POLM424 Единен митнически съюз и митническа политика

Анотация:

Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

 Бойко Петев  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Студентите ще знаят същността, функциите, мениджмънта, митническото облагане, митническата политика, митническите формалности и документи в страните от ЕС.

2. Могат да прилагат различните видове мита, митнически режими, изчисляване на митническа облагаема стойност и сборове.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

МИТА И МИТНИЧЕСКА СИСТЕМА

1.Обща теория на митата

1.1.Видове мита

1.2.Мита и митнически тарифи

1.3.Митнически декларации

1.4.Свободни безмитни зони

2.Митническо посредничество

3.Митническо облагане

4.Митнически нарушения и определяне на съответните наказания

5.Реализиране на безмитен внос или внос с намалено мито на стоки с предварително определени квоти

6.Изчисляване и събиране на митните сборове

МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА

7.Развитие и особености на митническата политика в страните от Европейския съюз

7.1.Развитие на митническата политика в България

7.2.Задачи на митническата администрация

7.3.Функции и правомощия на митническите служители

7.4.Определяне на митническата политика

ЦЕЛИ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

8.Фискални цели на митническата политика

9.Икономически цели на митническата политика

10.Социални цели на митническата политика

11.Политически цели на митническата политика

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

12.Чисто митнически инструменти на митническата политика

13.Немитнически инструменти на митническата политика

14.Забрани за внос и износ

15.Допълнителни изисквания към стоките

16.Количествени ограничения за вноса и износа

17.Международна митническа интеграция

18.Участие в международни митнически спогодби

19.Възможности за антидъмпингова митническа политика, съгласно правилата на СТО

20.Външно-търговски режим на Република България

21.Създаване на зони за свободна търговия

22.Учредяване на митнически съюзи

23.Изграждане на общ пазар

Литература по темите:

1.Аврамов, Йосиф ,Митнически и данъчен контрол, София, 2002

2.Адамов, Величко, Мита и митническа политика, В. Търново, 2001

3.Димов, Олег, Европейски митнически контрол, София 1998г.

4.Кучев, Страшимир, Митническо право, София

5.Томева, М. Технология на митническия контрол, 2002, Свищов, 6.Великов, В.Митническа територия и митническа граница, София, 2000

7.Димов, О. Митнически контрол, София, 1997

8. Адамов, Величко и др., Теория на финансите, АБАГАР, В. Търново, 2001

9.Младенов, П. Митническо представителство и агентиране, София, 2000

10. Младенов, П. Митнически процес и контрол, София 1998

11.Стоянов, В. Основи на финансите, Т. 1, София, 2000

12.Интернет сайтове

13.Интернет страници на Министерство на финансите, Агенция “Митници”,

14.Сп. “Митническа хроника”

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/ - процентното разпределение на всяка от формите на оценки е равностойно.

Форми на оценка /тестове; участие и активност на студента по време на занятия; курсова работа,/особено се цени личното мнение по изучаваната проблематика.

Дата на провеждане на текущия контрол /постоянно за участие и активност на студента и еднократно в рамките на семестъра за курсова работа и тест.

Допълнителни обяснения за изучаваните материали и критериите за оценяване: Разглежда се преди всичко сегашната митническа практика и политика в Република България и страните от Европейския съюз, Европейския митнически кодекс и др. За илюстрация се използват типични казуси от митническата практика.