Клинична социална работа

Програмна схема

Клинична социална работа

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)