LAWN404 Финансово право

Анотация:

Дисциплината се изучава задължително през пети семестър от курса на обучение. Насочена е към запознаване на студентите с принципите, основните понятия и правната уредба на финансовото право в Република България.Целта на дисциплината е да подготви студентите за прякото им участие в дейности по повод прилагането на финансовоправните норми в контролните функции на държавните и други органи, както и в управленските сфери на дейност в държавния и гражданскоправния сектор на стопанството.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Емилия Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След изучаването на финансовото право студентите ще са придобили знания и умения за работа във контролната и управленска финансови дейност в управлението на бюджетната дейност на държавата и общините.
Предварителни изисквания:
Финансовото право следва да бъде изучавано от студентите след изучаването на държавното право; административното право и процес.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ФИНАНСОВО ПРАВО

2011 / 2012 г.

1. Финансовото право като отрасъл на действащото право но Р България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране.

2. Източници на финансовото право. Разграничаване и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли.

3. Финансови правни норми. Същност, структура и видове. Особености на финансовите правни норми. Финансов план и финансова правна норма. Тълкуване на финансовите правни норми.

4. Действие на финансовите правни норми по време, място и по отношение на лицата.

5. Финансова система. Финансови правомощия на органите на държавна власт и държавно управление с обща компетентност.

6. Специализирани финансови органи – видове. Структура и функции.

7. Финансови правоотношения. Обща характеристика. Организационни финансови правоотношения. Възникване и развитие на финансовите правоотношения. Юридически факти.

8. Субекти на финансовите правоотношения. Финансова правосубектност. Субектен състав. Активни и пасивни субекти.

9. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между финансови и административни актове.

10. Държавни вземания. Обща характеристика. Публични вземания. Системи и производства за определяне размера на държавните вземания.

11. Прекратяване на финансовите правоотношения. Изпълнение на публичните вземания. Видове изпълнение. Доброволно изпълнение – срокове.

12. Отсрочване и разсрочване на публични държавни и общински вземания.

13. Принудително изпълнение на публични вземания. Обща характеристика. Принципи. Предпоставки и органи.

14. Обезпечаване на публични вземания. Правна характеристика. Способи.

15. Принудително изпълнение на публични вземания от органите на НАП . Способи за изпълнение.

16. Други способи за погасяване на публични вземания: финансова амнистия, опрощаване, прихващане, давност и преклузивни срокове.

17. Държавна финансова инспекция. Обща характеристика. Обект на финансова инспекция. АДФИ – статут и правомощия на финансовите органи.

18. Извършване на финансова инспекция. Започване на производството. Финансов доклад.

19. Правомощия на финансовите органи във връзка с приключила финансова инспекция. Имуществена отговорност – правна характеристика и видове.

20. Предпоставки за възникване на имуществена отговорност. Акт за начет.

21. Субекти на имуществена отговорност.

22. Производство за реализиране на имуществена отговорност. Погасяване на имуществена отговорност.

23. Финансово управление и контрол в публичния сектор. Вътрешен одит в публичния сектор.

24. Бюджетно право. Понятие и източници. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация.

25. Местни бюджети и бюджети на ДОО и НЗОК. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане.

26. Съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет. Органи и компетентност.

27. Понятие и видове бюджетни приходи. Правен режим. Бюджетни приходи с гражданскоправен и със санкционен произход.

28. Бюджетни приходи от данъци. Правен режим. Видове данъци.

29. Бюджетни приходи от такси. Правен режим. Понятие и видове такси. Субекти. Размер на таксите. Съдебни такси.

30. Митническа администрация. Статут и правомощия на митническите органи. Актове издавани от митническите органи.

31. Бюджетни приходи от митни сборове. Понятие и нормативна уредба. Видове мита.

32. Митническо задължение. Производство по принудително събиране.

33. Статут и правомощия на органите на Сметната палата. Актове издавани от органите на Сметната палата.

34. Правен режим на БНБ. Устройство, управление и правомощия на БНБ.

35. Валутно законодателство. Предмет на регламентиране. Местни и чуждестранни лица. Органи на валутния контрол и компетентност.

36. Отговорност за неспазване на финансовото законодателство.

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА:

Петко Стоянов, Основни начала на финансовата наука, 1933 г.

Румен Владимиров, Защита на финансово-данъчната система от правонарушения,2004 г.

Иван Стоянов, Видове контрол за законност в сферата на публичните финанси, 2005 г.

Иван Стоянов, Финансово право, 2010 г.

Иван Стоянов, Обезпечаване на законността в сферата на финансите, 2000 г.

Петър Цанков, Нова правна уредба на финансовия контрол, 2001 г.

Петър Цанков, Цв. Георгиева, Учебен курс по финансово право, 2009 г.

Страшимир Кучев, Финансово право, 2004 г.

А. Ангелов, Финансово право на НРБ, 1975 г.

Е. Златарев, В. Христофоров, Финансово право на НРБ, 1983 г.

Е. Златарев, Държавен вътрешен финансов контрол и имуществена отговорност, 2004 г.

Е. Златарев, Валутно законодателство на България, 1995 г.

Е. Златарев, М. Костов, Финансови правни отношения, 1979 г.

М. Костов, Конституционни основи на бюджетното право, 1976 г.

Ч. Големинов, Ив. Владимиров, П. Цанков, М. Бъчварова, Г. Цвяткова, Търговско и финансово право, 2002 г.