BEHM183 Супервизия на клиничния случай, I част

Анотация:

Клинична социална работа

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
ас. Антоанета Матеева  
гл. ас. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: