BEHM187 Документиране и терапевтична сесия

Анотация:

Студентите развиват умения да организират клиничната информация, така както тя се разгръща в сесията с пациента, да документират и да представят тази информация за целите на клиничното обсъждане на случая.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: В края на курса студентите ще имат основни теоретични знания за ролята на фактори като пренос, контрапренос, защити и съпротиви в терапевтичната връзка.

2) могат:да организират клинично интервю с клиент на социална услуга в писмена форма. Те ще умеят да ползват супервизия за целите на професионалното си развитие.
Предварителни изисквания:
За да се включат в курса, студентите трябва да са преминали теоретичните курсове от бакалавърско ниво „Отношения между хората”, „Начала на психоанализата І и ІІ част”, „Клинично интервю и оценка І и ІІ част”, „Психични разстройства (възрастни и деца)”, “Теория на привързаността”, “Работа по случая І част”, „Супервизия на клиничния случай“.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Представяне на случай

Дискусия, практическо занимание

Литература по темите:

Bernard, J, R.K. Goodyear, Fundamentals of Clinical Supervision. 1998, Boston: Allyn&Bacon.

Fanander, C.A., E.P. Shafranske, Clinical Supervision. A Competency Based Approach. 2004. APA. Washington DC.

Martindale, B., M.Morner, et. al, Supervision and its Vissisitudes, 1997, Karnac Books.

Shipman, G., Supervision of Psychotherapy and Counselling. Making a Place to Think., 1997, Open University Press. Buckingham.Philadelphia.

Jacobs, D., P.David, D.J. Meyer, The Supervisory Encounter, 1995, Yale University Press. New Haven and London.

Driver, K., E.Martin, Supervising Psychotherapy. {sychoanalytic and Psychodynamic Perspectives. 2002. SAGE Publications

Средства за оценяване:

Подготвените описания на слуаи се оценяват.