5. Обекти, изключени от закрила.

6. Особени обекти на закрила – компютърни програми и бази данни.

7. Субекти на авторското право – автори, съавтори, наследници. Юридическите лица като носители на авторско право.

8. Колективно управление на авторските права. Същност и механизъм на осъществяване. Организации за колективно управление на права.

9. Колективно управление на : “малки права”, на механични права, на права върху драматични произведения, правото при следваща продажба, правото на възпроизвеждане чрез копиране.

10. Съдържание на авторското право. Общи положения. Неимуществени права на авторите.

11. Имуществени права на авторите.

12. Времетраене на авторското право.

13. Ограничения на авторското право.

14. Обща характеристика на авторските договори.

15. Издателски договор.

16. Договор за публикуване на произведение в периодичния печат.

17. Други авторски договори – договор за публично представяне, публично изпълнение, възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи.

18. Договори за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения. Договори за използване на компютърни програми.

19. Закрила на сродните права – международноправна уредба.

20. Закрила на сродните права в българското право. Права на артистите-изпълнители.

21. Права на продуцентите на звукозаписи и на филмовите продуценти.

22. Права на радио-телевизионните организации.

23. Права на производителите на бази данни.

24. Защита на авторското право и сродните му права. Гражданско-правна защита.

25. Наказателно-правна защита.

26. Защита на авторското право и сродните му права – гранични мерки. Административно-наказателни разпоредби.

27. Хармонизиране на авторското право в Европа. Директиви, хармонизиращи авторското право в Европейския съюз.

28. Договори на СОИС в областта на авторското право и сродните му права.

29. Споразумение за свързаните с търговията права върху обектите на интелектуална собственост /ТРИПС/.

30. Правна същност и проблеми на информационното общество.

Литература по темите:

1. Каменова, Цв. Авторско право-международно и национално, Изд. ИПН при БАН, С., 2004 г.

2. Саракинов, Г., Авторско право и сродните му права в Р България, Сиби, С., 2007

3. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002 г.

4. Манева, В. Използване на обектите на културното наследство от музейните колекции, архивите и библиотеките чрез средствата на дигиталните технологии, -Съвременно право, 2010, бр. 5, 63- 79 стр.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от двете текущи оценки, получени от проведенийе тестове през семестъра. Студентите могат, по желание, да се освободят от финален изпит.