LAWN100 Обща теория на правото

Анотация:

Учебният курс Обща теория на правото е задължителен елемент от подготовката на професионални юристи. Той има за цел да въведе студентите в спецификата на юридическата методология. Разглежда връзките на правната система със социалната среда, с другите нормативни системи. Разглежа особеностите на правото като средство за социален контрол. Целите на курса са:

- да създаде в студентите работеща концепция за правото;

- да ги запознае с основните правни понятия;

- да ги обучи в основните юридически методи;

- да създаде възможност те да усвояват юридическите знания в отрасловите дисциплини.

прочети още
Право

Преподавател(и):

доц. Деница Топчийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: основните правни понятия и институти

2) умения по: основните юридически методи


Предварителни изисквания:
• наличие на обща култура, особено конкретни знания в областта на политиката и правото

• способност за формално логическо мислене, умение да се решават практически казуси от ежедневното поведение от позицията на критичност и балансираност.

• умение да се анализира значително количество информация, да се търсят връзки, които не са очевидни, да се приобщава знание, да се защитават устно и писмено формулирани позицииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Обща теория на правото (ОТП)

Тема І. Общата теория на правото като наука (6ч.)

1. Мястото на ОТП сред обществените и юридическите науки

2. Предмет на ОТП. Характерни черти. Структура.

3. Функции на ОТП.

4. Възникване и развитие на ОТП.

5. Система на ОТП.

6. Методология на ОТП.

Тема ІІ. Понятие за правото и същност на правото (8 ч.)

7. Теории за произхода на правото. Значения на думата „прало”

8. Основни научни подходи и схващания за правото:

- Юридически позитивизъм (нормативизъм);

- Социологически позитивизъм;

- Теории на естественото право;

- Философско разбиране за правото

9. Взаимовръзка и съотношение между основните научни теории за правото.

Тема ІІІ. Обективно и субективно право. Функции на правото. (4 ч.)

10. Обективно и субективно право.

11. Функции на правото.

12. Фактори за формиране на правото.

13. Социалният характер на правото.

14. Правото и държавата.

Тема ІV. Правото в нормативната система на обществото (6 ч.)

15. Обществото като ценностно-нормативна система.

16. Норми на социално поведение. Понятие и видове.

17. Неинституционални социални регулатори (морал, обичаи, традиции, религиозни вярвания, корпоративни и политически норми).

18. Правото в системата на социалните регулатори.

Тема V. Правни норми (4 ч.)

19. Понятие за правна норма.

20. Структура на правната норма. Правна връзка.

21. Поместване (излагане) на правните норми в нормативните актове.

22. Видове правни норми.

Тема VІ. Правни принципи (3 ч.)

23. Понятие за правен принцип.

24. Теории за правните принципи.

25. Основни хипотези за приложение на правните принципи.

26. Видове правни принципи.

Тема VІІ. Източници на правото (8 ч.)

27. Понятие за източник на правото.

28. Видове източници на правото: правен обичай; правен прецедент; правна доктрина; религиозни норми.

29. Тълкувателни решения на КС, ВКС, и ВАС.

30. Нормативни договори: вътрешни и международни.

31. Основни източници на правото. Видове и съотношение.

32. Законите като основни източници на правото. Видове закони.

33. Нормативни актове на изпълнителната власт (подзаконови нормативни актове). Видове и особености.

Тема VІІІ. Правна система ` (4 ч.)

34. Понятие за правна система. Елементи на правната система.

35. Основания за обединяване на правните норми в отрасли на правото.

36. Характеристика на основни правни отрасли.

37. Материално и процесуално право.

38. Публично и частно право.

39. Вътрешно и международно право.

Тема ІХ. Механизъм на правно регулиране (МПР) (3 ч.)

40. Елементи на МПР.

41. Етапи (стадии) на действие на МПР.

42. Типове правно регулиране: разрешаващ и забраняващ.

43. Методи на правно регулиране.

Тема Х. Нормотворческа дейност (4 ч.)

44. Понятие и видове нормотворчество.

45. Принципи в нормотворчеството.

46. Етапи на нормотворческия процес.

47. Граници на действие на нормативните актове.

48. Систематизация на законодателството. Законодателна система.

Тема ХІ. Правни отношения (8 ч.)

49. Определение на понятието „правно отношение”. Признаци.

50. Класификация на правните отношения.

51. Структура (състав) на правното отношение.

52. Субект на правото. Правосубектнист. Съотношение между субекта на правото и субекта на правното отношение.

53. Субективно право – същност и видове. Защита на субективните права.

54. Понятие за юридически факти – предпоставки за правоотношения.

55. Видове юридически факти.

56. Фактически състав. Понятие и видове. Правни презумпции и фикции.

Тема ХІІ. Реализация и прилагане на правото (6 ч.)

57. Реализация на правото като процес.

58. Форми и методи на реализация на правото.

59. Прилагането на правото – особена форма на реализация на правото.

60. Индивидуални юридически актове.

61. Социално действие и социална ефективност на правото.

Тема ХІІІ. Правно поведение и правонарушение. (4 ч.)

62. Понятие за правомерно поведение. Видове.

63. Понятие за правонарушение. Състав на правонарушението.

64. Класификация на правонарушенията.

65. Причини за правонарушенията и борбата с тях.

Тема ХІV. Юридическа отговорност (4 ч.)

66. Понятие за юридическа отговорност. Цели и принципи.

67. Видове юридическа отговорност.

68. Обстоятелства, изключващи юридическа отговорност.

69. Основания за освобождаване от юридическа отговорност.

Тема ХV. Законност и правов ред (4 ч.)

70. Понятие за законност.

71. Принципи и изисквания за законност.

72. Граници(предели) на законността.

73. Понятие за правов ред. Характерни черти на правовия ред.

Тема ХVІ. Правно съзнание, правна култура и възпитание (4 ч.)

74. Понятие за правно съзнание. Видове.

75. Понятие за правна култура.

76. Изисквания към правното възпитание.

Тема ХVІІ. Тълкуването в правото (5 ч.)

77. Понятие за тълкуване (интерпретация) на правните норми.

78. Начини на тълкуване и съотношенията между тях.

79. Видове юридическо тълкуване.

80. Резултати от тълкуването. Разясняване на нормативните актове.

Тема ХVІІІ. Юридическа техника (5 ч.)

81. Понятие за юридическа техника. Видове.

82. Правила и средства на юридическата техника.

83. Юридическа терминология на правните актове.

84. Технико-юридически похвати.

85. Законодателна стилистика.

86. Техника на индивидуалните актове.

Литература по темите:

Учебна

Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010 г.

Милкова, Д., Обща теория на правото, С., 2002 г.

Тодоров, Ц., Обща теория на правото, С., 2002 г.

Ганев, В., Обща теория на правото, (Юридически факти и Субекти на

правото)

Монографична

Бойчев, Г., Юридическа отговорност, С., 1995 г.

Бойчев, Г., Обща теория на правото, С., 2010 г.

Вълчев, Д., От апология на правната норма към теория на правния ред, С., 2003 г.

Георгиев, В., Публични правоотношения, С., 1998 г.

Дачев, Л., Юридически дискурс, Русе, 2004 г.

Дуоркин, Р., Да се отнесем към правата сериозно, С., 2003 г.

Кели, Дж., Кратка история на западната теория и право, С., 1998 г.

Колев, Т., Правни отношения и правни връзки, С., 2000 г.

Милкова, Д., Юридическа техника, С., 2002 г.

Раз, Дж., Понятието за правна система, С., 2005 г.

Ташев, Р., Теория на тълкуването, С., 2001 г.

Торбов, Ц., Основният принцип на правото. Право и справедливост., С., 1992.

Тропер, М., За юридическата теория на държавата, С., 1998 г.

Хаберман, Ю., Философия на езика и социалната теория, С., 1999 г.

Хайек, Фр. Право, законодателство и свобода, т. І-ІІІ, С., 1996 г.

Средства за оценяване:

Писмен и устен изпит.

писмен / устен