ADVM100 Принципи на маркетинговите комуникации

Анотация:

Целта на курса Принципи на маркетинговите комуникации е да разкрие основните механизми, по които работи инструментариума от комуникационни инструменти – реклама, връзки с обществеността, насърчаването на продажбите, директния маркетинг и личните продажби. Курсът разглежда основните конали, като отделя внимание на взаимодействието помежду им, както и взаимодействието им с традиционните елементи на маркетинговия микс. Курсът обръща внимание и на някои нови и нетрадиционни комуникационни канали.

прочети още
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основни термини в областта на маркетинговите комуникации

• Основните канали за комуникация с потребителя

• Взаимодействието с елементите на маркетинговия микс

• Основните участници в индустрията „Маркетингови комуникации”

2) могат

• Да планират основни канали за комуникация с потребителите

• Да интерпретират успешно ролята на всеки канал в общия комуникационен микс

• Да разработват успешни стратегии в областта на маркетинговите комуникации, като успешно си взаимодействат с рекламни агенции и медии


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Науката Маркетинг. Принципи на маркетинга.

2. Маркетингов микс. Връзка на комуникационната дейност с останалите елементи на маркетинговия микс.

3. Комуникационен микс.

4. Посланието в процеса на комуникация.

5. Същност на медийната реклама.

6. Същност на връзките с обществеността (PR)

7. Същност на насърчаването на продажбите като комуникационен канал

8. Същност на личните продажби като комуникационен канал

9. Същност на директния маркетинг като комуникационен канал

10. Спонсорството като комуникационен канал

11. POS & Мърчандайзинг

12. Реклама от уста на уста

13. Развитие на продуктовото позициониране като комуникационен канал

14. Бюджет за маркетингови комуникации

15. Адаптиране на маркетинговите комуникации към спецификата на сектора, в който се прилагат

o B2b и b2c маркетингови комуникации

o Маркетингови комуникации за вътрешния пазар и за външни пазари

o Маркетингови комуникации на продукти и услуги

o Политически маркетингови комуникации

o Социални маркетингови комуникации

o Маркетингови комуникации на финансовите институции

o Маркетингови комуникации във фармацевтичния сектор

o Маркетингови комуникации на бързооборотни стоки

Литература по темите:

Мудъл НБУ

Средства за оценяване:

Анализ и дискусия