LAWN206 Основни права на гражданите и тяхната защита

Анотация:

Курсът “Основни права на гражданите и тяхната защита” е избираем курс в рамките на обучението на студентите по право. Той цели доразвитие на натрупаните познания по българско Конституционно право. Предлаганият курс има фундаментално значение за формирането на всеки един съвременен юрист, тъй като правата на човека са неизменен компонент от принципите на правовата, демократичната и социалната държава. В хода на курса на студентите се представя типология и класификация на правата на човека. Анализира се същността, онтологията, телеологията и историческото развитие на правата на човека. Представят се основни понятия, свързани с теорията, нормативната уредба и практиката по правата на човека. Основните права се представят в системната им връзка с останалите компоненти на правния статус на гражданите – гражданство, принципи на статуса и гаранции за правата. Извършва се и подробен анализ на личните, политическите, социално-икономическите и културните права. Целите на курса са свързани с натрупване на достатъчно теоретични познания, възможност за разбиране и интерпретация на нормативната уредба и практиката по правата на човека. Това става не само чрез излагане на теории, но и чрез решаване на множество казуси в материята на правата на човека.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Благой Видин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: основни права на гражданите и тяхната защита

2) умения по: анализ на теорията, нормативната уредба и практиката в областта на правата на човека и тяхната защита


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения

в областта на Конституционното право.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ОСНОВНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

1. Конституционен статус на личността – понятие и съставни елементи

2. Гражданство. Статус на чужденците, апатридите и бипатридите.

3. Принципи на конституционния статус на гражданите

4. Класификации на правата на човека

5. Основни понятия, свързани с правата на човека и тяхната закрила

6. Ограничения на правата на човека. Проверка за допустимост на ограниченията

7. Гаранции за правата на човека

8. Лични права на човека – обща характеристика

9. Право на живот. Евтаназия, аборт, смъртно наказание

10. Политически права на гражданите

11. Избирателно право. Участие във форми на пряка демокрация

12. Право на сдружаване

13. Право на сдружаване в политически партии

14. Комуникационни права

15. Право на митинги, събрания и манифестации

16. Право на петиции

17. Социални, икономически и културни права

18. Постмодерни права

19. Основни конституционни задължения