LAWD081 Договори за услуги - специални режими

Анотация:

Учебната дисциплина 'Договори за услуги - специални ражими' е един от задължителните курове, които трябва да преминат докторантите по специалност 05.05.08. Гражданско и семейно право, обучавани в НБУ. Хорариумът е съобразен с изискванията за подготовка на докторанти..Състои се от лекции.

Учебната дисциплина обхваща част от материята на търговските сделки - договорите за услуги, и то само тези, за които в законодателството ни са създадени особени правила. Изключени са услугите, които се изучават от студентите в рамките на задължителните или избираемите дисциплини (като застрахователните и банковите договори). Темите следват системата на специалното законодателство: относно транспортните улуги, тези в областта на съобщенията и пощенската дейност, както и туритичеките улуги. Изясняват се въпросите относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на отделните видове договори. Извън материята остават чисто админитративни проблеми, отнасящи се до условията за разрешаване на дейностите и тяхното държавно регулиране

Целта е докторантите да придобият знания в тези специфични области на правното регулиране и да се провокира способността им за самостоятелно ориентиране в непозната материя, включително извършване на научен анализ на непознат проблем.

прочети още
Гражданско и семейно право

Преподавател(и):

проф. Поля Голева-Панова  д-р
доц. Силвия Цонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ - СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЗА УСЛУГА И ДОГОВОР ЗА УСЛУГА. ОТГРАНИЧЕНИЯ. ВИДОВЕ. ИЗТОЧНИЦИ. РАЗВИТИЕ НА УРЕДБАТА.

1. Понятие за улуга и договор за улуга.

2. Видове договори за улуги.

3. Източници.

4. Развитие на уредбата.

ТЕМА 2. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНПОРТ.

1. Превоз на пътници с автобуси на градкия и междуселищния транспорт. Специализирани и случайни превози.

2. Таксиметрови превози.

3. Отговорности на превозвача при договор за превоз на пътници.

4. Превоз на товари. Отговорност на превозвача.

5. Рекламации и искове.

ТЕМА 3. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

1. Достъп до железопътната инфраструктура.

2. Обществена превозна услуга.

3. Превоз на пътници. Отговорност на превозвача.

4. Превоз на товари. Отговорност на превозвача.

5. Констативни протоколи, рекламации, давност.

ТЕМА 4. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

1. Договор за превоз на пътници.

2. Договор за превоз на товари.

3. Договор за агентиране, договор за корабен мениджмънт, договор за посредничество.

4. Договор за влачене и договор за пилотаж.

5. Ограничена отговорнот на корабопритежателя.

6. Морски протести, рекламации, давност.

ТЕМА 5. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

1. Договор за превоз на пътници.

2. Договор за превоз на товари.

ТЕМА 6. СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ

1. Договори за взаимно вързване на мрежи.

2. Предоставяне на универсална улуга.

3. Линии под наем.

4. Определяяне на цени и защита на потребителите.

ТЕМА 7. ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

1. Универална пощенска услуга.

2. Цени и заплащане.

3. Защита на потребителите. Отговорност и обезщетения.

ТЕМА 8. УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА.

1. Туристически ваучър.

2. Организирани туристически пътувания с обща цена.

ТЕМА 9. ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ.

1. Информация при предоставяне на платежни услуги.

2. Права и задължения на страните.

ЛИТЕРАТУРА :

I.УЧЕБНИЦИ

ВЪПРОСНИК

по ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ - СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ

1. Понятие за услуга и договор за услуга.

2. Услуги в областта на автомобилния транспорт - общи положения.

3. Превоз на пътници.

4. Превоз на товари.

5. Обществена превозна услуга в железопътния транспорт.

6. Превоз на пътници. Отговорност на превозвача.

7. Превоз на товари. Отговорност на превозвача.

8. Констативни протоколи, рекламации, давност.

9. Договор за превоз на пътници във водния транспорт.

10. Договор за превоз на товари.

11. Договор за агентиране, договор за корабен мениджмънт, договор за посредничество. Договор за влачене и договор за пилотаж.

12. Ограничена отговорнот на корабопритежателя.

13. Морски протести, рекламации, давност.

14. Договор за превоз на пътници по въздух.

15. Договор за превоз на товари.

16. Договори за взаимно вързване на мрежи в областта на електронните съобщения.

17.Предоставяне на универсална съобщителна улуга.

18. Линии под наем.

19. Универална пощенска услуга.

20. Цени и заплащане на пощенските усслуги.

21. Защита на потребителите. Отговорност и обезщетения.

22. Туристически ваучър.

23. Организирани туристически пътувания с обща цена.

24. Информация при предоставяне на платежни услуги.

25. Права и задължения на страните.

Литература по темите:

" Приложение 2. Творческа автобиография на преподавателя

- 1979-1984г. - студент в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски" от 1979г.

- 1985г. - стаж за правоспособност

- 1986-1995г. - асистент по гражданско и семейно право в Академията на МВР, София

- 1992-1995г. - хоноруван асистент по гражданско и семейно право в СУ "Св.Кл.Охридски"

- 1995-2002г. - редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски"

- 2002-2009г. - доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски". Лекционни курсове: облигационно право, правна защита на конкуренцията, правна защита на детето и личността

- от 2009г. - професор по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ "Св.Кл.Охридски". Лекционни курсове: облигационно право, правна защита на конкуренцията

- доктор по право от 1994г. Дисертация: Искът за собственост по чл.108 от Закона за собствеността.

- специализации: 1. През 1998г. в Университета в Хамбург, Германия, 2. През 1999г. в Интститута по международно и сравнително частно право Макс-Планк, Хамбург, Германия.

- публикации: четири монографии, четири коментара в съавторство и един самостоятелен, над 130 статии, 8 учебни помагала. Участие в: Наръчник за членовете на управителни органи в АД, в Практически наръчник на ООД и в Процедури по обществени поръчки в България и ЕС, лесно, изпълнимо, изгодно.

- участие в множество (над 30) семинари пред практикуващи юристи по въпросите на гражданското, семейното и търговското право