FSMM132 Самостоятелна работа: Международни счетоводни стандарти

Анотация:

Курсът включва теми, свързани с усвояването на материята по прилагането на МСС и Международните стандарти за финансови отчети. Целта на учебната дисциплина е да задълбочи базовите знания, отнасящи се до прилагане на МСС и МСФО, като научна теория и практико-приложна дейност. Насочен е към изпълнението на две основни функции:

• да затвърди знанията по МСС и МСФО;

• да съдейства за изграждане на умения за работа в практическа среда.

При интерпретирането на тематичните единици са представени както традиционни подходи, така и съвременни тенденции в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на изискванията за широко обхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводното знание.

Съдържанието на курса се актуализира текущо и се привежда в съответствие с нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да обясняват необходимостта от информационната система на счетоводството в предприятията;

• да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да изясняват предназначението на финансовите отчети за осигуряване на информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятията необходима за широк кръг от потребители за вземане на решения.

2) могат:

• да създават счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да оценяват активите и пасивите при тяхното придобиване, последваща оценка и реализация;

• да дискутират целите, задачите и особеностите на финансовите отчети на предприятията;

• да се ориентират в конкретните условия чрез правилно анализиране и интерпретират счетоводно динамиката на капитала на предприятията, неговите изменения в резултат на извършените стопански операции, на приходите и разходите и генерираните финансови резултати;

• да систематизират информацията за целите на съставяне на счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на счетоводството

• Финансово счетоводство

• МСС.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Националните и международните счетоводни стандарти

Литература по темите:

1.Коментари на най-новите изменения и допълнения в МСФО и МСС. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2006.

2.Счетоводно отчитане при прилагане на МСФО, гр. Пловдив, Плутон, 2007.

3.Международни счетоводни стандарти – методика, казуси, решения /проф. д-р Стоян Дурин, доц. д-р Бойчинка Йонкова, гл.ас. д-р Даниела Фесчиян, гл.ас.Лилия Рангелова, докторант Иво Чехларов. София, изд. “Деловаседмица консулт”, 2003.

4.МСС/МСФО – 2004-2005 – Коментари и приложения на Международните стандарти за счетоводство и финансова отчетност /Б.Дж.Епстейн, А.А.Мирца. София, изд.John Wiley & К&Б консулт ООД, 2004.

5. Международни стандарти за финансово отчитане. В: http://www.odit.info/?s=2&c=61

Стандартите (МСС, МСФО и НСС), вкл. пълният им текст и коментари към тях могат да се видят на интернет адрес:

http://balans.bg/счетоводни-стандарти/

Средства за оценяване:

Всеки студент извършва сравнителен анализ между един (избран от него) МСС/МСФО и аналогичния му НСС. При този анализ се съпоставят текстовете на двата стандарта, посочват се общите черти и различията между тях и се правят изводи. Оценката се повишава, ако анализа на стандартите се допълни с практически пример/примери.