POLM405 Глобалното управление и политическия процес в ЕС

Анотация:

Този курс е предназначен да предостави на студентите отправна точка при изследването на различните подходи при изучаването на процесите на глобално управление и взимане на решения в контекста на международната политическа икономия, както и да очертае ролята на ЕС в него. Основната идея на курса е да разгледа в детайли различните теории и инструменти които предоставят отговори на най-актуалните въпроси в полето на глобалното управление пречупени през призмата на МПИ.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

В края на курса студентите ще бъдат в състояние да разпознават основните теоретични постановки и научни дебати в респективното научно поле, както и да свързват тези абстрактни теоретични конструкции с конкретни дебати и по-широки дискусии водени в рамката на МПИ.
Предварителни изисквания:
Основни познания по политическа икономия и политически теории.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Въведение в курса. Вземането на решения в ЕС през призмата на международна политическа икономия.

- раздаване на силабус

задължително четене:

- Gilpin Robert – The political economy of international relations – увод, глава I, II

- Робърт Гилпин Глобалната политическа икономия – предговор, глава I, II

Тема 2. Аналитична рамка и инструментариум в изследването на МПИ

- Gilpin R. – глава II , III

- Р. Гилпин – глава IV, V

- Иван Николов – Глобална икономическа теория и реалност –

глава III, IV

Тема 3. Международни валутни отношения I-ва част

- национални системи - Gilpin R. – глава IV, Р. Гилпин - глава VII

- Бретън-Уудска система - Р. Гилпин IX

Тема 4. Международни валутни отношения II-ва част

- И. Николов – глава, V II, VIII, IX

Тема 5. Транснационални корпорации

- И. Николков – глава VIII, XIII

- Александър Томов - Четвъртата цивилизация

- Gilpin R. – глава VI

Тема 6. Международна търговия I част

- Либерални търговски теории

- Националистки търговски теории

- Протекционизъм

- Търговски блокове

- GATT

- Р. Гилпин – VIII

Тема 7. Международна търговия II част

- Р. Гилпин – XI, XII, XIII

Тема 8. Глобализация

- И. Николов – глава XIII

- Д. Йъргин – Конамдните висоти - глава XIII

- Р. Гилпин

Тема 9. Трансформация на глобалната политическа икономия

- Gilpin R. – глава IX

- Р. Гилпин – глава XIV

- И. Николов – глава XV

Тема 10. Постиндустриалния Север срещу глобалния Юг

- Д. Йъргин– глава XIV

- John Pool – International economic policy – глава VI

Тема 11. Кризи и възстановяване в глобален аспект

- Pool. J. – глава II, III

- Гилпин - глава XV

- Д. Йъргин – глава X, XI, XII

Тема 12. Екологични, културни и социални проблеми в контекста на

МПИ

- Самюъл Хънтингтън – Сблъсъкът на цивилизациите – глава XII

- Мансър Олсън – Възход и упадък на нациите – глава VII

- / Eкология/

Тема 13. Процесът на глобализация – бенефициенти и губещи

- Наом Чомски – Какво всъщност иска чичо Сам

- Джоузеф Стиглиц – Глобализацията и недоволните от нея

- Томас Фридман – Нексусът и маслиновото дърво

- Amy Chua – The world on fire

Тема 14. Глобализационен мениджмънт или бъдещето пред МПИ

Тема 15. Българската икономика и глобалните предизвикателства

Интеграция, консолидация и присъствие на глобалните пазари

- конкурентноспособност – национални и корпоративни стратегии, ниши в глобалния пазар

- резистентност и механизми за регионален протекционизъм

- поява на антиглобализъм – бъдещи тенденции

Литература по темите:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Gilpin Robert - The political economy of international relations, Princeton University Press 1987.

2. Робърт Гилпин - Глобалната политическа икономия, Дамян Яков, София 2003.

3. Иван Николов - Глобална икономическа теория и реалност, Сиела, 2003.

4. Александър Томов - Четвъртата цивилизация.

5. Даниъл Йъргин – Конамдните висоти, Весела Люцканова, София 2003.

6. John Pool - International economic policy, Lexington Books 1989.

7. Самюъл Хънтингтън – Сблъсъкът на цивилизациите, Обсидиан, София 2000.

8. Мансър Олсън – Възход и упадък на нациите, Златорог, София 2001.

9. Наом Чомски – Какво всъщност иска чичо Сам, Нова зора , София

2001.

10. Джоузеф Стиглиц – Глобализацията и недоволните от нея,

Инфодар, София 2003.

11. Томас Фридман – Лексус и маслиновото дърво, Дамян Яков, 2001.

12. Томас Фридман – Светът е плосък: Кратка история на XXI век, „Обсидиан“, София, 2006.

12. Amy Chua – The world on fire, Double day 2003.

Средства за оценяване:

УПРАЖНЕНИЯ

- Студентите ще бъдат задължени да напишат една курсова работа по предварително зададена тема.

- Презентация в периода на упражненията по един от тематичните цикли от лекционния курс.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката се формира :

- 50% - Текущи тестове (multiple choice x 2)

- 25% - Презентация

- 25% - Курсова работа