POLM233 Електронно управление (на френски език)

Анотация:

Нови медии, нови практики, трансформирани обществени пространства, нова организацията на информацията, която днес можем да определим като включваща, заради социалните мрежи, придобива се по-неизменна роля. „Дигитално родени” или не, гражданите вече развиват социални навици чрез мрежи, мобилни телефони или интерактивни телевизии, технологичните еволюции позволяват нови практики, но налагат и нови цифрови идентичности.

Цели на курса:

• Да повиши разбирането за интернет и свързаните с него понятия и

терминология;

• Да запознае студентите с основните аспекти на e-governance и електронното общество;

. Да представи новите медии и новите форми на мобилизация

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р
гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
 Илдико Отова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

Знаят:

-моделите и успешните практики на електронно управление

-основните концепции за е-демокрация

-типологията и динамиката на е-участие и е-гражданственост

Могат:

-да организират и модерират он-лайн граждански и политически дебати

-да правят анализи на он-лайн политическите комуникации
Предварителни изисквания:
основни понятия и теории на политическата наука

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Представяне на курса, неговите цели и изисквания. Организация и планиране на семинарните занятия. (лекция)

• Ключови понятия, теории и етапи на развитие на „е-политиката” (лекция)

• Е-демокрация (лекция)

• Е-правителство, нови политически субекти, е-услуги (лекция)

• Е-гражданинът и информационното общество (лекция)

• Човешки права, свобода на изказа и цензура в интернет пространството (лекция)

• Социални мрежи и мобилизации (лекция)

• Дигиталното публично пространство (лекция)

• Нови политически партии за/в новата виртуална среда (лекция)

• Интернет кампании (лекция)

• Сравнителен анализ на европейските и световни модели и практики на е-политиката (семинар I част)

• Сравнителен анализ на европейските и световни модели и практики на е-политиката (семинар II част)

• Тест

Литература по темите:

Задължителна - публикациите на НБУ за студентите, четящи български

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Obligatoire - les publications en francais des professeurs de la NUB:

Krasteva Anna (dir) E-citoyennetes. Paris : Harmattan, 2013.

Optionelle

Chandwick, A. (ed.)(2006) Internet politics: States, Citizens and new communication technologes. New Yourk: Oxford University Press

Clift S. Building Citizen-based Electronic Democracy Efforts (www.e-democracy.org/ intl/library/build.html#further);

Clift, St. E-Government and Democracy. www.stevenclift.com/?p=112;

Electronic Civic Consultation article on Citizens Online Democracy. www.democracy.org.uk/centre/ articles/ elcivco.pdf)

Jillian, C. York (2012) The Arab Digital Vanguard: How a Decade of Blogging Contributed to a Year of Revolution. Georgetown Journal of International Affairs Vol. 13 Issue 1 (Winter/Spring 2012), “Language, Identity and Politics”

Krasteva, A (2011) Революция 2.0 или 2 в 1. http://annakrasteva.wordpress.com/2011/05/

Merry, P. (ed.)(2003) Under construction: citizenship, youth & Europe. Strasbourg: Council of Europe

Nixon, P. (ed.)(2010) Understanding E-Government in Europe – issues and challenges. Routledge

Shapiro Y. Robert and Lawrence R. Jacobs (ed.)(2011) The Internet and Four Dimensions of Citizenship. In: The Oxford Handbook of American Public Opinion and the Media

Shark, Alan. Beyond e-Government & e-Democracy: A Global Perspective. BookSurge Publishing, 2008;

Stepanova, E. (2011) The Role of Information Communication Technologies in the “Arab Spring” Implications Beyond The Region. PONARS Eurasia Policy Memo No. 159

Taylor, N. Brilliant ECitizen. Prentice Hall, 2006,

Дичев, И. Спасов, О., (съст.). Новите млади и новите медии., Отворено общество. С., 2009;

Добрев, Б., Гецова, Е. Пътеводител за електронно правителство., International University, С., 2005;

Доклад за състоянието и развитието на е-правителство в България. КЦИКУТ, С., 2005;

Дуеи М. Големия дигитален обрат С., НБУ, 2008;

Кардон, Д. Интернет демокрацията С., НБУ, 2012;

Кискинов, В. Електронно правителство. С., Сиби, 2003;

Лайтнер, К. Състояние на електронното правителство в Европа. ИПАЕИ, С., 2003;

Павлов, П., С. Михалева. Концепцията „Електронно правителство” – същност, проблеми и перспективи. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, Варна., 2003;

Е-демокрация – България, http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/eg/home/index.html#

Информационните технологии и гражданското общество http://www.bluelink.net/wsis/bg/

Arab spring: an interactive timeline of Middle East protests http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline

Средства за оценяване:

Участие в семинар

Курсов проект

Дигитална задача

Тест