BEHM186 Описание и формулировка на случая

Анотация:

Курсът въвежда студентите в областите от знания и развива уменията им да използват технологията формулировка по случай при изграждане и поддържане на терапевтична ситуация с пациенти. Курсът предоставя ключови клинични умения за работа с деца и възрастни.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

гл. ас. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Познания: да прилагат концепции от областите на психологията на развитието, системната и психоаналитична теории към терапевничната ситуация.

2) Умения:

да организират данните от оценката във формулировка по случая, която да съгласуват с пациентите;

да използват формулировката в хода на терапевтичния процес като основа за интерпретации и терапевтичното поведение.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1 Теоретични основи на формулировката по случай. Субективизъм и конструктивизъм спрямо емпиричния медицински модел. Лекция, семинар 2

2 Формулировката по случай като средство за изграждане на терапевтична връзка. Лекция, семинар 2

3 Описателна, обяснителна и прогностична област на формулировката. Лекция, семинар 2

4 Формулировка на случая при деца. Въвличане на детето и родителите в терапевтична връзка. Психодинамична формулировка. Лекция, семинар 2

5 Изграждане на формулировка – 1част. Настояща житейска ситуация и оплаквания на пациента. Лекция, семинар 2

6 Изграждане на формулировка – 2 част. Ранни обектни отношения. Лекция, семинар 2

7 Изграждане на формулировка – 3 част. Ролята на преноса и контрапреноса. Лекция, семинар 2

8 Изграждане на формулировка – 4 част.Оценка на капацитета за ментализация като част от прогностично-терапевтичната част на формулировката. Лекция, семинар 2

9 Изграждане на формулировка по казус на дете с отклонение в развитието. Практическо занимание 2

10 Формулировка при юноши. Практическо занимание 2

11 Формулировка при възрастни с невротична проблематика. Практическо занимание 2

12 Формулировка при възрастни с нарцистично личностово разстройство. Практическо занимание 2

13 Формулировка при възрастни с гранична патология. Практическо занимание 2

14 Формулировка при възрастни с тежка психична болест. Практическо занимание 2

15 Преговор Дискусия 2

Литература по темите:

Спери, Л. (1992): Психиатрични формулировки на случай, Издание на Българска Психиатрична Асоциация, София 1992;

Gabbard, G. (1994): “Psychodynamic assessment of the Patient”, Chapter 3 (pp. 61-68), in "Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice", American Psychiatric Press, Washington 1994.

Hinshelwood, R. (1991): “Psyhodynamic case formulation in assessment for psychotherapy”, British Journal of Psychotherapy 8:166-174, 1991

Rhode, M. (2000): “Assessing children with communication disorders”, Chapter 1, pp. 9-33, in “Assessment in Child Psychotherapy”, eds. Rustin, M. & Quagliata, E., Tavistock clinic series, Karnac Books, London 2000.

Средства за оценяване:

тест

работа по казуси

участие в дискусиите