BEHM321 Динамично интервю

Анотация:

Този курс си поставя за задача да развие умения и достатъчен набор от знания у студенти, изучаващи помагащи професии (клинична социална работа, психологическо консултиране в училище, фамилна и брачна терапия) да осмислят материала от всекидневната си професионална практика в светлината на обектните отношения, които този материал разкрива.

Авторите предлагат възглед за всекидневието на помагащите професионалисти като за резултат от играта на междуличностните страсти (градивни и разрушителни) и обсъждат значението на това мислене за клиничната практика, организарането на услугите и практикуването на професионалните и организационни роли в сферата на помагането.

? Курсът подготвя студентите да обсъждат опита от взаимоотношенията си с индивиди и (в малка степен) със системи от гледна точка на теорията на обектните отношения.

? Курсът запознава участниците с теориите на трима от авторите, разработили основните постановки в школата на обектните отношения: Феърбейрн, Мелани Клайн, Доналд Уиникът.

? Представят се някои от последиците от този тип мислене за по-широката сфера на помагащите професии (напр. социалната работа, психологическото консултиране в училище, фамилното консултиране и терапия, организационното развитие): Джоел Кантър, Харълд Борис, Изабел Мензис-Лит.

Методи на преподаване

? Обсъждане на текстове.

? Дискусия и анализ на казуси от личния и професионален опит.

? Работа с филмов материал, литературни и др. художествени произведения.

? Запознаване с биографични източници и др.

Самостоятелна подготовка

? Очаква се студентите да се подготвят за семинарните занятия чрез:

? Запознаване с текстове на български и английски език.

? Писмен преглед на статии и представянето им в групата.

? Работа по практически задачи.

прочети още
Клинична социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р
ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:

Умения, които ще се придобият

? Умения за мислене и анализ на ситуации и интеракции от гледна точка на теорията на обектните отношения.

? Умения за ползване и работа с текстове по конкретни проблеми от практиката.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са преминали през обучение по психодинамични теории.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Урок 1: Уводен семинар

Този урок поставя началото на курса. Фокусът е положен върху запознаването и проучването на личния и професионален интерес на участниците към темата за обектните отношения. Оценяват се нивото на познания на входа на курса и потребностите на всеки от студентите с оглед на индивидуалния му план.

Студентите се запознават с цялостия план на курса.

Урок 2: Феърбейрн

Урокът въвежда работата на Феърбейрн и неговият специфичен принос към критиката на нагонната теория на Фройд. Поставя се въпроса по какъв начин придаването на прекомерна значимост на ролята на нагоните пред тази на отношенията възпрепятства задълбоченото разбиране на определени явления от света на психичното. Въвеждат се понятията за развитие на Его-структурата и значението на зависимостта в емоционалното развитие.

Урок 3: Феърбейрн

Този урок проблематизира въпроса за това доколко индивидът може да бъде движен от разрушителни пориви. Дискутира се възгледа на Феърбейрн за мястото и ролята на агресията в отношенията с обектите. Обсъжда се механизма, по който разрушителността към обекта се превръща в неспособност за развитие на Аза (саботиране на Аза). Мнението на Феърбейрн се съпоставя с наблюденията и вижданията на други автори. И се обсъждат клиничните импликации на подобни схващания

Урок 4: Мелани Клайн

Урокът е посветен на историята на развитието на клайнианското мислене. Обсъжда се влиянието на новите техники (в случая на игровата техника) за разработването на нови теоретични схващания и обогатяване на клиничната практика.

Въвежда се понятието “обект” от гледна точка на различните автори (Фройд, Клайн..

Обсъждат се последиците от спора “обект” vs. “нагон” за помагащите професии.

Урок 5: Мелани Клайн

Урокът въвежда възгледите на М. Клайн за индивидуалното развитие в светлината на превратностите в отношенията с майката и майчината гърда. Обсъжда се ролята на хипотезата за осцилирането мужду двете позиции за разширяване на клиничното разбиране за психопатология и възцможностите, които това дава в клиничната практика.

Урок 6: Мелани Клайн

Проективната идентификация е сложен психичен механизъм, който стои в основата на човешките връзки. Този урок въвежда определението за този феномен и дискутира употребата му с градивна и разрушителна цел.

Проективната идентификация е разгледана и в светлината на клиничната ситуация и общуването в терапевтичната среда.

Урок 7: Мелани Клайн

Този урок се занимава с един конкретен аспект на разрушителността в отношенията между хората – завистта. Въвежда се дефиниция на явлението и се обсъжда неговата природа в съпоставка с други разрушителни пориви, както и последствията от нея.

Урок 8: Мелани Клайн

Този урок обръща специално внимание на защитните механизми, така както те се разбират от теорията на обектните отношения. През анализ на защитите към преживяването на завист се въвеждат защитите, характерни за двете позиции и това как преживяването на завист подрива техният капацитет да бранят от тревожност вътрешния свят. Специално внимание се отдея на ролята на завистта в процеса на помагане и за помагащите професии.

Урок 9: Доналд Уиникът

Урокът се занимава с връзката между биографията и творчеството ва Доналд Уиникът.

Представят се иновациите в техниката на анализата с деца – играта на друскулки и играта с шпатулата

Урок 10: Доналд Уиникът

“Добра” майка или “достатъчно добра” майка е необходима за пълноценното развитие на детето?

Този урок се занимава с разбирането на Доналд Уиникът за връзката майка-бебе и преходите на тази вълнуваща двойка през перипетиите на абсолютната зависимост, относителната зависимост и пътя “към независимост”.

Въвежда се идеята за потребностите, разпознавани от достатячно добрата майка и процеса на развитие на фалшив Аз като реакция на детето към нахлуващата в границите му реалност.

Урок 11: Доналд Уиникът

Този урок насочва вниманието към детската омнипотентност и това как тя се насърчава от майката. Въвеждат се понятията “преходно пространство” и “преходен обект”. Те се въвеждат в светлината на ранните отношения с майката, както и през призмата на терапевтичните отношения и другите отношения на помагане, развитие и формиране.

Урок 12: Практическа работа

Занятието е посветено на съвместното гледане и анализ на филмов материал. Предлага се на вниманието на студентите филма “Добрият Уил Хънтинг”. Друг избор на филм, приказка или произведение може да се направи по препоръка на участниците в курса.

Урок 13: Обектни отношения в социалната работа

Този урок е посветен специално на въпроса каква е ролята на разбирането за отношенията между обекти и практиката на работа по случай. Обсъждат се конкретни технологии на социалната работа като водене на случай и активно издирване на случаи в светлината на техния обектно-отношенчески смисъл.

Урок 14: Обектни отношения в социалната работа

Този урок поставя акцента върху ролята на контекста в помагащите професии. Обсъжда се значението на психично-здравната служба като обект и какви са последиците от подобно мислене върху организацията на психично-здравните служби.

Урок 15: Обобщение и задаване на курсова работа

Занятието е посветено на анализ на работата през семестъра. Представя се курсовата задача, която ще оформи окончателния успех на участниците и се дават насоки за работата по нея.

Ще бъдат посочени възможностите и часовете за получаване на индивидуални консултации с преподавател.

Литература по темите:

• Клайн, М., Любов, завист, благодарност. София, Лик, 2002.

• Уиникът, Д., Игра и реалност, София, ЛИК, 2000.

• Уиникът, Д., Детето, семейството и външния свят, София, ЛИК, 2002.

• Фройд З., Отвъд принципа на удоволствието, Наука и изкуство, София, 1992.

• Boris, H. (1986) The "Other" Breast—Greed, Envy, Spite and Revenge. Contemp. Psychoanal., 22:45-59.

• Boris, H. (1991) Black Milk—Unconscious Envy I. Contemp. Psychoanal., 27:110-147.

• Boris, H. (1992) Fears of Difference—more of the Same—Early Envy: Part II. Contemp. Psychoanal., 28:228-250.

• Boris, H. (1992) The Equalizing Eye—Unconscious Envy: III. Contemp. Psychoanal., 28:572-593.

• Fairbairn, W.R.D., (1944) Endopsychic Structure Considered in Terms of Object-Relationships. Int. J. Psycho-Anal., 25:70-92.

• Kanter, J., The Untold Story of Donald and Clare Winnicott: How Social Work Influenced Modern Psychoanalysis, Clinical Social Work Journal, 28(3), Fall 2000, 245-261

• Kanter, J., Beyond Psychotherapy:

Therapeutic Relationships in Community Care, Smith College Studies in Social Work, Vol. 70 (3), June 2000, pp. 397-426.

Средства за оценяване:

? Присъствие на семинарните занятия – 25% от оценката.

? Подготовка на домашните задания – 25% от оценката.

? Участие в дискусиите – 25% от оценката.

? Оценка от заключителното есе – 25% от оценката.