LAWN409 Международно финансово право

Анотация:

Дисциплината “Международно финансово право” се изучава от студените в специалност Право през четвърти семестър от тяхното обучение. Насочена е към запознаване на студентите с принципите, основните понятия и правната уредба на облагането на доходите на чуждестранните лица, когато нямат място на стопанска дейност в страната и когато Република България е страна по международна спогодби (договори, споразумения), насочени съм уреждане на въпросите, отнасящи се до приложимия нормативно определен ред за избягване на двойното данъчно облагане.

Студентите ще се запознаят с правното регламентиране на случаите, в които възниква международно двойно данъчно облагане. Във връзка с присъединяването на Р България към страните от Европейската общност настъпиха съществени промени във вътрешното данъчно законодателство. Директивите на ЕО са транспонирани във вътрешното данъчно законодателство, регламентите се прилагат пряко, а съществено значение имат и решенията на съда в Люксембург. Едновременно с това запознаването на студентите с нормите на СИДДО, по които Р България е страна, ще подпомогне реализирането им като консултанти на чуждестранните лица, инвестирали средства в Р България. Тези знания ще са им полезни и когато консултират български лица, които изплащат доходи на чуждестранни лица .

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Емилия Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След изучаването на дисциплината студентите ще са придобили знания и умения за работа със СИДДО, като юристи в данъчната администрация и правни консултанти във фирмите, имащи правно отношения с чуждестранни физически и юридически лица.
Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да са завършили курса по материалното и процесуалното данъчно законодателство и финансовото право

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Международно двойно данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ и приоритетното им прилагане пред вътрешното законодателство на Р България. Основания за прилагане на СИДДО.

2. Модели на СИДДО. Избягване на международното двойно данъчно облагане чрез норми на вътрешното данъчно законодателство.

3. Приложно поле на СИДДО по отношение на лицата.

4. Приложно поле на СИДДО по отношение на данъците.

5. Съотношение между понятието „местно лице” в СИДДО и същото във вътрешното данъчно законодателство.

6. Понятието „място на стопанска дейност” в СИДДО и във вътрешното данъчно законодателство.

7. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица от : дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.

8. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица от : трудови правоотношения, служебни правоотношения, доходи на студенти, пенсии, артисти и спортисти.

9. Удостоверяване на основанията за прилагане на СИДДО. Задължения на платеца на дохода. Видове доказателства. Особени случаи.

10. Процедура за прилагане на СИДДО. Подаване на искане. Договори с продължително действие.

11. Правомощия на органите по приходите във връзка с подаването на искане за прилагане на СИДДО.

12. Задължение за данък върху доходите на чуждестранни лица. Облагаеми доходи. Данъчна ставка. Срокове за внасяне на данъка. Задължение за деклариране.

13. Освобождаване от плащане на данък при източника по вътрешното законодателство. Възстановяване на недължимо внесени данъци.