LAWD302 Наднационални процедури от правото на ЕС

Анотация:

С оглед членството на страната ни в ЕС, този курс задълбочава и разширява знанията на докторантите в сферата на компетентността на Съда на ЕС. Поставя акцента върху производства пред Съда на ЕС, които са пряко свързани със защитата на правата на частноправни субекти.

прочети още
Граждански процес

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

- позната проблематиката отнасяща се до компетентността на Съда на ЕС;

- са запознати с процесуалните предпоставки за допустимост на искове на ФЛ/ЮЛ, с които може да бъде сезиран Съда на ЕС.

- знаят същността на прюдцциалното запитване и неговите функции.
Предварителни изисквания:
Успешно положен изпит за прием в докторантска програма "Граждански процес".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Craig, P. and de Búrca, G. EU Law, Text, Cases, and Materials, 6th Ed. Text, Cases, and Materials. Oxford University Press. 2015;

- Lenaerts, K. Maselis, I and Gutman, K. EU Procedural Law. Oxford European Union Law Library. 2015;

- Корнезов, А. Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз. Сиби. 2012

и др.