POLM413 Принципи и развитие на Икономическия и валутен съюз

Анотация:

• Да запознае студентите с най-новата и най-сложна политика на икономически и валутен съюз, / ИВС/. Специално внимание ще се отдели на етапите на ИВС и основните политики в областта на икономиката през трите етапа. Ще се изследват същността и динамиката на основните монетарни Маастрихстки показатели и как те влияят на цялостната макроикономическа политика на страните-членки. Ролята и мястото на Европейската централна банка в цялостната система на икономически инструментариум ще даде възможност на студентите по-пълно да се запознаят с различните практики в ЕС. Същността на Пакта за стабилност и растеж ще е предмет на анализ, както и новите предизвикателства в Еврозоната, през призмата на решаване на дълговата криза, стимулиране на растежа и преодоляване на структурните неравновесия в ИВС.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: същността и етапите на ИВС, неговото функциониране и конкретни практики, както и най-новите икономически инструменти, политики и институции през призмата на икономическа рецесия в ИВС след 2011 г.

2) могат: да анализират как функционира ИВС, какви са неговите основни предизвикателства пред Обединена Европа и най-вече пред новите присъединяващи се страни от Централна и Източна Европа. Да са в състояние да направят аргументиран анализ на същността на бюджетната, монетарната и валутната пилитики на ЕС. Да могат да съпоставят различните виждания и практики по повод задачите и целите на Пакта за стабилност и растеж. Не на последно място да са в състояние да направят сравнителен анализ между основните икономически субекти в ИВС.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 ……… Етапи на развитие на Европейската общност.……..………………………………………

2 … Същност и закономерности на европейската икономическа интеграция.……………..…………………………………………………..………………………………………

3 ИВС - предпоставки, същност и основни черти.……………..……………………………………………………..………………………………………

4 Европейска бюджетна политика.……………..……………………………………………………..………………………………………

5 Европейска монетарна политика.……………………..………………………………………

6 Европейска валутна политика.……………..……………………………………………………..………………………………………

7 Основни макроикономически монетарни показатели и тяхната роля за консолидиране на европейската общностна икономическа политика ……………..………………………………………

8 Първи етап на ИВС.……………..……………………………………………………..………………………………………

9 Втори етап на ИВС..……………..……………………………………………………..………………………………………

10 Трети Етап на ИВС. Пакт за стабилност и растеж.……………..……………………..………………………………………

11 Същност на общата европейска валута и предизвикателствата пред всички страни - членки ……………..………………………………………

12 Същност и роля на ЕЦБ.……………..………………..………………………………………

13 Сравнителен анализ на икономическите политики в страните членки на ИВС и тези, които не са в него.

……………..………………………………………

14 Икономическата криза и Еврозоната ……………..………………………………………

15 България, икономически предизвикателства, членство в ИЗС……………..………………………………………

Литература по темите:

• … EC-EPC Report on the economic and budgetary impact of ageing, statistical annexes and information on demographic and macroeconomic assumptions

• The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). European Economy 2/2009

• The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060). European Economy 7/2008.

• EPC Report - The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers (2004-2050). European Economy.

• . OECD (2010), Regulatory Policies in OECD Countries: from Interventionism to Regulatory Governance, Paris.

• . OCDE (2011), Moderniser l’Etat : La route a suivre, OCDE, Paris.

• . OCDE (2011), Renforcer la confiance dans l’action publique, OCDE, Paris.

• European Economy.This series contains major reports and communications from the Commission to the Council and the Parliament on the economic situation and economic developments. It includes economic forecasts, the EU economy review, euro area and public finances reports.

• European Economy - Economic Papers – ЕU Commission, 2012

• ECFIN Economic Briefs, ЕU Commission 2010-2011

• European business cycle indicators , ЕU Commission 2010-2011

• Quarterly report on the euro area, ЕU Commission, 2011

• Country Focus

• Quarterly report on price and cost competitiveness

Средства за оценяване:

Участие в семинари - 25%;

Две есета - 25%

Казус - 10%

Изпит- 40%