LAWN102 История на българската държава и право

Анотация:

Предмет и основна цел на учебната дисциплина История на българската държава и право е изучаване на цялостното развитие на правото на българската държава в исторически аспект.

Съдържанието на дисциплината включва три основни периода: от образуването на българската държава до освобождението от османско владичество (680-1878), от Освобождението до 9.09.1944г. (1878-1944), от създаването на тоталитарна държава до преходния период към демократична държава (1944-1989).

На основата държавното и политическо развитие се изучава създаването и развитието на българското средновековно право /Първа и Втора българска държава/ - в различните му отрасли –семейно и наследствено, договорно, наказателно право и съдебен процес, както и проблемите на феодалната собственост.

Специално внимание се отделя на османското право, прилагано в българските земи, на самобитните български институции през османския период, а именно: еснафи, община и църква, както и на българско обичайно право /семейно, наследствено, договорно, наказателно, процесуално/ и неговото приложение.

Съответно място заемат и борбите на българския народ за възстановяване на българската държавност.

Съществен дял в преподаването на дисциплината е посветен на изграждането на Третата българска държава и на нейните институции и особено на Търновската конституция и на създаването на законодателството в различните отрасли на правото чрез рецепция от чужди правни системи, както и промените, които то претърпява под влияние на икономическите и политически условия в страната.

В отделен дял се разглежда законодателството непосредствено след 9.IХ.1944 г. Изучава се промяната на държавата от монархия в република и двете конституции на тоталитарната държава – от 1947г. и от 1971г. Отделено е място на отмяната на предходното законодателство и заменянето му със социалистическо право. Разглеждат се различните отрасли на правото: гражданско, вещно, семейно, наследствено, наказателно, трудово, административно право, както и гражданския и наказателен процес.

Изучаването на историята на българското право ще даде на студентите широк кръг исторически знания за правото, а това е важна предпоставка за успешното усвояване на съвременните юридически дисциплини.

прочети още
Право

Преподавател(и):

проф. Екатерина Михайлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1. Знаят:

-Основни въпроси и тези за създаването и еволюцията на държавните институции и правото в исторически аспект - от създаването на българската държава до 1989 г.(Средновековие, Османски период, Трета българска държава, Тоталитарната държава)

-Да усъвършенстват уменията си да анализират правно-историческите извори и правно-историческите факти, да водят научни спорове и да работят в екип.

-Да интегрират познанието за историческото развитие на държавата и правото в цялостния комплекс от правни знания

2. Могат:

-Да прилагат своите знания за държавата и правото при изучаването на съвременните правни дисциплини и доктрини

-Да формират собствени позиции по отделни проблеми на правно-историческото познание

-Да умеят да направят библиографско проучване и да разработват самостоятелни теми в областта на конкретна проблематика


Предварителни изисквания:
Стедентите да имат знания по История на България VII - XX в.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ПЪРВА ЧАСТ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО (680-1878)

1. История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация. Извори за историята на българската държава и право.

2. Първо писано законодателство. Крумови закони. Отговори на папа Николай I по запитванията на българите. Византийска Еклога. Славянска Еклога. Земеделски закон. Номоканон /Кръмчая книга/.

3. Закон за съдене на людете. Сходства и различия с Еклогата. Законодателство по време на Втората българска държава. Синтагма на Матей Властар. Шестокнижие на Арменопуло. Душанов закон. Дарствени грамоти. Международни грамоти и договори. Други извори за историята на българската държава и право.

4. Феодална собственост. Устройство и управление на Средновековната българска държава. Църковно право.

5. Правоспособност и дееспособност на българите и на чужденците. Брак и семейноправни отношения в средновековна България. Наследяване.

6. Условия за развитие на стокообмена в средновековна България. Видове договори.

7. Наказателно право. Развитие на наказателната репресия. Престъпление. Субект на престъплението. Вина.

8. Престъпления против държавата и вярата. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността.

9. Престъпления против нравствеността. Престъпления против собствеността. Видове наказания – светски и духовни.

10. Съдебен процес в Средновековната България.

11. Устройство и управление на Османската държава. Османската правна система и законодателство. Мюсюлманско право. Светско законодателство – административно, търговско, наказателно, съдоустройство.

12. Поземлена собственост в българските земи /ХV – ХІХ век/. Българските общини – структура и самоуправление. Българските еснафски организации.

13. Възстановяване на българската църковна независимост. Борби за възстановяване на българската държава.

14. Българско обичайно право. Семейно и наследствено право.

15. Българско обичайно право: договорно, наказателно право, съдоустройство и съдопроизводство.

ВТОРА ЧАСТ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО (1878-1944)

1. Временно руско управление. Възстановяване на българската държавност в периода 1877-1879 г. Изграждане основите на държавното устройство.

2. Учредително Народно събрание по приемане на Търновската конституция. Приемане на Търновската конституция.

3. Държавно устройство на Княжество България според Търновската конституция: правомощия и функции на държавния глава, Народното събрание, Министерски съвет.

4. Държавно устройство и съдебна система на Източна Румелия.

5. Развитие и законодателство на България до края на ХІХ век. Съединението – правни последици. Измененията на Търновската конституция от 1893 г.

6. Развитие и законодателство на България в началото на ХХ век. Обявяване на Независимостта. Изменения на Търновската конституция от 1911 г.

7. Съдебна система на Княжество България.

8. Ликвидиране на османската феодална собственост. Аграрният въпрос и поземленото законодателство в България след Освобождението.

9. Възникване и развитие на Българската правна система след Освобождението - рецепция на чуждестранно право в България.

10. Частно право: облигационно, търговско и вещно право

11. Семейно и наследствено право.

12. Създаване на наказателно право.

13. Създаване на гражданско и наказателно процесуално право. Развитие на частното и публичното право в началото на ХХ век.

14. Промишлено, трудово и социално законодателство. Административно правосъдие.

15. Алтернативи на парламентарната демокрация. Управление и законодателство на правителството на БЗНС.

16. Законодателство на правителството на Демократическия сговор. Законодателство на правителството на Народния блок.

17. Преврата на 19 май 1934г. Законодателство на Деветнадесетомайското правителство.

18. Българската държава и право през периода 1938-1944 г.

19. Законодателство за местното (общинско) управление и самоуправление.

20. Партии, избори - законодателство. Сдружаване. Свобода на печата.

ТРЕТА ЧАСТ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО (1944-1990)

1. Българската държава след 9 септември 1944г. Форма на държавно управление. Управление чрез Наредби-закони. Референдум от 1946г.

2. Приемане на Конституцията на Народна Република България от 1947г. Законодателен процес и Укази на Президиума на НС.

3. Конституцията на НР България от 1971г. 5 (31) Народно събрание. Законодателен процес и Укази на Държавния съвет.

4. Организация и устройство на съдебната власт след 1944г.

5. Законодателство на социалистическата държава. Гражданско право. Вещно право. Стопанско гражданско законодателство.

6. Облигационно право. Семейно и наследствено право.

7. Наказателно право. Граждански и наказателен процес.

8. Законодателство за местното управление и самоуправление. Административно право. Трудово и социално законодателство.

9. Репресивният апарат на тоталитарният режим - законодателство и практики.

10. Българската държава след 10 ноември 1989г. Изменението на Конституцията през 1990г.

Литература по темите:

1. История на българската държава и право. Извори. Съст. П. Петров и Г. Петрова. С., 2007.

2. Г. Петрова. История на българската държава и право 680 – 1878. С., 2009.

3. Бобчев, С. С. История на старобългарското право /лекции и изследвания/. С., 1910. Ново издание 1998.

4. М. Андреев и Ф. Милкова. История на българската феодална държава и право. С., 1979. Ново издание 1993.

5. М. Андреев. История на българската буржоазна държава и право 1878 – 1917. С., 1980. Ново издание 1993.

6. М. Манолова. История на държавата и правото. Трета българска държава 1878 – 1944. С., 2001.

7. Д. Токушев. История на новобългарската държава и право 1878 – 1944, С., 2001.

8. Везенков, А. Властовите структури на Българската комунистическа партия (1944—1989). С., 2008.

9. Методиев, В., Стоянов, Л. (съст). Българските държавни институции (1879—1986). Енциклопедичен справочник. С.,1987.

10. Методиев, В., Стоянов, Л. (съст.). Български конституции и конституционни проекти. С., 2003.

11. Огнянов, Л. Държавно-политическата система в България (1944—1948). С., 1993.

12. Михайлова, Е., Тоталитарната държава и право в България 1944-1989, С.2016.

Средства за оценяване:

текущо оценяване - писмено.

Изпит - писмен / устен.