MUSM114 Камерна музика / пеене I част

Анотация:

• Да формира и развие в студентите инструменталисти практически и преподавателски умения в тяхната бъдеща дейност. Насочеността е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение, както и изграждането на наблюдателност, чувство за ансамбловост и ангажираност към партньора, чувство за обхващане на цялостния музикален материал и заместник на диригентския прочет. Проявяване на толерантност, дипломатичност и творческа инвенция в решаването на различни по сложност проблеми и ситуации са други важни и съществени цели на курса.

Овладяване на различни стилове, запознаване с различни начини на звукоизвличане и тембри в зависимост от вида и стила на камерния състав.

Цели: запознаване и овладяване на образци от световното музикално наследство. Усвочване на принципите на музициране в различни формации (дуо, трио, квартет). Щрихови особености

прочети още
Мюзикъл – музикална драма и комедия

Преподавател(и):

гл. ас. Златка Златкова  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да музицират в различни камерни формации, да познават различните стилове, да са придобили своя гледна точка към различни стилове и състави, да прилагат своята гледна точка при бъдещи музикални изяви.

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение

2) могат:

• Изпълнителски и преподавателски умения в бъдещата дейност на студентите

• Наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване в областта на камерната музика и камерното пеене, като високо стойностно изкуство


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базисни познания по музикалните дисциплини, инстументални или вокални умения и развит музикален вкус.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

I.Свирене в разнородни състави (струнни и пиано):

1.чиста интонация /темброви строй/

2.тонов баланс

3.уеднаквяване на щрихи

4.подчиняване на педализацията на струнните инструменти

II.Духови с пиано:

1.щрихи

2.педализация

3.интонация

4.тонов баланс

III.Духови инструменти - еднороден състав:

1.интонация

2.взаимозаменяемост

3.артикулация

IV.Щрайнови състави (дуо, трио, квартет):

1.интонация

2.щрихи

3.обем на звука

V.Клавирно дуо:

1.апликатура

2.педализация

3.щрихи

VI.Ударни състави (дуо, трио, квартет, квинтет):

1.щрихи

2.ритмична организация

3.тонов баланс

Аналогично при камерни състави с певец

Литература по темите:

камерни произведения от различни епохи и стилове

Средства за оценяване:

активност по време на семестъра

участие в концерти, уъркшопове, майсторски класове и пр.