LAWN103 Упражнения по История на българската държава и право

Анотация:

На семинарните занятия по "История на българската държава и право" подробно се разглеждат различни въпроси, включени в конспекта на дисциплината. Упражненията имат за цел да стимулират студентите да усвояват текущия материал през семестъра, да развиват уменията им за изразяване и аргументиране, включвайки специфична юридическа терминология. Под формата на различни ролеви игри подробно се разглеждат различни законодателни актове от Средновековието до периода 1944 г.Основната използвана форма е дискусията, като от студентите се очаква техните отговори да се добре аргументирани. Поощрява се мисленето и независимото собствено мнение на студентите.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Петя Неделева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключването на курса студентите ще могат да боравят с извори, да правят сравнителен анализ, да дискутират по теми от историята на българското право, да анализират статии и учебни помагала.
Предварителни изисквания:
Познания по история на България 680 - 1990 г.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Департамент Право

В Ъ П Р О С Н И К

По История на българската държава и право

1. Историята на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация.

2. Извори за историята на българската държава и право.

3. Първо писано законодателство. Крумови закони.

4. Еклога. Земеделски закон. Номоканон /Кръмчая книга/.

5. Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата.

6. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон.

7. Дарствени грамоти. Международни грамоти и договори. Други извори за историята на българската държава и право.

8. Образуване на българската държава.

9. Устройство и управление на Първата българска държава

10. Устройство и управление на Втората българска държава.

11. Социално-икономическа структура на средновековна България. Феодална собственост.

12. Правоспособност и дееспособност на българите и на чужденците.

13. Брак и семейноправни отношения в средновековна България. Християнски брак.

14. Наследяване в средновековна България.

15. Условия за развитие на стокообмена в средновековна България. Видове договори.

16. Наказателно право. Развитие на наказателната репресия. Престъпление. Субект на престъплението. Вина.

17. Престъпления против държавата и вярата.

18. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността.

19. Престъпления против нравствеността.

20. Престъпления против собствеността.

21. Видове наказания – светски и духовни.

22. История на съдебния процес.

23. Устройство и управление на Османската държава

24. Османска правна система и законодателство. Мюсюлманско право. Светско законодателство – административно, търговско, наказателно, съдоустройство.

25. Поземлена собственост в българските земи /ХV – ХІХ век/.

26. Българските общини – структура, самоуправление.

27. Българските еснафски организации.

28. Възстановяване на българската църковна независимост.

29. Борби за възстановяване на българската държава.

30. Българско обичайно семейно право.

31. Българско обичайно наследствено право.

32. Българско обичайно договорно право.

33. Българско обичайно наказателно право.

34. Обичайно съдоустройство и съдопроизводство.

35. Временно руско управление. Изграждане основите на държавното устройство.

36. Ликвидиране на османската феодална собственост. Аграрният въпрос и поземленото законодателство в България след Освобождението.

37. Създаване и характер на Търновската конституция. Промени и нарушения.

38. Държавно устройство на България според Търновската конституция.

39. Уредба на Източна Румелия.

40. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождението - рецепция на чуждестранно право в България.

41. Създаване на облигационно право.

42. Създаване на търговско право.

43. Създаване на вещно право.

44. Създаване на семейно и наследствено право.

45. Създаване на наказателно право.

46. Създаване на гражданско и наказателно процесуално право.

47. Развитие на частното и наказателно право в началото на ХХ век.

48. Промишлено, трудово и социално законодателство.

49. Законодателство за местното управление и самоуправление.

50. Начало на административното правосъдие в България.

51. Законодателство на правителството на БЗНС. Наказателно законодателство.

52. Аграрната реформа на правителството на БЗНС.

53. Законодателство на БЗНС, свързано с провеждането на трудова повинност.

54. Съдебна и просветна реформа на БЗНС.

55. Законодателство на правителството на Демократическия сговор. Закон за защита на държавата.

56. Законодателство на правителството на Народния блок. Закон за предпазния конкордат и други закони за преодоляване на икономическата криза.

57. Законодателство на Деветнадесетомайското правителство и на правителствата до края на Втората световна война.

2009/2010

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА:

1. История на българската държава и право. Извори. Съст. П. Петров и Г. Петрова. С., 2007.

2. Г. Петрова. История на българската държава и право 680 – 1878. С., 2009.

3. Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

4. М. Андреев и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

5. М. Андреев. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

6. М. Манолова. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

7. Д. Токушев. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

Средства за оценяване:

Провеждане на комбинирани тестове за текущо оценяване.