POLM418 Управление на пазара на труда: Европейски социален диалог

Анотация:

Курсът обхваща в аналитичен контекст едно от основните измерения на Единния европейски пазар – свободното движение на работна ръка. Като един от базовите и необходими елементи за осъществяването на интеграционния проект европейският пазар на труда и неговото функциониране представлява неделима част от предизвикателствата пред настоящото и бъдещото развитие на страните-членки и Съюза.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите познават:

• Съвременните проблеми и тенденции на развитие в сферата на заетостта и пазара на труда

• Нормативната и институционалната обособеност на компетенциите на ЕС в сферата на пазара на труда.

• Механизмите и процедурите на регулация на функционирането на Единния пазар на труда

• Обхватът, рамките, тенденциите на еволюция и инструментариума на европейската политика по заетостта.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

I) Тематичен блок: Съвременни проблеми и тенденции на развитие в сферата на заетостта и пазара на труда в Европа: (4 часа)

1. Съвременните социални държави в Европа: Същностни характеристики на модерната соц. държава. Типове социална държава в Европа. Кейнсианската социална държава и заетостта във фордистаката ера.

2. Съвременни проблеми и тенденции в сферата на заетостта и пазара на труда в Европейските страни: Кризата на заетостта – фактори на влияние. Характеристики на заетостта и пазара на труда в обществото на услугите и базираната на знания икономика.

II) Управление на пазара на труда - нормативна и институционална обособеност на компетенциите на ЕС в сферата на пазара на труда. (10 часа)

1) Свободно движение на хора и правото на установяване и труд в рамките на ЕС.

2) Компетенции и мерки за хармонично функциониране на европейския пазар на труда: Координация на системите за социално осигуряване. Не дискриминация

3) Управление на пазара на труда: основни принципи и инструменти: Европейски социален диалог.

4) Управление на пазара на труда: Хармонизация на социалното законодателство: безопасни и здравословни условия на труд, право на информираност и участие на работниците в процеса на вземане на решения, не дискриминация на трудовия пазар.

III) Политика на ЕС в областта на заетостта и пазара на труда: (6 ч.):

1. Лисабонска стратегия и основни цели в сферата на заетостта

2. Новият механизъм за изграждане на единни политики – soft regulations и Отворен метод на координация (ОМК).

3. Тест

IV) Семинарни занятия: Представяне на реферати и казуси от сферата на пазара на труда и европейския социален диалог – 10 ч.

Литература по темите:

1. Appelt, E., Weiss, A., Wohlfahrtsstaaten unter Globalisierungsdruck,

10, in Applet, E., und Weiss, A., (Hg.), Globalisierung und der Angriff auf die europaischen Wohlfahrtsstaaten, Argument Sonderband Neue Folge AS 279( 2. Auflage 2006 ), Argument Verlag, Hamburg 2006.

2. Boyer, R. and Drache, D. , (edt.), States Against Markets. The limits of globalization, Routledge, London 1996.

3. Corina, G. and Paniccia, R., The mortality crisis in transitional economies,Oxford University Press, Oxford, 2000.

4. Dolado, J., Felgueroso, F., Jimeno, J., Female Employment and

Occupational Changed in the 1990s: How is the EU Performing Relatively to the US?, Congress paper, presented at the 15th Annual Congress of the

European Economic Association, Bolzano, Italy, FEDEA, October 2000,

http://www.feda.es/hojas/publicaciones.html/Documentos de Trabajo.

5. Engelhardt, H., Prskawetz, A., On the Changing Correlation Between fertility and Female Employment over Space and Time, MPIDR Working Paper WP 2002 – 052, Max – Planck – Institut fuer demogarphische Forschung,Rostock, December 2002.

6. Esping – Andersen, G., Towards the Good Society. Once Again?, in Esping – Andersen, G., with Gallie, D., Hemerijck, A., Myles, J., Why we need a new welfare state, Oxford university press, Oxford 2002, pp. 1 - 25.

7. Europaische Kommission, Generaldirektion Beschaftigung und Soziales,

Beschaftigung in Europa 2002. Jungste Tendenzen und Ausblick in die

Zukunft, Referat A.1. Beschaftigungsanalyse, Juli 2002.

8. European Commission, Directorate – General for Employment, Social

Affairs and Equal Opportunities, Unit D.1., Employment in Europe 2006.

9. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and equal Opportunities, Unit D1, Employment In Europe 2007,

Luxembourg, October 2007.

10. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs,Unit EMPL/A.1, Employment in Europe 2004. Recent Trends and

Prospects, Office for Official Publications of the European Communities,

Luxembourg, August 2004.

11. Fahey, T., Family Patterns and aspirations in Europe, in Albers, J., Fahey,T. and Saraceno, C. (Eds.), Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union, Routledge, Taylor &Francis Group, London and New York 2008, pp. 27 – 46.

12. Gerlach, I., Familienpolitik, VS Verlag fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004.

13. Hantrais, L, Socio – demographic change, policy impacts and outcomes in social Europe, in Journal of European Social Policy, ,Vol. 9, No. 4, SAGE Publications, 1999, pp. 291 – 309.

14. Held, D. & McGrew, A., Goldblatt & Perraton, J., Global Transformaion,Polity Press, Cambridge 1999, pp. 189 – 202.; Toye, J., The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB), in Michie, J., (Edit.) The Handbook of Globalization, Edward Elgar, Cheltenham, UK Northampton,MA, USA, 2003, pp.358 – 369.

15. Jaeger, M.M. and Kvist, J., Pressures on State Welfare in Post-industrial Societies:Is More or Less Better?, in Social Policy &Administration, Vol. 37, No. 6, December 2003, pp. 555 – 572.

16. Mishra R., The Welfare state in Capitalist Society. Policies of retrenchment and Maintenance in Europe, North America and Australia, Harvester Wheatsheaf, 1990.

17. Pena – Casas, R. and Latta, M., Working poor in the European Union,

European Foundation for the Improvement of Living and Working

Conditions, Office for Official Publications of the European Communities,Luxembourg, 2004.

18. Popenoe, D., Cohabitatition, Marriage and Child Wellbeing. A Cross –

National Perspective, The National Marriage Project, The State University of New Jersey, Rutgers,

http://marriage.rutgers.edu/Publications/2008cohabreport.html.

19. Razin, A. аnd Sadka, E., The Devline of the Welfare State. Demography and Globalization, CES info Book Series, MIT Press, Cambridge,Massachusetts London, England, 2005,

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde511.

20. Report on the Evolution of the Family in Europe 2008, Institute for family Policies,http://www.ipfe.orgInforme_Evolucion_Familia_Europa_2008_def_esp.pdf.

21. Sainsbury, D., Gender Equality and Welfare States, Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, 1996.

22. Scharpf F., Negative Integration: States and the Loss of Boundary Control,in Pierson C. and Castles F.,The Welfare State Reader, Polity

Press,2000,pp.254 -255.

23. Siaroff, A., Work, welfare and gender Equality: A New Typology, in

Sainsbury, D. (Ed.), Gendering Welfare States, SAGE Publications Ltd.,

London 1994.

24. Sleebos, J. E., Low Fertility Rates in OECD Countries: Facts and Policy Responses, OECD Social, Employment and Migration working papers No.15, Publication Service, OECD, Paris, October, 2003.

25. Tindemans, P., Producing knowledge and benefiting form it: the new rules of the game, in UNESCO Science report 2005, United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization, UNESCO Publishing, Paris 2005.1 – 24, www.unesco.org/publishing.

26. Valverde, J.L., Demographic crisis in Europe, in Pharmaceuticals Policy and Law Vol.9/2007, IOS Press pp.3-7.

Средства за оценяване:

1. Тест – 50 % (он-лайн тес в Мудъл и тест с отворени въпроси)

2. Участие на семинари – 20 %

3. Курсов проект – 30 %

Забележка: Оформянето на крайна оценка за курса на базата на текущо оценяване е възможно единствено в случай, че студентът е получил текуща оценка по всеки от трите елемента на текущото оценяване.