POLM425 Принципи на Европейската политика на конкуренция

Анотация:

Курсът „Принципи на Европейската политика на конкуренция” е структуриран в осем основни теми в рамките на 30 уч.часа, а именно:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА І. ОБЩО ПОНЯТИЕ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНИ ОТНОШЕНИЯ

ТЕМА ІІ. КОНКУРЕНЦИЯТА КАТО ОБЕКТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС

ТЕМА ІІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ТЕМА ІV. ЗАБРАНЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ

ТЕМА V. ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО/МОНОПОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

ТЕМА VІ. ЮРИСДИКЦИЯ НАД СЛИВАНИЯТА/КОНЦЕНТРАЦИИТЕ В ЕС

ТЕМА VІІ. КОНКУРЕНЦИЯТА И ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ В ЕС

ТЕМА VІІІ. КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

- междинен тест

- курсова работа

ФИНАЛ НА КУРСА

Курса представя „Конкуренцията” като обект на политиката на ЕС. Негова основна цел се явява представянето и характеризирането на начина на регулиране на конкурентните отношения в икономическата, социалната и правна действителност на общността от страна на Европейската комисия. В курса са включени и упражнителни сесии по основните въпроси.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

 Ивайло Тихолов-Франц  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Същността на конкуренцията и конкурентните отношения

• Конкуренцията като обект на политиката на ЕС

• Правомощията на Европейската комисия по отношение на конкуренцията, както и забранените споразумения в ЕС.

• Периметърът на контрол по прилагане на законодателството по изпълнение на политиката за защита на конкуренцията.

• Юрисдикцията над сливанията в ЕС.

• Конкуренцията и държавните субсидии в ЕС

• Контролът по прилагане на законодателството по изпълнение на политиката за защита на конкуренцията в ЕС.

2) ще могат:

• Ефективно да използват полученото специализирано знание при решаване на казуси свързани с конкуренцията и конкурентните отношение в Общността, както и да решават конкретни въпроси, по основните теми на курса в сферите на икономиката, политиката, правото и социалната дейност.
Предварителни изисквания:
Студентите да познават:

• Европейските институции и в частност Европейската комисия, като изпълнителен орган на Общността

• Хронологията на основните събития свързани със създаването на ЕС

• Договорите от Рим, Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон от 13.12.2007 г.

Студентите да имат опит:

• За интензивен и интерактивен начин на работа

• За работа в екип

• С анализ и работа по практически казуси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА

ТЕМА І. ОБЩО ПОНЯТИЕ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТНИ ОТНОШЕНИЯ

ТЕМА ІІ. КОНКУРЕНЦИЯТА КАТО ОБЕКТ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС

1. Основните цели на съюза и идеята за единния пазар

2. Европейският смисъл на понятието конкуренция

3. Политиките на ЕС – класификация и отличителни черти

4. Развитие на договорите за ЕС и правоприемане на Правилата регулиращи конкуренцията

5. Правните актове на ЕС – нормативната основа на политиката на конкуренцията

6. Приложното поле на политиката на конкуренцията

7. Принцип на Европейския съд относно прилагане правилата на конкуренцията

8. Обхват на политиката на конкуренция

ТЕМА ІІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА

1. Институциите на ЕС и политиката на конкуренция

2. Правомощия на ЕК

3. Принцип на решаване на възникналите проблеми, спорове, нарушения

4. Правомощия за разследване

5. Приоритетност

ТЕМА ІV. ЗАБРАНЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ

1. Принцип на забраната

2. Картелите

3. Забранените споразумения

4. Принципни изключения от забраната – условия

5. Leniency policy (политика на снисхождение или програма за освобождаване от налагане на санкция)

ТЕМА V. ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО/МОНОПОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Забрана за злоупотреба с монополното положение в ДЕО

2. Принцип на забраната

3. Типове злоупотреби санкционирани от ЕК:

ТЕМА VІ. ЮРИСДИКЦИЯ НАД СЛИВАНИЯТА/КОНЦЕНТРАЦИИТЕ В ЕС

1. Понятие за концентрация

2. Концентрациите като обект на европейската политика

3. Видове концентрации разглеждани от Европейската комисия

4. Условия за забрана или одобрение на концентрации

5. Същността на общностното законодателство за контрол над концентрациите

6. Правомощия на ЕК относно концентрациите

7. Принцип за определяне на „общностно измерение”

8. Процедура по разглеждане на концентрациите

ТЕМА VІІ. КОНКУРЕНЦИЯТА И ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ В ЕС

1. Правила за предприятията

2. Приложими разпоредби относно държавните мерки

3. Помощи, предоставяни от държавите-членки

ТЕМА VІІІ. КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

1. Приложение на законодателството по конкуренцията на ЕС по отношение на бизнес практики ограничаващи конкуренцията

2. Начин на прилагане на законодателството за конкуренцията на ЕС

3. Европейска мрежа по конкуренция

4. Антиконкурентната практика в България

4.1. Нормативна основа

4.1.1. Конституционни норми

4.1.2. Законови норми

4.1.3. Подзаконови норми

4.2 Комисия за защита на конкуренцията

4.2.1. Правомощия

4.2.2. Национална специфика и практика

Литература по темите:

Официален сайт на ЕК за "Политика на конкуренцията"

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

ЛИТЕРАТУРА:

УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕО И ЕС. КОНСТИТУЦИЯ ЗА ЕВРОПА.

Превод на Атанас Семов от фр. и англ.,

Униферситетско издателство „Свети Климент Охридски”, Институт по Европейско право, София, 2005

ОСНОВИ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Доц. Жасмин Попова д..н.,

Второ основно преработено издание, „Планета-3”, 2001 г.

ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО

Жан-Клод Готрон,

Униферситетско издателство „Свети Климент Охридски”, Институт по Европейско право, София, 2006

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Жан-Пол Жаке,

Униферситетско издателство „Свети Климент Охридски”, Институт по Европейско право, София, 2007

СПРАВОЧНИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дик Ленърд,

The Economist Newspaper Ltd, 2005, Делегация на Европейската комисия в България, София, октомври 2006

ЕВРОПА ОТ А ДО Я. СПРАВОЧНИК ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Вернер Вайденфелд, Волфганг Веселс,

Институт за Европейска политика, 2002

Фондация „Конрад Аденауер”, 2004

COMPETITION POLICY IN THE EU. Fifty Years on from the Treaty of Rome.

Edited by Xavier Vives,

Oxford University Press

THE COMPETITION POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Michelle Cini and Lee McGowan,

Palgrave Macmillan, November 2008

Средства за оценяване:

1. Междинен тест

2. Курсова работа