SCTM136 Самостоятелна работа: Мениджмънт на киберсигурността

Анотация:

Курсът “Самостоятелна работа: "Мениджмънт на киберсигурността” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация в интерес на изпълнението на практическа задача по въпроси, свързани с мениджмънта на киберсигурността.

В рамките на курса студентите разработват практическа задача по тема и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Резултатите от практическата задача се представят на препосавателя в електронен вид и се презентират пред останалите обучаеми от групата. При необходимост се провеждат on-line консултации между обучаеми и преподавател, по време на които се дискутират въпроси, свързани с решаването на практическата задача. Оценката от курса се формира на базата на оценките от практическата задача и нейното презентиране.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да формулират и разработват теми и проблеми от областта на мениджмънта на киберсигурността;

• да прилагат изследователски технологии и да интерпретират резултати от изследвания в областта на мениджмънта на киберсигурността.

2) могат:

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване в областта на функциите на мениджмънта на киберсигурността;

• да разработват и представят презентации за резултатите от проведено изследване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения от теорията на мениджмънта

• оновни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на аналитични методи с отношение към функциите на мениджмънта.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Разработване на длъжностна характеристика за позицията “мениджър по киберсигурност”.

2. Избор на критерии и изисквания при подбора на персонал, в чиито функционални задължения е включено създаване и поддържане на киберсигурност.

3. Разработване на технология за мениджмънт на проекти в областта на киберсигурността.

4. Технология за мениджмънт на политиката и процедурите за киберсигурност.

5. План за възстановяване на функционирането на организацията след инцидент с нейната киберсигурност.

6. Сравнителен анализ на различни мениджърски стилове, приложими по отношение на управлението на киберсигурността.

7. Специфика на мениджмънта на киберсигурността, изразена на базата на общите концепции за мениджмънта.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Мениджмънт на киберсигурността. София, Авангард, 2014

2. William Holtsnider, Brian Jaffe. The Role of an IT Manager. 2012

3. Richard O’Hanley, James Tiller. Information Security Handbook 2013