SEMM422 Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост

Анотация:

Дисциплината "Основи на мениджмънта на интелектуалната собственост" има за цел да формира знания и базови умения свързани с управлението на интелектуалната собственост в переспективата на съвремените социално-икономически условия, характеризиращи се с динамично променяща се бизнес среда, засилена конкуренция и свързаната с това нужда от интердисцирлинарност при функционирането на всяка бизнес еденица.

Настоящият курс е насочен към разглеждане на част от най-важните обекти на интелектуалната собственост в тяхната правна и икономическа взаимообвързаност и наличните в тази връзка стратегически подходи за тяхното ефективно управление.

прочети още
Реклама и бранд мениджмънт

Преподавател(и):

 Венцислав Стоилов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Какво представлява интелектуалната собственост, нейните основни характеристики и особености;

Какво представлява търговската марка, като обект на защита, характеристики и практически особености.

Какво представляват географските означения, тяхната защита, характеристики и особености.

Какво представлява промишления дизайн, като обект на закрила и свързаните с него характеристики;

Какво представлява защитата на интернет домейн имената и техните особености;

Какво представлява ноу-хауто, защита, характеристики и практически особености;

Какво представлява авторското право и сродните му права;

Какво представлява мърчандайзингът и трансфера на имидж, характеристики и практически особености;

Какво се разбира под миниджмънт на интелектуалната собственост, основни елементи и подходи за управление.

2) могат:

да боравят свободно с базовата терминологията касаеща интелектуалната собственост;

да вземат предвид основните и най-важни елементи при работата с интелектуалната собственост, да се възползват от нейните предимства и да избягват негативните последици от нарушаването на права на интелектуална собственост;

да прилагат знанията за интелектуалната собственост във връзка с мениджмънта и в частност с маркетинга, като практическа дейност.

да изграждат маркетингови и бизнес стратегии, отчитайки изискванията и характеристиките произтичащи от правата на интелектуална собственост.


Предварителни изисквания:
" Няма специални предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът се състой от 9 модула:

Модул 1 с продължителност 1 лекция.

Въведение в курса

1. Що е то интелектуална собственост - художествена и индустриална собственост?

2. Исторически поглед към Интелектуалната собственост;

3. Нуждата от предоставяне на монопол при интелектуалната собственост;

4. Видове права на интелектуална собственост- права върху търговски марки, изобретения, полезни модели, промишлени дизайни, домейни, авторски и сродни права, ной-хау, топологии на интегралните схеми, сортове растения и породи животни и тн.

5. Кои обекти не могат да се закрилят от правата на интелектуална собственост;

6. Ролята на интелектуалната собственост за развитието на съвремената икономика.

7. Що е то управление на интелектуалната собственост?

8. Икономиката на бъдещето- ролята на нематериалните активи;

Модул 2 с продължителност 2 лекции.

Търговски марки- теория и практика

1. Определение на търговска марка;

2. Исторически поглед към търговските марки- поява и развитие;

3. Основи на създаването на търговските марки;

4. Видове търговски марки;

5. Защита на търговските марки:

- Основни принципи;

- Начини на защита- национален ред, регионален ред, международен ред;

- Абсолютни и относителни основания за отказ на регистрацията на марки;

- Какво да знаем когато регистрираме марки- стратегии, цели, баланс на интереси, финансова обосновка;

- Административна, гражданска и наказателна защита на търговските марките;

6. Използване на търговски марки- лицензиране, франчайзинг, продажба и др.

Модул 3 с продължителност 1 лекция

Географски означения

1. Определение;

2. Видове географски означения- географско указание, наименование за производ, храни с традиционно специфичен характер;

3. Закрила на географските означения:

- Територия - национален, регионален и международен ред;

- Срок;

- Производство по регистрация;

4. Икономическа обоснованост от закрилата на географските означения;

5. Връзка и избор между търговска марка и географско означение;

Модул 4 с продължителност 1 лекция.

Промишлен дизайн

1. Определение на промишлен дизайн;

2. Разлика между промишления и художествения дизайн;

3. Основни принципи;

4. Закрила:

- Критерии за закрила - новост, оригиналност,производствена приложимост;

- Територия - национален, регионален и международен ред;

- Производство по регистрация;

- Срок на закрила;

5. Стратегии при защита на дизайна.

6. Използване на дизана - лицензиране, франчайзинг, продажба и др.

Модул 5 с продължителност 2 лекции.

Авторско право и сродни права

1. Поява и развитие на авторскоправната закрила.

2. Обекти закриляни от Закона за авторското право и сродните му права;

3. Носители на авторски права;

4. Съдържание на авторското право - имищуствени и неимещуствени права.

5. Времетраене на авторското право;

6. Прехвърляне на авторското право- общи постановки и видове авторскоправни договори;

7. Права сродни на авторското право- права на артист-изпълнителите, права на продуцентите и права на радио и телевизионните организации.

8. Закрила на базите данни;

9. Подходи за управление на авторските и сродни права- отношения- автори-продуценти-артисти-организации за колективно управление на права- ползватели;

10. Маркетингът и авторското право;

Модул 6 с пордължителност 2 лекции

Мърчандайзинг и трансфер на имидж

1. Определение;

1. Причини за използване на мърчандайзинга или подкрепата от знаменитости;

2. Видове мърчандайзинг.

3. Трансфер на имидж- същност, елементи, процес, модел на Grant McCracken.

4. Положителни и негативни страни от трансфера на имидж;

5. Методика за осъществяване на мърчандайзинг или подкрепа от знаменитости- модел на T.Shimp за избор на знаменитост при осъществяване на подкрепящи кампании;

6. Закрила свързана с мърчандайзинга:

7. Способи за защита чрез законодателството в областта на интелектуалната собственост;

8. Закрила основана на специализирано законодателство ( publicity rights)

9. Примери от практиката;

Модул 7 с продължителност 1 лекция.

Интернет домейн имена

1. Определение за интернет домейн име;

2. Видове домейни- първо, второ, трето ниво;

3. Начин на закрила на домейните- роля на ICCN и сертифицираните регистранти, как Регистър БГ регистрира домейни, роля на арбитража на WIPO за разрешаване на спорове касаещи домейни;

4. Стратегии за правна защита на домейни- връзка домейн- марка;

5. Примери от практиката;

Модул 8 с продължителност 1 лекция.

Ноу-хау ( търговска тайна)

1. Определение;

2. Фактически и юридически монопол;

3. Способи за закрила на ноу-хау;

4. Законова защита- закрила на тайната;

5. Примери от практиката;

Модул 9 с продължителност 1 лекция.

Управление на интелектуалната собственост

1. Определение, цели и задачи на мениджмънта на интелектуалната собственост;

2. Обектите на интелектуална собственост, като нематериални активи на бизнес еденицата;

3. Елементи на мениджмънта на интелектуалната собственост - 2 групи:

- Дейности в статика- одит, проучване, анализ, оценка, защита;

- Дейности в динамика- използване на нематериалните активи ( лицензиране, продажба, секюритизация, обект на залог или обезпечение)

4. Интердисциплинарност в управлението на интелектуалната собственост- връзка с други дейности в бизнес еденицата, като маркетинг, финанси, безнис развитие, търговия, R&D, производство и тн.

Литература по темите:

Литература:

1. "Управление на търговските марки" - Румяна Брестничка, Университетско издателство "Стопанство"

2. "Авторско право и сродните му права в Република България" - Георги Саракинов, Издателство СИБИ.

3. "Трансфер на имидж" - Румяна Брестничка, Университетско издателство "Стопанство"

4. "Фирмен дизайн" - Мария Маркова, Университетско издателство "Стопанство"

Допълнителна литература:

- "Добрият външен вид - въведение в индустриялния дизайн за малки и средни предприятия"- издание на Патентно ведомство на Р.България;

- "Нелоялна конкуренция" - доц. д-р Румяна Брестничка, Университетско издателство "Стопанство";

- "Промишлен дизайн" - проф. Борислав Борисов, Университетско издателство "Стопанство";

- "Лицензионна политика с обекти на интелектуална собственост" - проф. Борислав Борисов, Университетско издателство "Стопанство";

- "Финансово управление на интелектуалната собственост"- Фани Колева, Университетско издателство "Стопанство";

- Многоезичен справочник на основни термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост- Георги Саракинов, Издателство "Труд и право";

- Интелектуалната собственост на индустриалната фирма- проф. Борислав Борисов, Университетско издателство "Стопанство";

- "Създаване на марка - Въведение в търговските марки за малките и средните предприятия, поредица "Интелектуалната собственост за бизнеса"- издание на Патентно ведомство на Р.България;

- "Марка и дизайн на Общността- сборник статии, изследвания и анализи- Патентно ведомство на Р.България;

- "Brand Rewired, Connecting Intellectual Property, Branding and Creativity Strategy" - Anne H. Chasser, Jennifer C. Wolfe;

- "The trade secrets of trade secrets: protecting your company's trade secrets and protecting your company against trade secrets claims"- Jeffrey W. Post;

- "The Legal Protection of Trade Secrets" - IPR-Helpdesk, The EU Commission;

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

ТЕСТОВЕ 50 %

КАЗУС 50 %

Семестриален изпит:

ПИСМЕН ИЗПИТ 100 %