FSMM123 Финансово счетоводство

Анотация:

Курсът осигурява знания за текущото счетоводно отчитане в отчетнообособените структури. Неговата цел е за подготви студентите за извършването на счетоводна работа в близки до реалните условия. Той има практическа ориентация и е насочен към изпълнението на две основни функции:

• да осигурява знания, свързани с текущото счетоводно отчитане и с представянето на информацията за активите, капитала, приходите и разходите, паричните потоци и финансовите резултати във финансовия отчет на нефинансовите предприятия;

• да подпомага създаването на умения за вземането на решения за организиране на текущото счетоводно отчитане в предприятията.

При интерпретирането на включения в курса материал се предвижда използването, както на традиционни, така и на съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството. Целта е да се отговори на съвременните изисквания за широко обхватна и задълбочена практическа подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията;

• да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет;

2)могат:

• да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

• да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

• да признават приходите и разходите в съответствие с принципа „съпоставимост между приходите и разходите”

• да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансов отчет.
Предварителни изисквания:
знания по основи на счетоводството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Въведение в счетоводство на предприятието

Форма на обучение - теоретични лекции и задачи.

Тема 2. Счетоводно отчитане на капитала

2.1. Характеристика на капитала.

2.2.Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на капитала.

2.3. Отчитане на собствения капитал – основен капитал, резерви, финансов резултат.

2.4. Отчитане на получените заеми.

Форма на обучение - теоретични лекции и практически казуси и задачи.

Тема 3. Счетоводно отчитане на нетекущите (дълготрайните) активи

3.1. Характеристика и оценка на нетекущите активи.

3.2. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на нетекущите активи.

3.3. Отчитане увеличенията на нетекущите материални и нематериални активи.

3.4. Отчитане на ремонта на нетекущи материални и нематериални активи.

3.5. Отчитане на амортизацията на нетекущи материални и нематериални активи.

3.6. Отчитане на намаленията на нетекущи материални и нематериални активи.

3.7. Отчитане на нетекущите финансови активи.

Форма на обучение - теоретични лекции, самоподготовка по указана литература и практически казуси и задачи.

Тема 4. Счетоводно отчитане на текущите (краткотрайните) активи

4.1. Характеристика и оценка на текущите материални активи. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на текущите материални активи.

4.2. Отчитане на увеличенията на текущите материални активи.

4.3. Отчитане на намаленията на текущите материални активи.

4.4. Отчитане на употребата на текущи материални активи.

4.4. Характеристика и оценка на финансовите средства. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на финансовите средства.

4.5. Отчитане на паричните средства.

4.6 Отчитане на краткосрочните инвестиции.

Форма на обучение - теоретични лекции, самоподготовка по указана литература и практически казуси и задачи.

Тема 5. Счетоводно отчитане на разчетите

5.1. Характеристика на разчетите. Видове разчети.

5.2. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разчетите.

5.3. Отчитане на трудовото възнаграждение и на свързаните с него разчети.

5.2. Отчитане на другите разчети.

Форма на обучение - теоретични лекции, самоподготовка по указана литература и практически казуси и задачи.

Тема 6. Счетоводно отчитане на разходите

6.1. Характеристика на разходите. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите.

6.2. Отчитане на разходите по икономически елементи.

6.3. Отчитане на разходите по дейности.

6.4. Отчитане на финансовите и извънредните разходи.

6.5. Отчитане на разходите за бъдещи периоди.

Форма на обучение - теоретични лекции, самоподготовка по указана литература и практически казуси и задачи.

Тема 7. Счетоводно отчитане на приходите

7.1. Характеристика и признаване на приходите. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на приходите.

7.2. Отчитане на приходите от продажби.

7.3. Отчитане на финансовите и извънредните приходи.

7.4. Отчитане на приходите за бъдещи периоди.

Форма на обучение - теоретични лекции, самоподготовка по указана литература и практически казуси и задачи.

Литература по темите:

1. Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

2. Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

3. Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

4. Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

5. Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

6. Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

7. Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

8. Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

9. Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

10. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

11. Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

12. Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г.

Средства за оценяване:

Предвидени са две форми на текущо оценяване на база подбрани практически казуси и задачи. При оформяне на крайната оценка се взема предвид участието в семинари 20% и правилното решаване на казусите и задачите 80%.