POLM427 Регионална политика и управление на фондове на Европейския съюз

Анотация:

Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

 Десислава Билева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курс POLM 427

„Регионална политика и управление на фондовете

на Европейския съюз”

1. Структурни фондове на Европейския съюз.

2. Участие на България в Структурните фондове на Европейския съюз и Оперативните програми.

3. Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” /„Региони в растеж 2014 - 2020”

4. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013/„Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020”

5. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”/ „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

6. Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013г.” / „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 -2020”

7. Оперативна програма „Административен капацитет”2007 - 2013” / „Добро управление 2014 - 2020”

8. Оперативна програма „Техническа помощ” / „Добро управление 2014 - 2020”

9. Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013” / „Околна среда 2014 – 2020”

10. Специализирани структурни фондове на Европейския съюз: „Програма за развитие на селските райони” и „Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007 - 2013” /”Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020„ и „Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020”

11. Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж 2014 - 2020”

12. Научени уроци през програмния период 2007 – 2013 г. и предстоящи възможности в новия програмен период 2014 - 2020 г.

06. 10. 2016 г. Преподавател (Десислава Билева)

Литература по темите:

.В услуга на регионите

http://ec.europa.eu/, http://ec.europa.eu/index_bg.htm

2.Главна дирекция „Регионално развитие“, ЕК

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm

3.Структурните фондове на Европейския съюз

http://www.eufunds.bg/

4.Национална стратегическа референтна рамка

http://www.eufunds.bg/docs/BGNSRF-%20LAST.pdf

5.Национален план за развитие на РБ

http://www.eufunds.bg/docs/NDP_21_Dec_2005.doc

6.Оперативни програми

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=20

7. България и фондовете на ЕС

http://www.eufunds.bg/index.php?cat=10

8. Представителство на ЕК в БГ

http://europe.bg

9. Български европортал

http://evroprtal.bg

10.Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

доц. д-р Васил Маринов, доц. д-р Васил Гарнизов

11.Успешни практики – профили на проекти в Европа, финансирани от Структурните фондове на ЕС“

Главна дирекция „Регионално развитие“, ЕК

12. Предизвикателствата на СФ на ЕС – наръчник и СФ на ЕС – как да успеем? – наръчник

13. СФ – възможности и предизвикателства – информация за потенциални бенефициенти (МФ)

Средства за оценяване:

1. Междинен тест

2. Разработване на есе