LAWN108 Основи на философията на правото

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти по право в НБУ, завършили успешно курсовете по обща теория на правото и общо учение за държавата. Курсът предполага те да са запознати с основните понятия в общата теория на правото и в общото учение за държавата, за да могат да преценят и осмислят философскоправните проблеми на правото.

Учебната дисциплина "Основи на Философията на правото" е предназначена да даде на студентите знания за качествата на правото, определени от явления, които съществуват независимо от правото, но се отразяват в него. Това са оценъчните явления справедливост, нравственост, свобода, естествени права, принуда, интерес, цел, оценка и правосъзнание, които се съдържат в правото в снет вид и така участват във формирането на същността на всяка правна система. Прилагайки този метаюридически подход, философията на правото дава знания за критериите за правото, необходими при изучаването на отраслите на правото.

Дисциплината "Основи на Философията на правото" изследва правните механизми на проявление на съответни явления. Поради това в нейния предмет се включва разкриването на отношенията между политика и право, държава и право, държавна власт и право. Философията на правото изучава и обусловеността на възникването и развитието на правото от извънправни явления.

В рамките на "Основи на философията на правото" се разглеждат също така философската същност на правото, философские учения за правото, историческото развитие на философията за правото, съвременните философскоправни учения, използването на логически методи за изучаването на правото, развитието на правната логика, на правната гносеология, на правната херменевтика, правната интерпретация и пр.

Философските познания за правото улесняват изучаването въпросите на правото, произтичащи от неговата собствена природа, предмет на други юридически науки, в това число и на общата теория на правото. Освен това, общата философия на правото е предпоставка за изучаване на философските въпроси на отделните отрасли на правото, както и на проблемите на правната социология.

Предметът и съдържанието на дисциплината "Основи на философията на правото" показват не само нейната самостоятелна роля в подготовката на юристи и това, че тя е необходима основа за изучаването на всяка една от останалите правни дисциплини, което определя нейното място в системата на учебния план.

Необходимостта от такъв курс е продиктувана от редица причини.

Водещи сред тях по отношение на студентите са:

- необходимостта от по-добро осмисляне на тенденциите в развитието на правото и държавата;

- по-добро оценяване и изясняване на връзката между правото и другите социални нормативни регулатори в обществото;

- създаване на по-задълбочена юридическа култура;

Най-важните цели на курса са:

1) Запознаване на студентите с:

- историческото развитие и тенденциите във философията на правото;

- състоянието на съвременната философия на правото;

2) Разширяване на общата юридическа култура на студентите.

3) Преодоляване на позитивистичния, формалистичен подход към правото.

Курсът се състои от 30 академични часа, провеждани в рамките на 15 учебни седмици, като всяка седмица се представят лекции от по 2 часа, посветени на отделни теми от програмата на курса.

Формиране на оценката на студентите става от изпитния резултат по време на сесията след приключване на курса, като изпитът в зависимост от броя на студентите може да бъде устен (при по-малко студенти) или писмен (при повече студенти) или пък комбиниран.

Фактори при формирането на оценката са:

- резултат от тест(ове) по философия на правото, проведен(и) по време на семестъра;

- резултати от разработка на есе на философско правна тематика по време на семестъра;

- изпитен резултат.

Помощните средства за преподаване, които ще се използват, се състоят преди всичко в използването на възможностите на

1. уеб-сайта www.legaltheory.org, създаден от гл. ас. д-р Г. Денков, които включват:

- решаване на онлайн тестове;

- запознаване с множество текстове на основни автори в областта на философията на правото;

- ползване на текстове на статии и научни обзори в областта на философията на правото;

- проследяване на хронологията на развитие на философията на правото;

- използване на подбрани препратки към сайтове в Интернет, посветени на философията на правото.

2. сайтът на Нов Български Университет” www.nbu.bg, позволяваща въвеждането на он-лайн лекции и други материали за нуждите на студентите, обучаващи се по “Философия на правото”.

Като цяло обучението по основи на философията на правото включва лекции, самостоятелна работа на студентите и интерактивни използване от тяхна страна на всички възможности на www.legaltheory.org като специализиран академичен юридически сайт в Интернет, както и на възможностите на сайта на Нов български университет.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили курса на обучение, ще могат да:

- притежават по-добра и по-широка обща юридическа култура;

- познават по-добре тенденциите в развитието на държавата и правото;

- се реализират по-добре в условията на обединена Европа.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите, обучаващи се в учебната дисциплина "Основи на Философията на правото", преди това да са издържали успешно изпитите си по Обща теория на правото и Общо учение за държавата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА:

А. Общи въпроси на философията на правото

1. Предмет и съдържание на философията на правото. Философията на правото и другите юридически науки.

2. Историческо развитие на философията на правото.

3. Философски проблеми на възникването на правото. Философска същност на правото. Юридическият дискурс.

Б. Онтологически проблеми на философията на правото

4. Човекът като правно същество. Естествените права на човека и правото. Права на човека и права на гражданина. Естествено право и субективно юридическо право. Човекът като субект на правото.

5. Правната реалност. Правно съзнание (правосъзнание), правни отношения (правоотношения), правни институции, правни принципи, правни догми.

6. Право и власт. Право и политика. Право и икономика. Право и държава.

7. Право и закон. Легалност, легитимност и правовост на закона. Съотношение между право и източник на правото.

8. Правото и свобода. Правото като основна форма и мяра на социална свобода.

9. Право и принуда. Правото като основна форма и мяра на социалната принуда.

10. Право и интерес. Правото като средство за координиране на интересите.

11. Право и цел. Правото като средство за постигане и съгласуване на целите.

В. Аксиологически проблеми на философията на правото

12. Право и нравственост.

13. Право и справедливост. Право и равенство.

14. Право и оценка. Право и ценност.

Г. Праксеологически и гносеологически проблеми на философията на правото

15. Правна гносеология. Правна епистомология. Правна херменевтика. Познавателно съдържание на правото. Правна логика. Правна интерпретация.

Литература по темите:

ІІ. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

І. На български език:

1. Бойчев Г. “Философия на правото”, С., 2004.

2. Бойчев Г. “Правова държава”, С., 2001.

3. Векио Дж. “Справедливостта”, С., 1995.

4. Вълчев Д. “Студии по история на европейската философия на правото”, С., 1999.

5. Драмалиев Л. “Философски увод в морала и правото”, В 3 тома, С., 2002.

6. Йотов Ст. “Философия на правото”, С., 1994.

7. Колев И., Тафков Д. “Философия на правото”, С., 1995.

8. Неновски Н. “Право и ценности”, С., 1983.

9. Михайлова М. “Право, равенство, справедливост”, С., 1990.

10. Михайлова М. “Цел и целесъобразност в правото”, С., 1983.

11. Поповилиев М. Нравственост, право и държава. Бл., 1993.

12. Ролс Дж. “Теория на справедливостта”, С., 1998.

13. Стоянов Ж. “Философия на правото”, С., 1993.

14. Торбов Ц. “Философия на правото и юриспруденция”, С., 1992.

15. Торбов Ц. “Основният принцип на правото. Право и справедливост”, С., 1992.

16. Торбов Ц. “Естествено право и философия на правото”, С., 1991.

17. Хабермас Ю. “Морал, право и демокрация”, С., 1999.

18. Хегел Г. В. Ф. “Философия на правото”, С., 2000.

ІІ. На руски език:

1. Алексеев С. С. Философия права. М., 1997.

2. Власть и право. Из истории русской правовой мысли. Л., 1990.

3. Бачинин В. А. Морально – правовая философия. Харьков, 2000.

4. Берман Г. Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М.. 1994.

5. Букреев В. И., Римская И.Н. Этика права. М., 1998.

6. Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990.

7. Иконникова Г. И., Лященко В. П. Основы философии права. М., 2001.

8. Кант И. Метафизические начала учения о праве. - В кн.: Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995.

9. Керимов Д. А. Основы философии права. М., 2001.

10. Коркунов Н. М. История философии права. СПб., 1915.

11. Кузнецов Э. В. Философия права в России. М., 1989.

12. Ллойд Д. Идея права. М., 2002.12.

13. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков, 2002.

14. Малахов В. П. Философия права. Екатеринбург; М., 2002.

15. Малинова И. П. Философия права (от метафизики к герменевтике). Екатеринбург, 1995.

16. Монтексъе П. Ж. О духе законов. М., 1998.

17. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.

18. Нерсесянц В. С. Право и закон. М., 1983.

19. Нерсесянц В. С. Наш путь к праву. От социализма к цивилизму. М., 1992.

20. Нерсесянц В. С. История идей правовой государственности М., 1993.

21. Нерсесянц В. С. Право - математика свободы. М., 1996.

22. Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998.

23. Нерсесянц В. С. Юриспруденция. М., 1999.

24. Нерсесянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. М., 2000.

25. Новгородцев П. И. История философии права. М., 1897.

26. Новгородцев П. И. Лекции по истории философии права Нового времени XVI-XIX вв. М., 1914.

27. Осипов И. Д. Философия права. СПб., 2000.

28. Политико-правовые ценности: история и современность. М., 2000.

29. Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков, 2002.

30. Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 1996.

31. Русская философия права: философия веры и нравственности. СПб., 1997.

32. Синха Сурия Пракаш. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс. М., 1996.

33. Соловьев В.С. Нравственность и право. - В кн.: Соловьев В. С. Соч. в 2-х томах. Т.1, М., 1988.

34. Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. Под ред. И.Д. Осипова. СПб., 2002.

35. Тихонравов Ю. В. Основы философии права. М., 1997.

36. Честнов И. Л. Право как диалог: к формированию новой онтологии правовой реальности. СПб., 2000.

37. Четвернин В. А. Современные концепции естественного права. М., 1988.

38. Четвернин В. А. Понятие права и государства. М., 1997.

39. Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Вып. 1-2. М., 1987, 1988.

40. Чичерин Б. Н. Философия права. Под ред. И.Д. Осипова. СПб., 1998.

41. Шершеневич Г. Ф. История философии права. СПб. 2002.

ІІІ. На английски език:

1. Barry, The Liberal Theory of Justice

2. Daniels (ed.), Understanding Rawls

3. Devlin, The Enforcement of Morals

4. Dworkin, Taking Rights Seriously (ch.10)

5. Gough, The Social Contract

6. Hart, Law, Liberty and Morality

7. Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy, ch.10

8. Harris, Legal Philosophies, ch.20

9. Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. I. Rules and Order. London, 1973.

10. Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. II. The Mirage of Social Justice. London, 1976.

11. Hayek, F.A. Law, Legislation, Liberty. Vol. III. The Political Order of a Free People. London, 1979.

12. Hayek, F. A. Legal positivism and the separation of Law and morals. Havard Law review, LXXI, 1958.

13. Hayek, F.A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. London, 1978.

14. Hayek, F.A. The Сonstitution of Liberty. Chicago, 1960.

15. Kelsen, The Pure Theory of Law (1934) 50 LQR

16. Kukathas & Pettit, Rawls: A Theory of Justice and its Critics

17. Mitchell, Law, Morality and Religion in a Secular Society

18. Rawls, J. A Theory of Justice. Cambridge, 1971.

19. Wollheim, Crime, Sin and Mr Justice Devlin Encounter 1959

20. MacCormick, Legal Right and Social Democracy, ch.5

ІV. В Интернет:

1. www.legaltheory.org

Средства за оценяване:

Форми на текущо оценяване са:

1. Тест

2. Реферат