POLM404 Изработване на политики в Европейския съюз

Анотация:

Анотация на курса: Курсът анализира процеса на изработване на общите политики, следвайки концепцията за публичното управление (governance). Приема се тезата, че ЕС не е традиционна международна организация, нито политическа система сравнима със съществуващите в националните държави, а е по-скоро нововъзникваща система на “публично управление без изградена система от политически институции”. Европейската интеграция се обяснява чрез детайлното изследване на европейския процес на изработване и осъществяване на общите политики, където си взаимодействат множество участници с различен властов ресурс и интерес на основата на формалните и неформалните институции.

прочети още
Европейско управление и икономическа дипломация

Преподавател(и):

доц. Татяна Томова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът създава

Знания за:

1. Процесите на изработване на европейските политики;

2. Поведението на участниците в процеса на европейските политики;

3. Моделите на изработване на европейските политики.

Умения за:

1. Включване и участие в процесите на европейските политики.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план:

1. Законодателен процес: законодателни процедури, роля на Парламента, Съвета и Комисията, основни тенденции в развитието на основните институции, процедура на задължителна консултация;

2. Изпълнителна функция: особености на изпълнителната власт в ЕС, роля на Съвета и на Комисията, Комитология, Регулативни агенции, Гъвкаво право (Soft law);

3. Съдебна власт: практики на Съда, роля на Съда за развитието на европейската интеграция;

4. Стълбове на ЕС;

5. ЕС като федерална политическа система: Видове компетенции;

6. ЕС като многостепенна система на управление;

7. Обществени интереси и включването им в процеса на изработване на европейските политики;

8. Социален диалог в ЕС;

9. Лобиране в ЕС;

10. Нов институционализъм – отворен метод на координация и приложението му в общата социална политика;.

11. Бенчмаркинг и приложението му в Икономическия и валутен съюз и в общата политика на заетост;

12. Партньорско стратегическо планиране и приложението му в общата политика на заетост (Люксембургски процес);

13. Финансови механизми в процеса на изработване и осъществяване на общите политики: европейски образователни програми, Структурни фондове, Европейска инвестиционна банка.

14. История на европейските политики;

15. Фактори на разпространение на европейските политики, приложение на неофункционализма към европейската интеграция.

Литература по темите:

Основна литература:

Ван Гервен, В., Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007;

Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007;

Marks Gary, Fritz W. Scharpf, Philippe C. Schmitter, Wolfgang Streeck, Governance in the European Union, Sage Publications Ltd, 1996.

Wallace H., W. Wallace and M Pollack, Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005;

Средства за оценяване:

1. Представяне на европейска политика (по избор):

Примерен план за Представяне на европейските политики:

• Основни цели и инструменти, процес на развитие на целите и инструментите на европейските политики;

• Процедури на взимане на решения в конкретната област;

• Роля на основните институции и на консултативните организации;

• Роля на държавите;

• Включване на обществените интереси;

• Перспективи пред развитието на политиките.

Алтернатива на презентацията: Разработване на курсова работа (Увод, изложение: теза и аргументация, Заключение, библиография от поне три източника) със същата тема и съдържания. Обем: до 7 страници.

2. Тест по тематичния план и основната литература (при невъзможност за посещение на лекции тестът е задължителна форма на проверка)