LAWN101 Упражнения по Обща теория на правото

Анотация:

Учебният курс Обща теория на правото е задължителен елемент от подготовката на професионални юристи. Той има за цел да въведе студентите в спецификата на юридическата методология. Разглежда връзките на правната система със социалната среда, с другите нормативни системи. Разглежда особеностите на правото като средство за социален контрол.

Целите на курса са:

• да създаде в студентите работеща концепция за правото;

• да ги запознае с основните правни понятия;

• да ги обучи в основните юридически методи;

• да създаде възможност те да усвояват юридическите знания в отрасловите дисциплини.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• правната доктрина, основните правните понятия и правните конструкции

2) могат:

• да използват правната терминология;

• да формират правно мислене


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• наличие на обща култура, особено конкретни знания в областта на политиката и правото;

• способност за формално логическо мислене, умение да се решават практически казуси от ежедневното поведение от позицията на критичност и балансираност;

• умение да се анализира значително количество информация, да се търсят връзки, които не са очевидни, да се приобщава знание, да се защитават устно и писмено формулирани позиции.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Общата теория на правото като наука упражнения 2

2 Понятие за правото и същност на правото упражнения 2

3 Обективно и субективно право. Функции на правото упражнения 2

4 Правото в нормативната система на обществото упражнения 2

5 Правни норми. Правни принципи упражнения 2

6 Източници на правото упражнения 2

7 Правна система упражнения 2

8 Механизъм на правно регулиране (МПР). Нормотворческа дейност упражнения 2

9 Правни отношения упражнения 2

10 Реализация и прилагане на правото упражнения 2

11 Правно поведение и правонарушение. упражнения 2

12 Юридическа отговорност. Законност и правов ред упражнения 2

13 Правно съзнание, правна култура и възпитание упражнения 2

14 Тълкуването в правото упражнения 2

15 Юридическа техника упражнения 2

Литература по темите:

• Учебна

Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010 г.

Милкова, Д., Обща теория на правото, С., 2002 г.

Тодоров, Ц., Обща теория на правото, С., 2002 г.

Ганев, В., Обща теория на правото, (Юридически факти и Субекти на правото)

• Монографична

Бойчев, Г., Юридическа отговорност, С., 1995 г.

Бойчев, Г., Обща теория на правото, С., 2010 г.

Вълчев, Д., От апология на правната норма към теория на правния ред, С., 2003 г.

Георгиев, В., Публични правоотношения, С., 1998 г.

Дачев, Л., Юридически дискурс, Русе, 2004 г.

Дуоркин, Р., Да се отнесем към правата сериозно, С., 2003 г.

Кели, Дж., Кратка история на западната теория и право, С., 1998 г.

Колев, Т., Правни отношения и правни връзки, С., 2000 г.

Милкова, Д., Юридическа техника, С., 2002 г.

Раз, Дж., Понятието за правна система, С., 2005 г.

Ташев, Р., Теория на тълкуването, С., 2001 г.

Торбов, Ц., Основният принцип на правото. Право и справедливост., С., 1992.

Тропер, М., За юридическата теория на държавата, С., 1998 г.

Хаберман, Ю., Философия на езика и социалната теория, С., 1999 г.

Хайек, Фр. Право, законодателство и свобода, т. І-ІІІ, С., 1996 г.