POLM414 Модели на представителство в Европейския съюз

Анотация:

Основна цел на курса е да надгради получените знания по европейска интеграция и институции като предложи на студентите рамка за анализ на процесите на представителство на интереси на всички нива на европейския политически процес.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- знания за същността и категориите интереси, които са част от динамиката на европейския политически процес;

- умения за анализ на формите и методите за представителство на интереси в Европийския съюз

- умения за прогностични изследвания върху ролята на различните колективни актьори в процеса на вземане на политически решения в ЕС
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания за същността на европейките интеграционни процеси

• знания за същността на конституционното правоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в целите и задачите на курса

2. Понятие за интереси. Видове интереси

3. Представителство на интереси. Лобиране

4. Представителство на национални интереси в ЕС

5. Представителство на политически интереси в ЕС

6. Представителство на групови интереси в ЕС

7. Основни фази на процеса на формиране на политики в ЕС и представителство на интереси

8. Стратегии за представителство на интереси в ЕС

9. Тест за проверка на знанията

10. Представителство на икономически/социални интереси в ЕС (семинарно занятие)

11. Представителство на екологични интереси в ЕС (семинарно занятие)

12. Представителство на интереси на потребителите/граждански интереси в ЕС (семинарно занятие

13. Представителство на национални интереси – (семинарно занятие)

14. Представителство на регионални интереси в ЕС (семинарно занятие)

15. Представителство на браншови интереси в ЕС (семинарно занятие )

Литература по темите:

Христова-Вълчева, К. - Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Христова-Вълчева, К. - Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, в: “От Римските договори към бъдещето на разширения ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности”, БЕКСА, 2007

BEYERS, J. Voice and Access, Political Practices of European Interest Associations, EUP, SAGE Publications, Volume 5(2)

EISING, R. The Access of Business Interests to European Union Institutions: Notes towards a Theory, ARENA WP No 29/November 2005

FALKNAR, G. Interests Groups in a Multi-level Polity: The Impact of European Integration on National Systems, EU Working Papers, RSC No. 99/34

KOHLER-KOCH, B. & QUITTKAT, C. Intermediation of Interests in the European Union, Mannheim, 1999

SCHMIDT, V. EU Consultation Process and their Differential Impact on National and Sectoral Policymaking

Средства за оценяване:

Оценката по предмета се формира на базата на следните два основни компонента:

? тест – 50%

? участие с презентация в семинарно занятие - 50% (студентите избират една от темите за семинарно занятие и подготвят PPT въз основа на собствено проучване по темата)