FILD107 Съвременни езиковедски теории - изследователски подходи

Анотация:

Съдържа понятия и информация за основните съвременни лингвистични теории през ХХ век. Разглеждат се някои основни идеи, пресътворени в различни школи и за различни езикови равнища. Обхващат се езикови обекти (лексикалната семантика, синтаксиса, текста), речта, комуникативната функция, делитбата спрямо поетичната реч и др.

прочети още
Германски езици (английски и немски език)

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Кои са основните съвременни лингвистични теории и школите в лингвистиката, с които са обвързвани.

• Кои са основните идеи, пресътворявани в различни лингвистични теории и школи.

2) могат: да идентифицират правилно и успешно съвременните лингвистични теории като проява на хуманитарните търсения през ХХ в.

3)да прилагат наученото като метод за собствени изследвания.
Предварителни изисквания:
Участниците в курса да бъдат зачислени за докторанти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятието “съвременни” – 1 ч.

2. Структурализъм в лингвистиката. – 5 ч.

2.1. Школи в структурната лингвистика и техните езикови обекти. (Датски структурализъм, американски структурализъм, Пражка ливгвистична школа, съветски структурализъм, динамичен структурализъм на Косериу).

2.2. Идеи

2.2.1. Опозиции на два елемента в различните езикави равнища (фонетика, фонология, лексикална семантика, синтаксис),

2.2.2. Отношения между елементи

2.2.3. Съставност, множественостност, йерархичност на елементите и структурите.

2.2.4. Семантичен аспект на статистическите данни

2.2.5. Динамичност.

2.2.6. Делитба на езикови масиви на център, ядро и периферия.

2.2.7. Теория за актуалното членене на изречението (Теория за функционалната перспектива) – Нова и стара информация.

2.2.8. Компонентен анализ и семантиката на думата

2.3. Място на семантиката в структурализма..

3. Лингвосемиотиката като една от антитезите на структурализма. – 2 ч.

5. Теория за речевите актове и прагматика. – 2 ч.

6. Езикови стратегии и синтаксис – 2ч.

7. Дълбок падеж/семантична роля. (Филмор и Балан). – 2 ч.

8. Теория за прототипите (Е. Рош и Дж. Лейкъф, А. Вежбицка). – 2ч.

9. За семантичните проблеми: Семантико-структурният подход (понятие, денотат/референт, семи, компонентен анализ, семантична структура; «мрежите» на Шенк) vs когнитивен подход (концепт, фрейм, слот, сценарий и др.) – 3 ч.

10. Теория за линтгвистичната относителност. (Сепир Уорф) vs. универсалиите в езика. – 2 ч.

10. Интердисциплинарността на съвременната лингвистика – психолингвистика, социолингвистика, математическа лингвистика – е идея. Когнитивна насока на лингвистиката и семиотиката. – 1 ч.

11. Текстът като лингвистичен обект и теории за текста – лингвистика на текста (импликатури, пропозиция, пресупозиция), деконструктивизъм (Дерида); транслингвистика (Барт), текстът като поетическа реч (школа Москва-Тарту, Пражка школа). – 2 ч.

12. Херменевтики и семантика. – 1 ч.

13. Идеи – 4 ч

13.1. Комуникацията `човек-човек`.

13.2. Комуникацията `човек-текст`.

13.3. Комплексът `памет, психика, социоалност, узус, физиология, знаковост, математическо представяне`.

13.3. Пораждащ синтаксис при Чомски

13.6. Интерфейс между пораждащ синтаксис и пораждаща семантика

13.4. Разбирането

14. Лингвистиката е философията на ХХ век? – 1 ч.

Литература по темите:

1. Васил Райнов. Постструктурализмът и езиковата теория. КК “Труд”, София, 2000.

2. Джон Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. Прогрес, 1978. c. 424-507. Превод от John Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, At the University Press, 1972.

3. Доминик Менгьоно. Ключови термини в дискурс анализа. Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация”. София, 2000. Превод от Domonique Mainqueneau. Les Termes cles de`lanalyse du discourse. Editions du Seuil, 1996.

4. Живко Бояджиев. Увод в общото езикознание. Парадигма. София, 2000.

5. Жак Дерида. Писмеността и различието. Избрани съчинения. Наука и изкуство. София, 1998.

6. Живко Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. “Карина М. Тодорова”, София, 1999.

7. Иван Кънчев. Динамичният структурализъм в съвременното езикознание. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1995.

8. Лилия Манолова. Кратък речник на българската езиковедска терминология. Издателство на българската академия на науките. 1993.

9. Мони Алмалех, Живко Бояджиев, Моско Москов. Помагало по Увод в езикознанието. КК “Труд” & ИК “Прозорец” 2000

10. Ноам Хомский. Синтаксические структуры. Перевод с английского К.И.Бабицкого. (Математические термины просмотрены В.А.Успенским). – В: Новое в лингвистике, т. ІІ. Издательство иностранной литературой, М., 1962. Превод от Noam; Chomsky. Syntactic Structures, s`-Gravenihage, 1957.

11. Роджър Шенк, Майкъл Лебовиц, Лойрънс Бирнбаум. Интегральная понимающая система. – В: Новое в зарубежной лингвистике, т. ХІ. М. “Радуга”, 1983, с.401-449. Превод от R.C.Shank, M. Lebowitz, L.Birnbaum. An Integrated Understander. – In: American Journal of Computational Linguistics, 1980, vol. 6, № 1, рз. 13-30.

12. Роланд Барт. Лингвистика текста. – В: Новое в зарубежной лингвистике, т. VІІ. М. Прогрес, с 442-449. Превод от Roland Barthes. La linguistique du discourse. – In: “Sign. Language, Culture”, The Hague-Paris, 1970, от 580 с.

13. Тодор Бояджиев. Българска лексикология. Анубис, 2002.

14. Т. Ван Дайкр В. Кинч. Стратегии понимания связного текста. – В: Новое в зарубежной лингвистике. т. ХХІІІ. М. 1988, 153-211. Превод от T. Van Dijk, W. Kintsch. Strategies of Discourse Comprehension. Chap. 1: Toward a model of strategie discourse processing; Chap. 10: The cognitive model. New York etc.: Academic Press, 1983, pp1-19; pp. 333-404.

15. Хайнц Фатер. Увод в езикознанието. КК “Труд” & ИК “Прозорец”, 2002.

16. Уилиям Чейф. Значение и структура языка. Прогресс, 1975. Превод от William Chafe. Meaning and Structure of Language. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1971.

17. Чарлз Филмор. Фремы и семантика понимания. – В: Новое в зарубежной лингвистике. т. ХХІІІ. М. 1988, 52-92. Превод от Ch. Fillmore. Frames and the semantics of understanding. – In: Quaderni di semantica”, vol. VI, no 2. December 1985, pp. 222-254.

18. Новое в лингвистике, т. V. Языковые универсалии. “Прогрес”, М., 1970, 299с.

19. Новое в лингвистике, т. ХVІ. Прагматика. “Прогрес”, М., 1970.

20. A. Greimas. Semantique structurale. Librarie Larousse. Paris, 1966.

21. A. Wierzbicka. Key Words and Understanding of Different Cultures. Oxford University Press,1997.

Допълнителна литература

Стратегии понимания дискурса. ван Дейк, Т.А. и Кинч, В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. 153-211.

Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. 52-92.

Столнейкер, Р.С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. Пресуппозиция и типы предложений, 419-438

Бирвиш, М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1981.

Вежбицка, А. Из книги "Семантические примитивы" // Семиотика. М., 1983; Вежбицкая, А. Семантические универсалии и "примитивное мышление" // Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

Вежбицкая, А. Прототипы и инварианты // Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997; Лакофф, Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988.

Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988; ван Дейк, Т.А. Контекст и познание. Фреймы знаний и понимание речевых актов // ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Сёрл, Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986.

Заб. За курса са нужни фрагменти от библиографията, които ще бъдат посочвани от лектора.

Средства за оценяване:

Реферат,

дискусия