MUSM252 Хармония и контрапункт I част

Анотация:

Курсът се състои от 60 часа разпределени в рамките на два семестъра и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално изпълнителско майсторство“ изучаващи специалностите композиция, дирижиране или друга специалност. Курсът е I част от група от 2 аудиторни курса, разпределени в четирите семестъра от обучението на студентите.

Курсът има за цел да изследва и разгледа развитието на европейските музикални практики в логиката на тяхното историческо развитие и смисъла на функционирането им в един съвременен контекст на културна неопределеност и технологично информационно разрастване и всеобхватност.

В първата година на обучението студентите изучават основните философски и теоретични концепции в европейската музика от готиката до класицизма. Те изучават, принципите, теорията и практиките на Фуксовия контрапункт и Римановата функционална хармония.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Стефан Драгостинов  
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Имат обогатени научно-теоретични и практически познания в областта на различни композиционни техники.

Основите на Фуксовия контрапункт и Римановата функционална хармония

Имат обогатени научни познания за развитието на различните стилове и епохи в европейската музика


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Европейската музикална култура и нейното дефиниране – контексти, смисли, дебати

2.Музикалнотеоретични обосновки. Контрапункт и функционална хармония. Доктрините на Фукс и Риман в съвременен контекст

3.Темперацията на Аристоксен. Цели, система.

4.Ранни християнски обреди и практики. Доктрини на източния и западния обряд.

5.Амброзианска музика. Теория и практики. Извори

6.Грегорианска музика. Теория и практики. Извори

7.Възникване на многогласието. Видове примитивни форми на многогласие. Многогласен строеж.

8.Възникване на многогласието. Изворна литература - Musica enchiriadis, Кодекс на Каликст, Llibre Vermell,

9.Възникване на многогласието Общи характеристики. Композиционно технически приоми. Полифонични модуси.

10.Полифонични стилове и епохи. Романика, Готика, Ренесас, Барок. Полифонични школи. Ранни полифонични форми. Органум. Хилдегард от Бенген. Школа на Нотре Дам. Леонин и Перотин. Арс Антиква.

11.Преход към ренесансовата епоха. Мотет, изометрични мотети. Меса. Видове меси. Гийом де Машо, Гийом Дюфай, Жоскен дю Пре. Композиионни техники. Нидерландска полифонична школа. Меса, мотет,мадригал.

Литература по темите:

Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W. Norton & Co., 1950.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25 % 25 %

ТЕСТ 25 % 25 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 15 % 25 % 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 15 % 25 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 15 % 25 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 15 % 50 %