POLM442 Методи за вземане на решения

Анотация:

Курсът има за цел на базата на придобитите от студентите знания и умения в предходните семестри да разшири познанията им относно генезиса на властта, функциите на институциите в съвременната демократична държава и методите които те използват при формиране и вземане на управленски решения. Лекционният материал поетапно ще запознае студентите с възникването на съвременното понятие за власт и неговото реализиране през инструмента на държавните и международни институции. Акцент ще бъде поставен върху предизвикателствата пред съвременните институции - национални и европейски, в условията на динамично променящите се вътрешнополитически и външнополитически реалности и наличните инструменти за формирането и изпълнението на политики чрез прилгането на разнообразни методи за вземане на решения. Специално внимание ще бъде обърнато на формирането у студентите на умението да се ориентират адекватно и бързо в разнообразните философски концепции за произхода на понятието за власт, на функциите на институциите, както и на практическото приложение на терминологията и конкретиката присъща на предмета на курса.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

гл. ас. Любомир Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и еволюцията на Европейския съюз и методите за вземане на решение от различните институции;

• Мястото и ролята на Европейския съюз в световната политика и икономика.

2) могат:

• Да решават самостоятелно изследователски и практически задачи от областта на предмета на курса;

• Да провеждат анализи на конкретни политики и документи касаещи функционирането и политиките на ЕС.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Относно институционалното развитие на европейската интеграция;

• Същността и еволюцията на Европейския съюз;

• Процесите на разширяване и водене на преговори със страните-кандидатки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 От география към топография на властта – еволюция на властовия ресурс.

2 Процеси и тенденции в разпределението на властовия ресурс и изграждане на институциите в модерния свят

3 Ролята на институциите в съвременната демократична държава – от Аристотел до Монтескьо и Бащите основатели.

4 Кръгове, нива и мрежи – по следите на управленските решения.

5 Вертикални и хоризонтални модели на управление.

6 Актьори, сценични работници и публика: кой определя качеството на демокрация и влияе практически върху процеса на вземане на решения в държавата?

7 Национални институции и актьори

8 Архитектура на властта в ЕС - количество срещу качество.

9 Пан-европейските партии – необходимото зло или следваща стъпка в правилната посока?

10 ЕС от 20 в. срещу ЕС от 21 в.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Berger, Peter L. and Huntington, Samuel P. (Eds) “Many Globalizations - Cultural Diversity in the Contemporary World”, Oxford University Press 2002.

Osiander, Andreas - Before the State Systemic Political Change in the West from the Greeks to the French Revolution, Oxford University Press, 2008.

Аристотел „Политика”, Отворено общество, София, 1995.

Бърк, Едмънд „Размисли за революцията във Франция : И за действията на някои общества в Лондон, свързани с това събитие”, София: Гал-ико, 2000.

Кисинджър, Хенри “Дипломацията”, София: Труд, 1997.

Лок, Джон „Два трактата за управлението”, София: ГАЛ-ИКО, 1996.

Тачър, Маргарет „Изкуството на държавника : Стратегии за промяна на света” София: Слънце, 2002.

Фукуяма, Франсис „Краят на историята и последният човек”, София: Обсидиан, 2006.

Хънтингтън, Самюъл “Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред”, Обсидиан София, 1999.

Средства за оценяване:

Практическа задача 35 %

Участие в семинари 30 %

Презентация 35 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите, които получат оценка от 4,50 или по-висока не са задължени да се явяват на финалния изпит.