COMM836 Стаж

Анотация:

- Three-months internship is obligatory for the students in Master program - International Business Communication. The general goal of the program is students to receive theoretical knowledge and to develop practical skills, as well as to gain some work experience in international corporate organization.

- As the program is in English language and in it may sign international students, it is possible the internship to be realized in different countries.

- The internship could be connected with different recommendations depending on the position the students specialized. Also the internship may follow the general recommendations and style of the international organization accepting students for specialization.

прочети още
Международни бизнес комуникации (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенциите са различни в зависимост от институцията, в която се провежда стажът.
Предварителни изисквания:
Students should have the following knowledge and/or skills:

- Students have to finish successfully all the courses of the program included in the first and in the second semester.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

(in Bulgarian)

" Стоицова, Т. (1992). И усмивката може да бъде заповед. Как да се научим да разбираме езика на тялото, ЕВРОПРИНТ, С., 127 с.

" Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми, С., НБУ, 231 с.

" Стоицова, Т. (2001). Психология. Учебник за 9 клас на СОУ. 117 с.

" Стоицова, Т., Куманова, М. и Н. Венелинова (2002). Добрият имидж - залаг за успех. Съвременни проблеми на административните дейности. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2, 128 с.

" Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Издателство "Просвета", С., 292 с.

(in English)

" Pollio, Haward R., Stoitsova, Tolya and Anne Snellen. (2011). Life and Death in a Time of Terror, S. New Bulgarian University, 323 p.

Средства за оценяване:

1. Official written document, signed by the manager in charge for the internship

2. Detailed written report for the task the master student did during the internship, signed by the manager