LAWD082 Актуални проблеми на интелектуалната собственост

Анотация:

Курсът "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" предвижда да бъдат разгледани основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост. Акцентира се на изучаване на важни за на патентното право въпроси, като: патентоспособно изобретение, биотехнологични и биологични изобретения, производство в Патентното ведомство по издаване на патент. Излагат се основните институти на патентното право като патентното нарушение, изчерпването на права. Разглеждат се и останалите обекти на индустриална собственост: полезен модел, марки, географски означения, промишлен дизайн; условията за тяхната регистрабилност и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ. Важно място е отделено на промените в законодателството, с оглед последните изменения на Закона за марките и географските означения и на Закона за промишления дизайн /на този етап са приети на второ четене от Народното събрание/. Застъпени са проблемите, свързани с лицензирането на права върху изобретение, марка, географско означение и дизайн.

Наред с проблемите на индустриалното законодателство се разглеждат и някои въпроси на Авторско право. Изучават се обектите на авторското право: произведенията на литературата, науката и изкуството, както и правата на техните създатели и носители. Отделено е място и на авторските договори - динамиката на авторското право, като се изучават : издателският договор; договорът за публикуване на произведение в периодичния печат; договорът за създаване и използване на филми и други аудиовизуални произведения, на компютърни програми и др.

Важно място се отделя на въпросите, отнасящи се до гражданско-правната, административно-правната и наказателно-правната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост.

Докторантите се запознават и с някои въпроси, свързани с проблемите на интелектуалната собственост в рамките на Европейския съюз - Споразумението за решаване на спорове в областта на патентните, Регламенти и Директиви, регламентиращи някои обекти на Интелектуалната собственост /напр. Директивата за компютърните програми, за базите данни, за търговските марки/

Предоставя се възможност, освен теоретичните познания, докторантите да се запознаят с практиката, както на Патентното ведомство, така и на съдилищата. Отделени са часове за практически занимания - решаване на казуси в областта на марките и дизайна.

Чрез изучаване на дисциплината "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" СЕ ЦЕЛИ докторантите да обогатят познанията си относно обектите на интелектуална собственост и на дейността на държавните органи по тяхната регистрация и защита на произтичащите права.

Преподаването на тази дисциплина и учебната програма са органически свързани със съдържанието на законите в областта на интелектуалната собственост.

прочети още
Гражданско и семейно право

Преподавател(и):

проф. Веселина Манева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти получават допълнителни знания за обектите на интелектуална собственост, запознават се с тенденциите за развитие на тази област и с проблемите, които подлежат за решаване както у нас, така и на международно ниво. Освен това, получават и умения за работа в тази област.
Предварителни изисквания:
" Докторантите да са завършили магистърска програма "ПРАВО" и да са зачислени за "докторанти".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ"

1. Производство в Патентното ведомство по издаване на защитен документ /патент, свидетелство за регистрация на полезен модел, свидетелство за марка и промишлен дизайн/.

2. Видове изобретения. Право на здраве и право на патент: биологични и биотехнологични изобретения

3. Административен ред за разглеждане на спорове. Ред за разглеждане на жалбите и решения по тях /изобретения, марки, дизайн/. Искания за обявяване недействителност на патента; заличаване и отмяна на регистрацията на марка и заличаване на регистрацията на дизайн/, процедура и видове решения. Съдебен контрол на решенията на патентното ведомство.

4. Обхват на правната закрила, предоставена с патент.

5. Ограничаване правата на носителя на правото. Изчерпване на права

/при изобретение, марка и промишлен дизайн/.

6. Ред за разглеждане на спорове за нарушение на патентни права, на регистрирана марка и дизайн.

7. Лицензиране на права, произтичащи от обекти на индустриална собственост.

8. Съдържание на авторското право. Общи положения. Неимуществени

и имуществени права на авторите.

9. Обща характеристика на авторските договори. Неизпълнение на

договорите в областта на Авторското право /Издателски договор,

Договор за публикуване в периодично издание и др./.

10. Гражданско-правна и административно-правна защита на правата на интелектуална собственост. Процедури за установяване на нарушение.

11. Наказателно-правна защита на правата на интелектуална собственост, предмет на престъпно посегателство.

12. Международна закрила на изобретенията. Връзка между РСТ и ЕПК.

Споразумение за решаване на спорове в областта на патентите.

13. Правна същност на марката на Общността. Регламентация. Права,

произтичащи от регистрацията. Процедури за установяване на

нарушение върху правата на марка на Общността.

14. Правна същност на дизайна на Общността. Регламентация. Права,

произтичащи от регистрацията. Нарушение на правата,

произтичащи от регистриран дизайн.

15. Споразумение за свързаните с търговията права върху обектите на

интелектуална собственост /ТРИПС/.

16. Правна същност и проблеми на информационното общество.

Практически занятия - решаване на казуси в областта на марките и дизайна.

Литература по темите:

1. Павлова, М., Патентно право на Р България, СОФИ-Р, С., 2000.

2. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002.

3. Манева, В., Патентното нарушение, РОМИНА, С., 2008.

4. Лекова, Т., В. Германова, Е. Табова, М. Недялкова, Международна закрила на изобретенията- процедура РСТ, ИНФОРМА ИНТЕЛЕКТ, С., 1996.

5. Каменова, Цв. Авторско право-международно и национално, Изд. ИПН при БАН, С., 2004 г.

6. Саракинов, Г., Авторско право и сродните му права в Р България, Сиби, С., 2007

7. Коджабашев, М., Интелектуална собственост, НБУ, С., 2002 г.