FSMM224 Финансови инструменти в предприятието

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: В курса студентите придобиват основни теоретични и

приложни познания за финансовите инструменти, които са от съществено значение за дейността на

предприятието. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и инвестиционния процес при

вложения във финансови инструменти, на групите инвеститори и механизмите на функциониране на

паричния и капиталовия пазари. Акцентира се върху инфраструктурата на капиталовите пазари и в

частност на капиталовия пазар в България. Въз основа на теоретични познания за възвращаемост и

риск на финансовите инструменти се разглеждат инвестициите в акции, облигации и колективни

инвестиционни схеми.

Целите на курса са:

? Да предостави знания и умения в областта на инвестициите на предприятието в различни класове

финансови инструменти;

? Да представи съвременната инфраструктура на капиталовия пазар и неговите индикатори;

? Да разкрие същностните характеристики и взаимовръзката между риск и възвращаемост;

? Да предостави на студентите знания, свързани с вложения в финансови инструменти, търгувани

на паричните и на капиталовите пазари.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р
проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

? Мястото на инвестирането в корпоративното управление на предприятието;

? Същността и видовете финансови инструменти;

? Етапите на първичното предлагане на ценни книжа;

? Технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

? Видовете и класификацията и приложението на пазарните индикатори;

? Какви са основните инструменти на фундаменталния и на техническия анализи;

2) могат:

? Да очертават значимостта на инвестициите във финансови инструменти във финансовото

управление на предприяието;

? Да разграничават инструментите, търгувани на капиталовия пазар от тези, търгувани на паричния

пазар;

? Да разграничават изискванията към първичния и вторичния пазар на ценни книжа;

? Да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

? Да разпознават индикаторите за доходност, риск и за тенденциите на финансовите пазари.
Предварителни изисквания:

? Студентите да имат знания и/или умения: по макроикономика, микроикономика и

корпоративни финанси

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теоретични основи на управлението на

инвестициите в предприятието.

Организация на фирмата и основни

аспекти на финансовите инструменти

при счетоводното отчитане.

лекция 4 ч.

2. Финансови инструменти-същност и

видове. Риск и възвращаемост.

лекция 4 ч.

3. Първичен пазар на акции и облигации.

Процес на емитиране и пласиране. лекция 4ч.

4. Пазар на краткосрочни ценни книжа-

инструменти и участници

лекция 2 ч.

5.

Капиталов пазар – същност,

инструменти и участници, регулация и

надзор.

Лекция, семинар, дискусия 4 ч.

6 Търговия на регулираните пазари на

ценни книжа.

Лекция, семинар, дискусия 4 ч.

7 Фундаментален и технически анализ Лекция, семинар, дискусия 4 ч.

8 Инфраструктура на капиталовия пазар

в България. Лекция, семинар, дискусия 4 ч.

Литература по темите:

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни

книжа.С., 2000

3.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5.Първанов, Хр. и Св.Божилкова. Борси и борсови операции. С.,1999

Средства за оценяване:

Тест и участие в семинар - 50%

Проект-59%