LAWN300 Гражданско право (обща част)

Анотация:

В курса "Гражданско право (обща част)" се изучават общите правни институти, които се прилагат не само във всички клонове на гражданското право, но и във всички отрасли на частното право. Ето защо „Гражданско право (обща част)” е основополагаща юридическа дисциплина, която дава знания за общата теория на частното право. Дисциплината има уводен характер и подчертано методологическо значение за всички други дисциплини на частното право. Познанията по "Гражданско право (обща част)" са необходимата теоретична основа за изучаването на дисциплините, които образуват клоновете на специалната част на гражданското право, както и на дисциплините, които са се обособили и водят произхода си от гражданското право и съставляват отраслите на частното право.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Емилия Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• принципите, правната уредба и общите институти на гражданското право;

• актуалните виждания в правната доктрина и съдебната практика в областта на гражданското право.

2) могат:

• да работят с действащи нормативни актове в областта на гражданското право, като откриват приложимата към дадена житейска ситуация правна уредба;

• да анализират юридически текстове;

• да изготвят и представят изложения по поставен юридически проблем;

• да решават казуси и да изготвят правни становища в областта на изучаваната проблематика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по Римско частно право;

• по Обща теория на правотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за гражданско право. Система на Гражданското право. Предмет и система на общата част

2. Съпоставяне и отграничаване на Гражданското право от Търговското право, Трудовото право, Международното частно право и Гражданското процесуално право

3. Основни принципи на Гражданското право. Развитие на българското Гражданско право

4. Източници на Гражданското право – понятие, видове. Нормативните актове и правните обичаи като източници на Гражданското право

5. Значение на правилата на морала, на справедливостта и съдебната практика за Гражданското право. Съдебен прецедент. Общи актове на Върховния касационен съд

6. Действие на гражданскоправните норми по време. Обратно действие и действие спрямо заварени правоотношения. Действие по място и спрямо лицата

7. Видове гражданскоправни норми: императивни и диспозитивни; материални и процесуални; самостоятелни и несамостоятелни; абсолютно и относителни определени. Презумпции и фикции

8. Тълкуване на гражданския закон – понятие, правна уредба. Предмет и цел на тълкуването. Развитие на възгледите за тълкуването

9. Видове тълкуване на гражданския закон

10. Правоприлагане по аналогия, по аргумент от противното и по аргумент за по-силното основание

11. Гражданското правоотношение – понятие, обща характеристика, видове

12. Субективно право – теории за същността му, понятие, значението на интереса. Правно задължение. Право на иск в материален смисъл

13. Видове субективни права

14. Преобразуващи субективни права

15. Упражняване на субективни права и изпълнение на правни задължения. Граници на упражняването. Злоупотреба с право

16. Защита на субективните права – понятие и видове. Самозащита и самопомощ

17. Субекти на гражданското право – понятие и видове. Правоспособност на физическите лица – понятие, начало и край, съдържание, същност. Ограничаване на правоспособността

18. Дееспособност на физическите лица – понятие и степени

19. Поставяне под запрещение – ред и правно действие. Настойничество и попечителство. Прекратяване на запрещението

20. Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име

21. Лични неимуществени права. Гражданскоправна защита на личността

22. Актове за гражданско състояние – понятие, видове. Съставяне на актове въз основа на съдебно решение. Отбелязвания. Правно действие на актовете

23. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт

24. Юридическо лице – понятие, историческо развитие, теории за същността му. Видове юридически лица

25. Възникване, преобразуване и прекратяване на юридическите лица. Правоспособност и органи

26. Държавата като субект на Гражданското право. Гражданскоправен режим на учрежденията

27. Жилищностроителна кооперация – понятие, възникване, членство, органи. Контрол за законосъобразност на актовете на органите. Отговорност на кооператорите

28. Юридически лица с нестопанска цел – понятие, видове. Сдружения – понятие, възникване, членство, органи, прекратяване. Фондации

29. Обекти на гражданските правоотношения – понятие, видове. Вещи, доход, плодове

30. Ценни книжа, пари и нематериални блага

31. Юридически факти на Гражданското право – понятие и видове

32. Фактически състави – понятие и видове. Смесени гражданскоправни фактически състави

33. Придобиване на права. Правоприемство – видове, правно значение

34. Правна сделка – произход и сравнителноправна уредба. Понятие

35. Видове сделки: едностранни, двустранни и многостранни; между живи и с оглед на смърт; възмездни и безвъзмездни; сделки на управление и сделки на разпореждане; каузални и абстрактни; консенсуални, формални и реални; главни и акцесорни; фидуциарни

36. Сключване на сделки. Значение на мълчанието и конклудентните действия. Разрешаване и одобрение на сделката

37. Форма на сделките – понятие и видове. Видове форми за действителност на сделките

38. Сделки, сключени под условие, срок и тежест

39. Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове

40. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

41. Нищожни сделки по чл. 26, ал. 2 ЗЗД

42. Привидни и прикрити сделки. Подставено лице

43. Унищожаеми сделки поради недееспособност, грешка и измама

44. Унищожаеми сделки поради заплашване и по чл. 31 ЗЗД. Крайната нужда като основание за унищожаемост

45. Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия. Имуществени последици на недействителните сделки

46. Представителство – необходимост, понятие. Представително правоотношение

47. Приложно поле на представителството. Възникване и прекратяване на представителната власт

48. Видове представителство. Договаряне сам със себе си. Представителство на юридическите лица

49. Упълномощаване – понятие, сключване, форма, правно действие. Видове пълномощни. Прекратяване. Преупълномощаване

50. Действие от чуждо име без представителна власт – последици. Потвърждаване и последици

51. Косвено представителство. Защита на представлявания

52. Погасителна давност – понятие, функции, приложно поле. Преклузивни и рекламационни срокове

53. Видове давностни срокове

54. Начало на давностния срок. Броене и край на давностния срок

55. Спиране и прекъсване на давностните срокове – основания и действие. Прилагане на погасителната давност

Литература по темите:

• Фаденхехт, Й. Българско гражданско право. т. 1, Обща част, Отдел І: Обективно право, С., 1929 г.;

• Диков, Л. Курс по българско гражданско право. Т. 1, Обща част, С., 1940 г.;

• Василев, Л. Гражданско право. Обща част. Нова редакция Ч. Големинов, С., 1993 г.;

• Карбоние, Ж. Гражданско право. Въведение, С., 1999 г.;

• Павлова, М. Гражданско право: Обща част, С., 2002 г.;

• Таджер, В. Гражданско право на НРБ: Обща част, Дял І и Дял ІІ, С., 2001 г.;

• Герджиков, О. Гражданско право – обща част. Казуси, текстове, схеми. С., 1983 г.;

• Ланджев, Б. Основи на правото, НБУ, С., 2008, 2009, 2011 г.

Средства за оценяване:

тест, казус