LAWN106 Обща теория на държавата

Анотация:

Учебният курс разглежда основните теми, свързани със същността на държавата като-политико-правно явление. В този тематичен кръг се включват въпросите за историческото развитие на държавата от Античността до наши дни, елементите на държавата- население, територия, държавни институции, основните типове държави, формите на държавно управление и държавно устройство, институционалната структура и правомощията на държавните органи, формирането и развитието на гражданското общество в демократичната и правова държава, основните особености на съвременната държава.

Студентите, избрали този курс придобиват знания относно един от най-сложните за дефиниране политико-правен феномен, какъвто е държавата. Обучението, освен общата теория на държавата се насочва и към предизвикателствата пред националната държава като част от Европейският съюз-държавната власт и суверенитет.

Цели:

• Придобиване на познания по общата теория на държавата;

• Познаване на формата на държавата - държавно управление и държавно устройство и критериите, по които се правят разграниченията;

• Познаване предимствата и недостатъците на политическите режими-демокрация и диктатура;

• Познание на основните институции на модерната държава.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Същността на държавата като политико-правен феномен, правно-идеологически основи на правовата , демократична и социална държава;

Формата на дъръжвата и различните й разновидности;

Организацията на демократичната държава.

2) могат:

Да анализират проблемите на държавната власт;

Да анализират проблемите на държавното устройство и държавното управление;

Да анализират управленските и политически процеси.


Предварителни изисквания:
Завършено средно образование.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет на общата теория на държавата и отношението й към другите науки. Същност на държавата като политико-правно явление и методи за изучаването й.

2. Възникване на държавата. Историческо развитие на държавата- античните държави, държавите в средновековния и съвременния период.

3. Теории за обосноваване или оправдание на държавата – теологически; теория на силата; правни теории; допълнителни теории.

4. Елементи на държавата-територия, народ, власт.

5. Държавна власт-същност и функции. Суверенитетът като политико-историческо понятие. Теорията на Жан Боден. Усложняване на понятието суверенитет. Държавен суверенитет, народен суверенитет. Суверенитетът и ЕС.

6. Принципът за разделението на властите-учението на Джон Лок, учението на Монтескьо. Правно и политическо значение на принципа.

7. Форма на държавата. Форми на държавно управление. Монархия, република. Парламентарно, президентско и полупрезидентско управление.

8 .Форми на държавно устройство. Унитарна и федеративна държава. Съединения от държави-лична уния, конфедерация, реална уния, конфедерация. Европейски съюз.

9. Текущ контрол.

10. Политически режим. Демокрация и диктатура. Признаци, по които могат да се разграничава демокрацията от диктатурата.

11. Правовата държава. Конституционализъм. Институционална структура и правомощия на държавните органи при правовата държава.

12. Институциите на българската държава-парламент, правителство, органи на съдебната власт, държавен глава, конституционен съд, омбудсман.

13. Децентрализация на държавната власт. Органи на местното самоуправление.

14.Гражданско общество. Структури на гражданското общество и основи на политическата система в модерната правова и демократична държава-партии, сдружения.

15. Посещение на Народното събрание.

Литература по темите:

Баламезов, С., Конституционно право, ч. I, С. 1993

Близнашки, Г., Принципи на парламентарното управление, 1997

Близнашки, Г., Формата на държавата, С.2009

Бюрдо, Ж., Държавата, С.2007

Владикин., Л., Общо учение за държавата, С. 1992

Владикин., Л., Организация на демократичната държава, С.1992

Дачев. Л., Учение за държавата, С, 2001

Джон Лок "Два трактата за управлението"

Друмева, Е., Конституционно право, 2008

Дюги, Л., дьо Малберг, К., Йеленик, Общо учение за държавата, С.1993

Монтескьо, Ш. За духа на законите, С., 1984.

Ташев., Р., Обща теория на правото, С.2010

Танчев. Е., Белов.М., Сравнително конституционно право, С.2009

Торбов, Ц., Учение за държавата, т.4, С.2004

Тропер, М., За една юридическа теория на държавата

Бойчев, Г., Правова държава

Стоилов, Я., Държавната власт

Средства за оценяване: