POLM430 Външна политика на Европейския съюз

Анотация:

Курсът разглежда в пълен обем системата на външните отношения на ЕС.

Специално внимание се обръща на правната база на външните отношения на ЕС и на практическото им осъществяване.

Да даде познания на студентите за външните отношения на ЕС.

Да даде възможност на студентите да изучат някои области от особен интерес – Общата търговска политика, Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, политиката на ЕС за помощ за развитие, политиката на ЕС в областта на правата на човека, предоставяната от ЕС хуманитарна помощ, политиката на ЕС за предотвратяване на конфликти, отношенията с трети страни.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

 Красимир Костов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Външните отношения на ЕС

Общата търговска политика на ЕС, Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, политиката на ЕС за помощ за развитие, политиката на ЕС в областта на правата на човека, предоставяната от ЕС хуманитарна помощ, политиката на ЕС за предотвратяване на конфликти, отношенията с трети страни.

2) могат:

Да ползват понятийната система на външните отношения на ЕС.

Да бъдат солидарни с политиката на ЕС по въпроси на международните отношения и световната търговия.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен по европеистика, международни отношения, право, икономика.

Владеене на някой от официалните езици на ЕС, конкретно- английски или френски.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Лекции:

1. Общ преглед на външните отношения на Европейския съюз.

2. Хуманитарната помощ, предоставяна от Европейския съюз.

3. Външнотърговски отношения на Европейския съюз – част І.

4. Външнотърговски отношения на Европейския съюз – част ІІ.

5. Политиката на Европейския съюз на помощ за развитие – част І.

6. Политиката на Европейския съюз на помощ за развитие – част ІІ.

7. Политиката на ЕС по правата на човека в трети страни.

8. Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – част І.

9. Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – част ІІ.

10. Външни аспекти на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи на ЕС.

ІІ. Семинари:

1. Политиката на ЕС за предотвратяване на конфликти.

2. Отношенията на ЕС със страните от Западните Балкани.

3. Отношенията на ЕС със страните от Средиземноморието (Близкият Изток и Северна Африка), Русия и страните от ОНД.

4. Отношенията на ЕС със страните от Азия, Африка и района на Тихия океан.

5. Отношенията на Европейския съюз със САЩ, Канада и страните от Латинска Америка.

Литература по темите:

MOUSSIS, Nicholas. Access to European Union: law, economics, policies. 19th updated edition. Brussels-Rixensart: Euroconfidentiel, 2011.

Вернер Вайденфелд, Волфганг Веселс. Европа от А до Я – Справочник по европейска интеграция, 8-мо издание. Институт за европейска политика, Фондация “Конрад Аденауер”, София, 2004.

Кристиан Цакер. Европейско право. Сиби, София, 1998.

Саймън Хикс. Политическата система на Европейския съюз. Парадигма, София, 2001.

Димитър Йотов. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. Фенея, София, 2004.

de Wilde D'Estmael, Tanguy, La Dimension Politique des Relations Economiques Exterieures de la Communaute Europeenne: Sanctions et Incitents Economiques Comme Moyens de Politique Extrangere, Brussels : Bruylant, 1998.

White, Brian, Understanding European Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave, 2001.

Nuttall, Simon, European Foreign Policy, Oxford: Oxford University Press, 2000.

Piet Eeckhout. External Relations of the European Union: Legal and Constitutional Foundations. Oxford, Oxford University Press, 2004.

Philippart, Eric and Winand, Pascaline, eds., Ever Closer Partnership: Policy-Making in US-EU Relations, Brussels: PIE – Peter Lang, 2001.

Sloan, Stanley, The United States and European Defence, Chaillot Paper 39, Paris: WEU Institute for Security Studies, 2000.

Средства за оценяване:

Есе (от 2 до 6)

Дискусия (от 2 до 6)

Крайна оценка от текущо оценяване (от 2 до 6). Оценка може да се въведе при въведени минимум 2 текущи оценки.

Оценяване от изпит:

Курсова работа (от 2 до 6)

Устно изложение (от 2 до 6)

Крайна оценка от изпит (от 2 до 6).