LAWN104 Латински език за юристи - I част

Анотация:

Курсът е едносеместриален и се състои от 40 академични часа и ключва различни форми на учебна работа:

• Работа с учебна система, отговаряща на нивото на студентите.

• Работа с учебни и несложни текстове при използване на речник.

• Самостоятелната работа протича успоредно с аудиторната и включва: четене и превод на текст с речник, домашни работи, заучаване на юридическа лексика и изрази.

Целта на курса е да се изградят у студентите базови знания по лексика, морфология и синтаксис на латинския език, да се развиват езиковите умения за анализ, разбиране и превод главно на юридически текстове и да се получат основни понятия за духовната и матерална култура на Древния Рим.

прочети още
Право

Преподавател(и):

 Божидар Христов  
доц. Георги Гочев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Получават базови познания по граматика и лексика на латински език с акцент върху юридическата лексика.

2) могат:

• Могат да анализират и превеждат адаптирани и несложни автентични писмени текстове в съответствие с усвоения учебен материал.


Предварителни изисквания:
• Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

Азбука и произношение.

Синтаксис на простото изречение. Синтаксис на падежите (основни понятия).

Спрежение на глагола в индикатив, императив, инфинитив.

Първо склонение.

Второ склонение. Прилагателни имена по първо и второ склонение.

Лични и притежателни местоимения.

Местоименни прилагателни имена.

Конюнктив.

Трето склонение.

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Костова, М., Lingua Latina. С., 1994 (курс по латински език за юристи)

Войнов, М, Милев, Ал. Латинско-български речник. С., 1971

Материали в MOODLE

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите.

Проверката и оценката на компетенциите се основава на текущ контрол и заключителен писмен и устен изпит. Текущият контрол и заключителният изпит имат равен дял (по 50 %) в оформянето на крайната оценка за курса.

Дати на провеждане на текущия контрол:

Текущият контрол под формата на участие в семинарните занятия се осъществява непрекъснато, а тестовете се провеждат веднъж месечно.