LAWN402 Вещно право

Анотация:

Курсът по вещно право дава знания и подготвя студентите в материята на вещните права, които обхващат статиката на имуществените отношения. Предмет на изучаване ще бъде правото на собственост и ограничените вещни права, способите за тяхното придобиване и прехвърляне, специфичните за вещните права средства за защита при нарушения. Значимо внимание ще бъде обърнато на владението, което като фактическа власт е предхождало субективните вещни права и до днес е институт, без който е немислимо изучаването и практическото прилагане на вещноправната уредба. Предмет на изучаване ще бъдат и въпросите свързани с вписването на актовете, с които се прехвърлят и учредяват вещни права върху недвижими имоти, което гарантира правната сигурност при оборота с тези вещи.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Екатерина Матеева-Стоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Знанията по вещно право са един логичен и закономерен етап в усвояването на правните знания, без който не може да бъде завършено цялостното юридическо образование и да се придобият знания и практически опит за осъществяване на правораздавателна и правозащитна дейност, в областта на частното право.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Изучаването на вещното право предполага формирани знания в материята на общата теория на правото, римското частно право, историята на българската държава и право, конституционното право. Необходим фундамент за преподаването и възприемането от студентите на знанията свързани с институтите на вещното право е доброто познаване на основните принципи, понятия и институти на гражданското право – обща част, върху които вещното право може да надгражда знания и умения, свързани със статиката на имуществените отношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за вещно право. Вещното право като обективно и субективно право, като наука и учебна дисциплина. Предмет, система и източници на вещното право. Видове субективни вещни права.

2. Понятие за вещи /имоти/. Видове вещи: недвижими вещи и движими вещи; потребими и непотребими вещи; вещи в оборота и извън оборота. Недвижими имоти – видове. Форма за валидност на сделките за придобиване и учредяване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими и движими вещи.

3. Владение и държане. Понятие, разграничение между владение и държане. Придобиване и изгубване на владението и държанието.

4. Добросъвестно владение. Понятие. Правно значение на добросъвестното владение.

5. Права на владелеца и държателя за разноските и подобренията в чужд имот.

6. Защита на владението и държанието.

7. Понятие за собственост и право на собственост. Правото на собственост като обективно и субективно право. Видове права на собственост. Съдържание на правото на собственост. Правомощия на собственика. Ограничения на правото на собственост. Съотношение и разграничение между правото на собственост и другите вещни право.

8. Държавна собственост – публична и частна. Общинска собственост – публична и частна. Правна уредба. Разпореждане с обекти държавна частна собственост и общинска частна собственост.

9. Съсобственост. Понятие и видове. Съпритежание на други вещни права. Способи за възникване на съсобствеността. Права и задължения на съсобствениците.

10. Управление и използване на съсобствената вещ. Особен режим на съсобствените недвижими имоти: застрояване, разделяне на съсобствени имоти и сгради на самостоятелни обекти. Прекратяване на съсобствеността: понятие и способи.

11. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Способи за изкупуване по Закона за собствеността, Закона за устройство на територията, Гражданския процесуален кодекс. Правна същност на изкупуването.

12.Етажна собственост. Понятие и правен режим. Възникване и прекратяване на етажната собственост.

13. Управление на етажната собственост. Органи за управление на етажната собственост. Контрол върху решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

14. Право на строеж. Понятие, предмет, съдържание, видове. Учредяване, упражняване и прекратяване на вещното право на строеж.

15. Права на надстрояване и пристрояване . Понятие, предмет, съдържание. Учредяване, упражняване и прекратяване на правата на надстрояване и пристрояване. Вещноправни и облигационноправни последици при учредяване и упражняване на вещните права на надстрояване и пристрояване.

16. Право на ползване. Понятие, предмет, съдържание. Учредяване, упражняване и пракратяване.

17. Защита на правото на собственост и другите вещни права. Видове: административна, наказателноправна, гражданскоправна. Вещноправна защита. Разграничение между посесорна и петиторна защита. Ревандикационен иск.

18. Негаторен иск. Иск за определяне на граници. Установителни искове.

19. Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове. Придобиване чрез правни сделки, правна същност.

20. Придобиване на движима вещ от несобственик по чл. 78 ЗС. Правна същност.

21. Придобиване на недвижими имоти и движими вещи по давност. Правна същност.

22. Продажба на недвижими имоти.

23. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в жилищно-строителна кооперация.

24. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Правен режим по ЗДС, ЗОС, ЗУТ. Правни последици от отчуждаването. Правна същност на придобиването.

25. Приращение, преработване, присъединяване.

26. Актове за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти. Видове.

27. Вписване на актове в нотариалните книги. Реална и персонална система на вписване: история, цел и обхват. Правен режим на вписването. Актове подлежащи на вписване.

28. Начини на вписване. Книги за извършване на вписването. Правно значение на вписването.