LAWD301 Правораздаване и юриспруденция по граждански и търговски дела

Анотация:

Гражданското процесуално право е правна наука, която изучава гражданския процес като защита-санкция на лични и имуществени права, като производството и като процесуално правоотношение, както и формите за съдействие на същите права, когато това е предвидено в закон.

Настоящият курс цели да задълбочи и разшири знанията на докторантите за процесуалните правила на исковия процес.

прочети още
Граждански процес

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) задълбочават знанията си по граждански процес

2) задълбочават уменията си по практическото приложение на ГПК
Предварителни изисквания:
Успешно прием в докторска програма "Граждански процес".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Сталев, Ж. Мингова, А. Стамболиев, О. Попова, В. Иванова, Р. Гражданско процесуално право, ІХ издание. София: Сиела. 2012;

• Пунев, Б. Ганчев, В. Хорозов, Г. и др. Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар. София: Сиела. 2017;

• Стамболиев, О. Доказването в гражданския процес. София: Сиела. 2012;

• Попова, В. Избрани съчинения, том І, Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми. София: Сиела. 2010;

• Мингова, А. Отказът от иск, II издание. София: Софи-Р. 2000;

• Цолова, К. Подпомагащата страна в съдебния исков процес. София: Сиби. 2009

и др.