LAWN315 Римско публично право

Анотация:

Курсът запознава студентите с взаимодействието между публичната власт и правната регламентация в историята на римската държава и с основните институти на публичното право в Древния Рим. Проследява се неговото развитие от създаването на римската държава до управлението на Юстиниан, както и елементите на приемственост във Византия и в раннофеодалните държави в Западна Европа. След като са изучили римското частно право, студентите се запознават и с основните институти на публичното право, със законодателната техника, правоприлагането и пр. според запазените извори. Дисциплината има за цел да формира знания за развитието на публичното право в исторически и правно-догматичен план и за оформяне на знания за основните тенденции и класическите модели в развитието на публичното право в Европа. Тя е въведение към усвояването на публичноправните дисциплини, преподавани в магистерските програми по право, но може да се впише и в курсовете и програмите по публична администрация, международни отношения, европеистика и пр.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Малина Новкиришка-Стоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по:

• основните етапи и характерните особености на развитието на римското публично право в отделните исторически периоди от развитието на Древния Рим;

• основните институти на публично право в Рим в тяхната историческа динамика;

• правотехническата приемственост и пътищата, по които се осъществява рецепцията на принципи и институти в съвременното европейско право;

2) умения по:

• да правят обобщения за взаимодействието между отделните публичноправни институти и за влиянието върху тях на икономически, социални и политически фактори;

• самостоятелно да установяват исторически утвърдилата се близост на редица публичноправни институти в основните области на правно регулиране със съвременните правни системи;

• да извършват сравнително- исторически анализи както на отделни публичноправни институти, така и на правни системи в най- общ план.


Предварителни изисквания:
Дисциплината се преподава в 3 семестър, което предполага студентите да са положили изпити по Римско частно право и по теория на държавата и на правото, да имат познания по обща история на правото относно развитието на държавата и правото в исторически план и конкретно в Европа и основни познания по публично право.

Желателно е изучаването на римско публично право да се съпътства от изучаването на латински език в рамките на предлаганата за студентите учебна дисциплина "Латински език за юристи” .Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І тема: Встъпителна част- 2 ч.

ІІ тема: Държавно устройство и институции - 4 ч.

ІІІ тема: Административно право- 6 ч.

ІV тема: Фискално право - 2 ч.

V тема: Военно право - 2 ч.

VІ тема: - Сакрално право- 2 ч.

VІІ тема: Наказателно право и процес - 6 ч.

VІІІ тема: Граждански процес - 2 ч.

ІХ тема: Международно публично право- 2 ч.

Х тема: Значението на римското публично право - 2 ч.

Литература по темите:

Основна:

1. Новкиришка, М. De iure publico. Студии по римско публично право. С. 2013.

2. Римско и съвременно публично право, Сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г., С. 2013, с. 13-225

3. Развитие на публичното право- традиции и съвременност, Сборник статии и доклади от Международна научна конференция на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”-Пловдив, 23 май 2012 г., Пловдив, 2013, с.13-224

Допълнителна:

Abbot,F.F., A history and description of Roman political institutions, Cambridge 1911

Burdese, A., Manuale di diritto pubblico romano, Roma, 1998

De Bujan, A.F. , Derecho publico romano, Madrid 2011

Gaudemet J. , Institutions de l’Antiquite, Paris 1967 ;

Humbert M., Institutions politiques et sociales de l’Antiquite , Paris 1986.

Jones , A. H. M., Studies in roman government and law, Oxford, 1960;

Levick, B., The government of the Roman empire: A sourcebook. — London-Sydney: 1935.

Mommsen, Th., Droit romain public, Paris, 1889;

Santaluccia, B., Studi di diritto penale romano, Roma 1994

Андреев, М. , Римски граждански процес, С.1947 г.

Кофанов, Л.Л., Жреческие коллегии в Раннем Риме: к вопросу о становлении римского сакрального и публичного права, М. 2001;

Новкиришка М., Ius gentium- римскоправни и съвременни аспекти, в: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU) 4 (2008)- http//www.nbu.bg/index.php??=965

Новкиришка М., За римското право и правото на съвременна Европа, студия в: Римско право и европейско право (Сборник статии), Пловдив 2008 г.

Новкиришка М., Римско право и кодификации- студия в: Римско право и съвременни кодификации (Сборник статии от научната конференция, проведена в София на 10 май 2007 г.) , София 2008

Новкиришка М.,Императорските конституции- статия в книгата «De constitutionibus principum serdicae datis. Императорски конституции, издадеин в Сердика», 2012 г.

Пиперков Т., Законът на Дванадесетте таблици и конфликтът между патриции и плебеи, в сп. Съвременно право, 3-4 (1999);

Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс, M. 1997

Торбов Ц., История и теория на правото, С.1992;

Хрестоматия по истории Древнего Рима, под ред. В. И. Кузищина, М., 1987.

Цыпин В.А. Церковное право. Курс лекций. М., 1994.

Черниловский З., Всеобщая история государства и права, Москва 1983;

В издания на НБУ:

М.Новкиришка- Стоянова:

В издания на НБУ:

- За договорният характер на римския прекарий. – В: Юбилеен сборник на НБУ, 2006, 161-183.

-Римско право и съвременни кодификации. [Предговор към материалите от научна конференция]. - Law Journal of NBU, 2008, № 1. (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2008/M_Novkirishka.pdf)

- Ius gentium - римскоправни и съвременни аспекти. - Law Journal of NBU, 2008, № 4. (http//www.nbu.bg/index.php??=965).

-Състезанието за решаване на казуси по римско частно право в Нов български университет (13 май 2011 г.). – (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/AnonsR4P-13.05.2011%20.pdf).

-Lages и iura в следкласическото римско право. – В: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2, 2012. (http://www.nbu.bg/index.php?l=3265).

-Римскоправна уредба на някои съвременни административни проблеми. – Год. НБУ.

Департамент „Право”, 1, [2012], 2013, 57-81. (Анот. на англ. ез.: с. 56).

-Императорските декрети и ролята на императора в правораздаването. - Год. НБУ. Департамент „Право“, 2, [2013], 2014, № 1, 113-129. (Анот. на англ. ез.: с. 112).

-За медицината и правото в Древния Рим. - Год. НБУ, Департамен „Право“, 3, [2014], 2015, 39-51. (Анот. на англ. ез.: с. 38).

Средства за оценяване:

текущо оценяване- тест;

писмен изпит