ADVM103 Управление на връзките агенция-клиент

Анотация:

Курсът формира мениджърски умения за работа в рекламна (комуникационна агенция). Дава основни познания и формира качества, необходими за управлението на материалните и човешките ресурси и отношенията с клиенти. Подготвя курсистите за успешно планиране и осъществяване на личните им визиите в съвременните условия на едновременна глобализация и диференциация.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

 Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни техники за управление на рекламна агенция, стимулиране и управление на творческия процес в рекламна агенция като генератор на добавена стойност за бизнес организациите; имат на разположения богат набор от възможни форми на брейнсторминг за различни ситуации, познават система за вземане на решения и управление на репутация на агенция. Получават теоретични познания за управление на времето, делегиране, бюджетиране и създаване на стратегическа визия на комуникационна компания и създаване на стратегии за нов бизнес.

2) могат:

• Курсът помага на студентите да оценят личните си качества и да изберат най-подходящия начин за тяхната бъдеща професионална реализация. При завършването на курса се предвижда курсистът да може да изготви своя собствена програма за управление на рекламна агенция, в която заложи и личната си визия за бъдещо развитие. С така създадения проект той може да демонстрира по-пълно личния си потенциал пред потенциални работодатели или да започне да управлява собствения си бизнес.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания в областта на маркетинга и рекламата

• Основни познания за комуникация /устна и писмена/

• презентационни умения

• умения за работа в екипФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Мениджмънт – определение. Специфика на мениджмънта на рекламна /комуникационна/ агенция в сравнение с други бизнес структури.

2. Ролята на акаунта, на директора «Клиенти» и директора «Бизнес развитие» в процеса на работа в съвременните комуникационни агенции.

3. Видове структури и отношения на работа в агенции и процесите на координация и субординация;

4. Теоретична основа за създаване на екипи – тиймбилдинг.

5. Управление на екип в рекламна агенция – разпределение на отговорностите, планиране, координация и контрол

6. Брейнсторминг - принципи и практика

a. Брейнсторминг за стратегическо планиране

b. Брейнсторминг за творчески решения

c. Брейнсторминг за промоции и/или специални събития

7. Управление на връзките с клиентите чрез създаване на форми на периодични обратни връзки и системи за оценка на качеството

8. Създаване на стандарти. Управление на отношенията с клиентите – клиентът партньор и клиентът съдник

9. Управление на репутация на рекламна агенция – теоретични принципи и успешни примери от практиката. Управление на репутацията на рекламна агенция – казус. Създаване на система за измерване на удовлетвореността на клиентите

10. Управление на бюджети на клиента – принципи и практика.

11. Ценообразуване на услугите и продуктите на комуникационните агенции. Какво продаваме в действителност?

12. Управление на трафика – линейни и паралелни процеси. Създаване на седмичен план на рекламна агенция.

13. Нов бизнес – стратегии и тактики; портфолио и управлението му

14. Задържане и разширяване на бизнеса с настоящите клиенти.

15. Какви са предизвикателствата пред мениджърите в рекламните агенции днес – управител и лидери на рекламна агенция. Двете паралелни тенденции в рекламния бизнес днес – глобализация и специализация

Литература по темите:

Задължителни:

1. Contemporary Advertising, William F Arrens, McGraw-Hill, 2002

2. Нарушете всички правила, М. Бъкингам, К. Кофман, ИК "Класика и стил", 2001

3. Бъди различен или умри. Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция , Джак Траут, Стив Ривкин , ИК "Кръгозор", 2002

Допълнителни:

4. Buzz, M. Zalzman, Ira Matathia, Ann O’Reilly, John Wiley&Sonsq Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

5. When Cultures Collide, Richard D. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

6. Funky Business, Kaeл Нордстрьом, Ридерстреле, Инфодар, 2003

7. Жизнена стратегия. Как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия, Линда Гратън, ИК "Класика и стил", 2002

Средства за оценяване:

Тест – 20%

Казус – 20%

Курсова работа – 60%